KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.07.2018 - 14:07
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 13.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantısı tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 14.05.2018
Genel Kurul Tarihi 13.06.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2017 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 114.424.746,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 3.665.139,98TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabında tutulmasına ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
6 - Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarih ve 2018/9 sayılı Kararı ile 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
11 - Gündemin 12. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'i (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, a) 12 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 1,1963 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu (SPK Tebliğ II-23.1 Madde 10/4 gereği ilk açıklama tarihi olan 29.05.2017 baz alınarak hesaplanmıştır.)..devam etmektedir
12 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 29 Mayıs 2017 tarihli kararı ile Batum Gogoli caddesinde bulunan 415 odalı, 1500 kişilik konferans salonu bulunan toplam 60.226 m2 alana sahip olan Euphoria Oteline sahip Legend (Metro Euphoria) Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınması projesinin onaylanması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması,
13 - "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
16 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2017 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2018 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
20 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
21 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 metro holding 2017 yılı genel kurul ilan metni 14052018.pdf - İlan Metni
EK: 2 HOLDİNG 2017 GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME NOTU 14052018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Metro Holding genel kurul vekaletname örnek.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
13/06/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 13.06.2018 günü Saat: 11:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 12.06.2018 Tarih ve 35109202 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYTEN KURŞUN'UN gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22/05/2018 tarih ve 9583 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 14 Mayıs 2018 günü duyurulduğu görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, toplam 3.360.250TL sermayesine tekabül eden 336.025.000 adet hissenin asaleten, 5.111.311TL sermayesine tekabül eden 511.131.100 adet hissenin temsilen ve 188.707.633,18TL sermayesine tekabül eden 18.870.763.318 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 197.179.194,18TL sermayesine tekabül eden 19.717.919.418 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Ömer YOĞUN genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.
1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Fakı Buluç DEMİREL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
Bu sırada toplantı odasına giriş yapmış olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. vekili Gül Reyhan BAYAR ibraz ettiği vekaletname ile 580.174 adet payı temsil ettiğini beyan etti. Fakat, toplantı başında MKK'dan çekilen EGKS sistemine kayıtlı Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde bu payların görülmediği anlaşıldı. Bu cihetle katılımcımızın MKK kayıtlarına hisselerin geç geçirildiği yönündeki beyanına rağmen, işbu tutanağın düzenlenme anında dahi bu paylar görülemediğinden toplantıda izleyici katılmasına, fakat oy kullanma yönünden Hazır Bulunanlar Listesi baz alınacağı için oylamaya katılamayacağı bildirildi.
Katılımcılar tarafından Hazır Bulunanlar Listesinde görünmeyen payları hakkında yapılan itirazların MKK ile görüşülmeleri nedeniyle gündem maddelerinin görüşülmesine 25 Dakika geç başlandığı Bakanlık Temsilcisi tarafından hatırlatıldı.
2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Ömer YOĞUN tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2017 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Elektronik katılımcılardan Tekin ARAS ve Ali DEMİRTAŞ'ın toplam 1.060.000 adet olumsuz oya karşılık, 196.119.194,18TL'lik olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi. Bu maddeye ilişkin Tekin ARAS tarafından EGKS sisteminde "2017 yılı kar zarar hesabını onaylamıyorum" yönünde muhalefet şerhi verildi.
5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 2018/2 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 114.424.746,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 3.665.139,98TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabında tutulmasına ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada Elektronik ve fiziksel ortamda verilen Tekin ARAS, Ali DEMİRTAŞ ve Sadık BİÇEL'in 1.160.000TL olumsuz oyuna karşılık 196.019.194,18TL'lik olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Katılımcılardan Tekin ARAS tarafından "Bugüne kadar hiç kar dağıtılmadı, artık kar veren şirket haline gelmesini istiyorum" yönünde muhalefet şerhi verildiği görüldü.
6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Buna göre Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 12.07.2017 tarih ve 2017-25 numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Galip ÖZTÜRK'ün istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 11.08.2017 tarih ve 2017-37 numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem ÖZTÜRK'ün istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yağmur ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlem ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, Elektronik katılımcılardan DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 toplam 5.111.311 adet olumsuz oya karşılık, 192.067.883,18TL'lik olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine Elektronik katılımcılardan Tekin ARAS'ın toplam 1.000.000 adet olumsuz oya karşılık, 196.179.194,18TL'lik olumlu oy sonucu oyçokluğu ile karar verildi. Katılımcılardan Tekin ARAS tarafından "İbra etmiyorum" yönünde muhalefet şerhi verildiği görüldü.
8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarih ve 2018/9 sayılı Kararı ile 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Fatih ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK ve Yağmur ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Mehmet ERDOĞAN ile Zafer ÇAKIRTAŞ'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu yapılan oylamada, elektronik ortamda katılan toplam DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 toplam 5.111.311 adet olumsuz oya karşılık, 192.067.883,18TL'lik olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Böylece, 51298599110 TC kimlik numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, 40543977100 TC kimlik numaralı Fatih ÖZTÜRK, 51268600198 T.C. kimlik numaralı Çağla ÖZTÜRK, 51298599110 T.C. kimlik numaralı 51253600608 T.C. kimlik numaralı Yağmur ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine, 33212142312 TC Kimlik nolu Mehmet ERDOĞAN ve 18049543464 TC Kimlik nolu Zafer ÇAKIRTAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine elektronik ortamda katılan toplam DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 toplam 5.111.311 adet olumsuz oya karşılık, 192.067.883,18TL'lik olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi zorunludur. Buna göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Fatih ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK ve Yağmur ÖZTÜRK'ün Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Zafer ÇAKIRTAŞ'ın Emekli ve İstanbul Adliyesi'nde Bilirkişi listesinde kayıtlı olarak aktif bilirkişilik yaptığı, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Mehmet ERDOĞAN'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.
10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 1.000.000TL'lik paya sahip olan Tekin ARAS'ın vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 196.179.194,18TL'lik olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi. Katılıcılardan Tekin ARAS "Şirket kar dağıtmadığı için yönetim kurulu üyeleri de huzur hakkı almamaları gerekir" yönünde muhalefet şerhi verildiği görüldü.
11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna ilişkin olarak
a) 12 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 1,1963 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır.
b) Ayrıca, Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarıdan fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 12. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacaktır.
c) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 12. Maddesinde belirtilen proje hakkında olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini işletmek suretiyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın bu haklarını ellerinde mevcut bulunan tüm payları için kullanmaları zorunludur.
d) Genel Kurul ilan metninde de belirtildiği gibi, SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı"nı kullanma süresi işbu toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlayacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi başladığından itibaren de 10 (on) iş günü olacaktır.
e) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın paylarını Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, teslim edilen pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü içerisinde ödenecektir.
f) Birazdan gündemin 12. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan projenin ortakların çoğunluğunun olumsuz oyu ile reddedilmesi halinde ayrılma hakkının doğmayacağı ve bu durumda muhalefet şerhlerini tutanağa işletip ayrılma hakkını kullanan ortaklarımız açısından da paylarını satmalarının mümkün olmayacağı,
Hususları ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 29 Mayıs 2017 tarihli kararı ile Batum Gogoli caddesinde bulunan 415 odalı, 1500 kişilik konferans salonu bulunan toplam 60.226 m2 alana sahip olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin proje, müzakereye açıldı. Bu sırada, katılımcılardan Sadık BİÇEL, Nuran AYDEMİR, Tetaş Bilgisayar Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. paylarını temsilen Şükrü Hakan DEMİRBULAK tarafından fiziksel ortam ve elektronik ortamda ise, Ali DEMİRTAŞ, Meryem Merve KAMBUROĞLU, Osman ARDOĞAN, Tekin ARAS ve Tolun KUDALOĞLU tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz oy kullanıp ayrılma haklarını kullandıkları beyan edildi. Elektronik Ortamdan, Tekin ARAS "bu otel zaten Galip ÖZTÜRK'e ait, bir cepten diğer cebe aktarma olarak görüyoruz" yönünde, Ali DEMİRTAŞ tarafından "muhalefet şerhimin tutanaklara işlenmesiyle ayrılma hakkını kullanma talebimin tutanaklara işlenmesini talep ederim" yönünde, Osman ARDOĞAN tarafından "Sermaye Piyasası Kurulunun önemli nitelikli işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkının II-23.1 uyarınca ayrılma hakkının saklı kalmasını, istediğim taktirde ayrılma hakkı kullanım süresince 1TL nominal değerli paylar karşılığı 1,1963TL bedelden paylarımın Şirketinize satarak ayrılma hakkımın olduğunu bildiririm" yönünde, Meryem Merve KAMBUROĞLU tarafından "Ortaklıktan ayrılma hakkı kullanmak istiyorum. Muhalefet yerhimin tutanağa işlenmesini rica ederim" yönünde, Tlun KUDALOĞLU tarafından "Muhalefet şerhi koydurmak istiyorum" yönünde, fiziksel olarak katılımcılardan olumsuz oy kullananlar tarafından da "muhalefet şerhimizin işlenmesi talep ederiz" yönünde şerh beyanlarının olduğu görüldü, tutanağa işlendi. Söz alan olmadı ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 29 Mayıs 2017 tarihli kararı ile Batum Gogoli caddesinde bulunan 415 odalı, 1500 kişilik konferans salonu bulunan toplam 60.226 m2 alana sahip olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin proje pay sahiplerimizin onayına sunuldu, yapılan oylamada yukarıda isimleri zikredilen ortaklarımızın 3.560.000TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 193.619.194,18TL'lik olumlu oy sonucu ortakların oyçokluğu ile kabul edildi.
Bu açıklamalara ilişkin Bu sırada toplantı odasına giriş yapmış olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. vekili Gül Reyhan BAYAR ibraz ettiği vekaletname ile 580.174 adet payı temsil ettiğini, oy kullanabilseydi 12. Maddeye olumsuz oy kullanacağını beyan etti. Fakat, toplantı başında MKK'dan çekilen EGKS sistemine kayıtlı Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde bu payların görülmediği anlaşıldı. Bu cihetle katılımcımızın MKK kayıtlarına hisselerin geç geçirildiği yönündeki beyanına rağmen, işbu tutanağın düzenlenme anında dahi bu paylar görülemediğinden toplantıda 12. Gündem maddesi ile ilgili olarak da izleyici mahiyetinde katılmasına, fakat oy kullanma yönünden Hazır Bulunanlar Listesi baz alınacağı için oylamaya katılamayacağı bildirildi.
13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının" ve "Ücretlendirme Politikası"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,88% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,5745 Değişim: -0,29%
Düşük 9,5274 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6026
11,1402 Değişim: -0,47%
Düşük 11,0779 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
556,76 Değişim: 0,58%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.