KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 13:25
KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
lere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31.039 31.039 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.225 54.225 54.225
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -82.437 54.225 2.471.788 2.471.788
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.500.000 -85.966 40.530 2.454.564 2.454.564
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
40.560 40.560 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -8.294 0 -8.294 -8.294
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -45.406 -8.324 2.446.270 2.446.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.028 -66.755
Dönem Karı (Zararı)
-8.294 54.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.294 54.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-62.142 -151.733
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.861 4.644
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.707 1.379
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-105.793 -92.524
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.793 -92.524
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37.083 -65.232
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37.083 -65.232
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.157 -3.532
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.229 13.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.229 13.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-41.395 -43.391
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.302
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32 -1.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.020 8.354
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-506 -453
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-506 -453
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.537 19.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-63.537 19.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-161.593 -101.040
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40.565 34.285
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-220.311 40.989
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-326.104 -51.535
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-326.104 -51.535
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
0
Alınan Faiz
105.793 92.524
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-341.339 -25.766
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-341.339 -25.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.505.738 1.573.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.164.399 1.548.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.164.399 1.505.738
Finansal Yatırımlar
1.208.662 882.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.208.662 882.558
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 1.208.662 882.558
Ticari Alacaklar
5 67.253 62.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
67.253 62.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6 982 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 53.224 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
53.224 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 17.721 28.707
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.499 14.844
ARA TOPLAM
2.514.740 2.493.871
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.514.740 2.493.871
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 357 357
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
357 357
Maddi Duran Varlıklar
7 21.906 24.661
Mobilya ve Demirbaşlar
21.906 24.661
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.449 13.279
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.449 13.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.712 38.297
TOPLAM VARLIKLAR
2.538.452 2.532.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 53.074 44.055
Diğer Borçlar
6 5.574 5.542
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.574 5.542
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 13.685 14.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.685 14.190
ARA TOPLAM
72.333 63.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.333 63.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 19.849 13.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.849 13.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.849 13.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.182 77.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.446.270 2.454.564
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-45.436 -85.966
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.294 40.530
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.446.270 2.454.564
TOPLAM KAYNAKLAR
2.538.452 2.532.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 366.194 191.063 316.842 162.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
366.194 191.063 316.842 162.787
BRÜT KAR (ZARAR)
366.194 191.063 316.842 162.787
Genel Yönetim Giderleri
15 -505.740 -261.603 -502.060 -256.103
Pazarlama Giderleri
15 -8.956 -6.557 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 140.208 -24.288 239.443 131.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.294 -101.385 54.225 38.623
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.294 -101.385 54.225 38.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.294 -101.385 54.225 38.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.294 -101.385 54.225 38.623
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.294 -101.385 54.225 38.623
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.294 -101.385 54.225 38.623
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,00030000 -0,04100000 0,02200000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.294 -101.385 54.225 38.623
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.294 -101.385 54.225 38.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702420


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.