KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:14
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,11 12.271.397 7.689.091
Satışların Maliyeti
3,11 -9.137.030 -5.789.930
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.134.367 1.899.161
BRÜT KAR (ZARAR)
3.134.367 1.899.161
Genel Yönetim Giderleri
12 -197.334 -98.735
Pazarlama Giderleri
12 -2.321.194 -1.405.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 173.052 90.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -447.384 -228.696
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
341.507 257.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 39.506 213.162
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -2.888 -1.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6.784 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
384.909 469.180
Finansman Gelirleri
15 40.160 59.271
Finansman Giderleri
16 -339.033 -287.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.036 241.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.638 -32.482
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -62.520 -56.619
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 58.882 24.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.398 208.832
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 678
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.398 209.510
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
190 0
Ana Ortaklık Payları
20 82.208 209.510
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations 0,45000000 1,16000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Discontiuning Operations 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
383.884 52.447
Dönem Karı (Zararı)
82.398 209.510
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
82.398 208.832
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.101.208 485.267
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 252.546 209.971
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.042 -11.732
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.692 263
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.462 -13.054
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.888 1.059
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
246.050 90.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 236.385 76.356
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.665 13.904
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
556.272 364.170
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 -79.002 -30.092
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 282.506 251.921
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
13 428.213 199.553
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13 -75.445 -57.212
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 8.075 24.132
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.585 -11.278
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 7.585 -11.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 3.638 32.482
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 424
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 424
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -213.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.615 -456.431
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.062 2.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.062 2.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-430.725 -11.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-430.725 -11.459
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.444.395 -446.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.857.775 45.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.857.775 45.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.792 -46.046
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.792 -46.046
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.122.991 238.346
Ödenen Faiz
-423.947 -239.365
Alınan Faiz
143.841 84.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -29.965 -11.586
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -397.444 -4.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-31.592 -15.507
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-164.128 283.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.949
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-164.128 -105.833
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-164.128 -105.833
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 374.451
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
demelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-154.725 -827.893
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -154.725 -827.893
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-254.409 -212.540
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-594 -356
Ödenen Faiz
-121.846 -138.161
Alınan Faiz
15 8.337 2.894
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
404.519 -840.042
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33.093 -48.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
437.612 -888.189
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.632.341 3.230.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.069.953 2.342.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.069.953 3.632.341
Finansal Yatırımlar
307.433 2.596
Ticari Alacaklar
246.544 177.905
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 5.009 4.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
241.535 173.838
Diğer Alacaklar
40.598 41.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.598 41.729
Türev Araçlar
9.290 14.611
Stoklar
7 6.104.250 4.675.317
Peşin Ödenmiş Giderler
207.852 154.988
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
207.852 154.988
Diğer Dönen Varlıklar
7.754 4.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.754 4.237
ARA TOPLAM
10.993.674 8.703.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.993.674 8.703.724
DUal Varlıklar
73.919 97.059
Diğer Alacaklar
9.998 5.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.998 5.530
Türev Araçlar
6.753 8.423
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6.753 8.423
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10.034 0
Maddi Duran Varlıklar
4 3.839.896 3.750.426
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 2.883.752 2.785.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.448.704 2.462.011
Şerefiye
2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 195.712 209.019
Peşin Ödenmiş Giderler
15.709 20.579
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.709 20.579
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 326.761 267.107
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.615.526 9.396.601
TOPLAM VARLIKLAR
20.609.200 18.100.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
717.853 715.860
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
717.853 715.860
Banka Kredileri
8 717.853 715.860
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.691.305 1.328.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.691.305 1.328.799
Banka Kredileri
8 863.308 569.464
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
827.997 759.335
Ticari Borçlar
11.431.376 9.581.881
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 364.952 312.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.066.424 9.269.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
369.619 291.750
Diğer Borçlar
90.306 225.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.306 225.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
240.954 214.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
240.954 214.363
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 52.441 49.285
Kısa Vadeli Karşılıklar
399.273 698.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 274.139 187.690
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 125.134 510.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.975 3.431
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.975 3.431
ARA TOPLAM
15.017.102 13.108.998
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.017.102 13.108.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.394.797 4.035.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.394.797 4.035.105
Banka Kredileri
8 1.975.800 1.685.995
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.418.997 2.349.110
Diğer Borçlar
26.342 25.877
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.342 25.877
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.127 10.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.127 10.727
Uzun Vadeli Karşılıklar
503.525 383.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 503.525 383.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.931.791 4.455.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.948.893 17.564.261
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
636.282 536.064
Ödenmiş Sermaye
18 181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
712.921 715.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
712.921 715.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
711.803 714.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.118 1.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.349 48.990
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.349 48.990
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
527.099 250.582
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
527.099 250.582
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
660.307 536.064
TOPLAM KAYNAKLAR
20.609.200 18.100.325


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 409.260 -3.042 256.000 111.249 -365 -416.750 -402.984 31.061 2.400 33.461
Transferler
-28.789 0 -2.755 139.017 -510.457 402.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
373 0 -206.880 209.510 3.003 3.003
Dönem Karı (Zararı)
0 0 209.510
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
373 -206.880 3.003 3.003
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-2.400 -2.400
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 0 22.074 0 0 -125.435 0 0 0 0 0 0 380.844 0 -3.042 0 0 0 0 0 0 0 0 46.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.266 0 -365 0 -927.207 209.510 0 34.064 0 34.064
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 714.008 1.118 48.990
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 1,18% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4775 Değişim: 0,61%
Düşük 15,3668 13.05.2022 Yüksek 15,5144
Açılış: 15,384
16,1134 Değişim: 0,67%
Düşük 15,9645 13.05.2022 Yüksek 16,1945
Açılış: 16,0058
901,99 Değişim: 0,27%
Düşük 895,04 13.05.2022 Yüksek 910,09
Açılış: 899,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.