KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.04.2018 - 11:53
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.02.2018
Genel Kurul Tarihi 22.03.2018
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe SARAYKÖY
Adres CUMHURİYET MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:242 SARAYKÖY/DENİZLİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması
7 - 2017 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8 - Dönem içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Menderes Bilgilendirme Dökümanı 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2017 Yılı Genel Kurul Toplantı Gündem ve İlanı Vekalet.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Madde 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Özlem ALTUNBULAK, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Abdülkadir UYGUN'u görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.
Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
Madde 3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin www.menderes.com internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İpekoğlu tarafından verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi ve Pay Sahiplerinden görüş bildiren olmadı. Onaya sunulan 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
Madde 4- Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen teklif oy birliği ile kabul edildikten sonra Görüş bölümü okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.
Madde 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Fabrika adresinde, Şirketin www.menderes.com internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de önceden pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU tarafından verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakerelerden sonra 2017 yılı Konsolide Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.
Madde 6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibraları için yapılan oylamaya katılmadılar ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Madde 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 54,401,222 TL net dönem karı oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 5.019.182,95 TL Dönem Karı oluşmuştur. Şirketimizin, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak şirket finansal yapısını güçlendirmek adına 2017 yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına, SPK uygulamaları gereği kar payı dağıtılmayacağı yönündeki Yönetim Kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Madde 8- 24.08.2017 tarihinde Çetin KOÇAK'ın istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin SOYGÜR'ün atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı görüşülerek oy birliği ile Kabul edildi.
Madde 9- "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikası" çerçevesinde 2018 yılında Yönetim Kurulu Başkanına 24.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 22.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 20.000 TL yıllık brüt ücret ödenmesine ilişkin Sayın Ali ATLAMAZ'ın teklifi oy birliği ile kabul edildi.
Madde 10- Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2018 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetimi yapacak Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nun 26.02.2018 tarih 2018/06 sayılı kararı okundu. Karar için yapılan oylama sonucu 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A Member Firm of Kreston International) seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Madde 11- Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2017 yılında sosyal amaçlı kurulmuş vakıf ve dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına 665.590 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Sayın Cemal İPEKOĞLU'nun 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.200.000 TL olarak devam etmesi teklifi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermis olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
Madde 13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, oy birliği ile karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçeklestirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
Madde 14- Dilek ve temennilere maddesinde pay sahipleri dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 09:58'de kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI 22 03 2018.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN 2017 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
22.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 10.04.2018 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 16.04.2018 tarih ve 9559 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677265


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.