KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2021 - 18:51
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 08.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe SARAYKÖY
Adres CUMHURİYET MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:242 SARAYKÖY/DENİZLİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - 2020 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin izin alındığı şekliyle 3'üncü maddesinin, 4'üncü maddesinin, 6'ncı maddesinin, 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi, ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi, bu nedenle mevcut Esas Sözleşme'deki 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi, 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesi ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI_2020_Menderes Tekstil.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 31 MART 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Madde 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.
Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
Madde 3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi ve Pay Sahiplerinden görüş bildiren olmadı. Onaya sunulan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
Madde 4- Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Sayın Seçkin ERÇAKAR Bağımsız Denetçi Raporunun Görüş bölümünü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.
Madde 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2020 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
Madde 6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmadılar ve oy birliği ile ibra edildiler.
Madde 7- Yönetim Kurulu'nun 08.03.2021 tarih ve 2021/11 sayılı "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 94.124.331.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 35.188.611,19 TL "Dönem Karı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına" ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.
Madde 8- Esas Sözleşme değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verilerek, Esas Sözleşme'nin ilgili 6'ncı maddesinin yeni metni okundu. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 5 yıllık süre ile verilen ve en fazla 5 yıl uzatılabilen Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılında dolmuş olması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 ve 2021/16 sayılı kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması ve Tebliğdeki esaslara uyum amacıyla, Esas Sözleşme değişikliğinin önerildiği hakkında bilgi edinildi. Esas Sözleşme değişikliği hakkında söz alan olmadı.
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 30.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-4234 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062821011 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı şekilde ve ekte yer aldığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Madde 9- Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararı "Şirketimizin ana ortağı Akça Holding A.Ş.'nin elinde bulunan Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %26'sını temsil eden 65.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarının Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu 09.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun onayına sunulmuştur. Kurulu'un 11.03.2021 tarih ve 13/414 sayılı toplantısında söz konusu talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kurul kararının ardından ilgili paylar 16.03.2021 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmüştür. Bu çerçevede Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeniden tadil edilmesi ve uygun görüş almak için EPDK'ya yeniden gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle 02.02.2021 tarihli yazımız ile 14.01.2021 ve 29.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararlarımızda yer verilen Esas Sözleşme Tadil Tasrılarına ilişkin SPK'ya yaptığımız başvuruların geri çekilmesine, bu hususları içerecek şekilde Esas Sözleşme Tadil Tasarılarının yeniden hazırlanmasına ve EPDK'dan uygun görüş alınarak SPK'ya yeniden başvuru yapılmasına karar verildi." okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı gereği 9. Gündem maddesi görüşülmeden geçildi.
Madde 10- "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikası" çerçevesinde 2021 yılında Yönetim Kurulu Başkanına 35.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 33.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 30.000 TL yıllık brüt ücret ödenmesine ilişkin Sayın Ali ATLAMAZ'ın verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.
Madde 11- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 08.03.2021 tarih 2021/12 sayılı kararı ile teklif edilen 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member Firm of Kreston International) seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
Madde 12- 2020 yılı içerisinde Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf ve derneklere 543.220 TL, kamu kurum ve kuruluşlarına 1.176.688 TL olmak üzere toplamı 1.719.908 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi. Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi hususundaki önergesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Madde 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermis olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
Madde 14- 2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
Madde 15- 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
Madde 16- Dilek ve temenniler maddesinde pay sahiplerimizden Sayın Kemal Evin Şirketin 2021 yılında kara geçip temettü dağıtmasını temenni ettiğini bildirdi. Sayın Hasan Akyer ise Maddi Duran Varlıklardaki artışın gerekçesini sordu. Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu ve Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Seçkin Erçakar bu artışın asıl sebebinin yapılan değerlemeden kaynaklandığını ayrıca makine parkurunda yapılan yatırımların da Maddi Duran Varlık tutarının artmasına sebep olduğunu bildirdiler. Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 10:07'de kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 HAZİRUN OLAĞAN GENEL KURUL 31032021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE TADİL METNİ.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
31.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 09.04.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926377


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.440 Değişim: -0,33% Hacim : 5.058 Mio.TL Son veri saati : 11:56
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,3215 Değişim: 0,50%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3379
Açılış: 8,2798
10,0972 Değişim: 0,10%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,1306
Açılış: 10,0874
490,42 Değişim: 0,26%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 491,72
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.