" />

KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.06.2022 - 12:33
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısının Sonucu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 09.05.2022
Genel Kurul Tarihi 08.06.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2021 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ve böylece ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
10 - "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
13 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2021 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2022 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 HOLDİNG 08.06.2022 tarihli GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME NOTU 08052022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 HOLDİNG İLAN METNİ 2021.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞININ TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 8 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 11.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/06/2022 tarih ve 75334461 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEZER BEKTAŞ gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 13 Mayıs 2022 tarih 10577 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 09 Mart 2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 540.000.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 540.000.000,00 adet hisseden 214.834.480TL sermayesine tekabül eden 21.483.448.000 adet hissesinin asaleten ve 22.995.934,99TL sermayesine tekabül eden 2.299.593.499 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 237.830.414,99TL sermayesine tekabül eden 23.783.041.499 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Melisa KAYA'nın genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Zehra Nur ELSÜRER ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi yönündeki teklif, oyçokluğu ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Melisa KAYA tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2021 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2021 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 12/04/2022 gün ve 2022/6 sayılı kararı uyarınca, Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 333.248.467-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 42.001.311,00-TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun sahip olduğu paylar, bu gündem maddesine ilişkin oylamada kullanılmadı. Buna göre, 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine yönelik yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 18/03/2022 tarih ve 2022/5 sayılı Kararı ile 2022 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasında teklif oybirliği ile karar edildi.
8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, - T.C. Kimlik Numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, - T.C. Kimlik Numaralı Çağla ÖZTÜRK, - T.C. Kimlik Numaralı Özgür AYYILDIZ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine - TC Kimlik nolu Zekeriya ASLAN ve - T.C. Kimlik Numaralı Ahmet HAVUZ'un seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF 312 OLUMSUZ OYA KARŞILIK 237.830.102,99TL'ye isabet eden payın olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Özgür AYYILDIZ'ın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet HAVUZ'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet HAVUZ'un lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yurtdışında tamamladığı, 2009 yılından bu yana çeşitli şirketlerde orta ve üst düzey yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulunduğu ve halen Hed Mimarlık İnşaat Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Kuazar Medya Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketlerde ortak ve şirket müdürlüğü görevlerinde bulunduğu, Zekeriya ASLAN'ın ise 23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği görevinde bulunduğu ve halen serbest avukatlık faaliyetine devam etmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik ortamda katılan DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF 312 OLUMSUZ OYA KARŞILIK 237.830.102,99TL'ye isabet eden payın olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin sekizinci maddesi uyarınca genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ......
TAMAMI EKTEDİR.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HOLDİNG TUTANAK 08 06 2022 KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun holding 08062022 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 bağımsız yk üyeler BEYAN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Haziran 2022 tarihinde, Çarşamba günü saat 11:00'da gerçekleştirilmiştir.
Genel kurul Hazirunu ve Tutanağı ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035678


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.151 Değişim: 0,11% Hacim : 69.896 Mio.TL Son veri saati : 15:07
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0542 Değişim: -0,07%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0321 Değişim: -0,35%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.558,51 Değişim: -1,63%
Düşük 2.554,11 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.