KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.04.2019 - 09:22
KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 26.02.2019
Genel Kurul Tarihi 29.03.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe EYÜP
Adres GÖKTÜRK MERKEZ MAH. İSTANBUL CAD. NO:26 KAT :2 EYÜP / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,.
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2018 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ait kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
6 - Yönetim kurulu üye seçimi yapılması,
7 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2019 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - İlişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2019 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
10 - Şirketin vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
13 - Dilek ve öneriler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel kurul İlanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin
29.03.2019 tarihinde yapılan 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Metal Gayrimenkul Anonim Şirketinin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 29.03.2019 tarihinde, saat 14:00'da, Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Arcadium Life II No:26 Eyüp İSTANBUL adresinde, /İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2019 43012597 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ezgi EDEBALE'nin gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.03.2019 tarih ve 9780 sayılı nüshasında ve Yenisöz Gazetesinin 02.03.2019 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.metalgayrimenkul.com) ve 26.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 10.000.000.-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 20.000.-TL olan, A grubu 20.000 payın ve toplam itibari değeri 4.286.712 TL olan B grubu 4.306.707 payın vekaleten ve 17.052 payın asaleten katıldığı toplantıya elektronik ortamda katılım olmadığı ve katılanların toplamının 4.323.759 adet olduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İBRAHİM HASELÇİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Toplantı Başkanlığı'na İbrahim Haselçin'in, Tutanak Yazmanlığına Yılmaz Barış Arslan'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na Levent Abi'nin ve elektronik sitemi kullanmak üzere Handan Dilan Özbilen'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantıda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş temsilcisi de hazır bulundu.
2. 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ortaklarımıza dağıtıldığı ve gerek KAP gerekse şirket internet sitesinde yayınlandığı için okunmamasına ilişkin verilen önerge oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
3. 2018 yılına ait finansal tablolarımız ortaklarımıza dağıtıldığı ve gerek KAP gerekse şirket internet sitesinde yayınlandığı için okunmamasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ait 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap döneminde dağıtılacak kar olmadığı için kar payının dağıtılmamasına ilişkin teklifi görüşüldü. Neticede, Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı muamele fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması hususu görüşüldü. Verilen önerge doğrultusunda aday gösterilen 24308075324 TC kimlik nolu Özüm Saçaklıoğlu, 24314075196 TC kimlik nolu Ömer Saçaklıoğlu ve Harun Reşit VURAL'ın 3 yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday gösterilen 49144240378 TC kimlik nolu Mehmet İlhan Durusoy'un ve toplantıda hazır bulunan 42916517050 TC kimlik nolu İbrahim Haselçin'in 1 yıllığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda yapılan oylama ile "GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş."nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket tarafından katılımcılara faaliyetlere başlanması amacıyla Grup şirketlerimizden Metal Yapı Konut Anonim Şirketi, Karmen Yapı Anonim Şirketi ve Zincir Yapı Anonim Şirketi ile 07.03.2017 tarihinde inşaat malzemesi temini konusunda çerçeve anlaşmaları imzalandığı imzalana bu anlaşmalar ve yasal mevzaut çerçevesinde 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflara 2.188.570 TL tutarında inşaat malzemesi satışı gerçekleştirildiği ayrıca Şirketimizin 2017 yılında sahip olduğu %6'lık Karmen Yapı A.Ş. hisselerinin satışı nedeni ile Metal Yapı Konut A.Ş.'den 31.12.2018 tarihinde 8.333.734,53 TL alacağı bulunduğu bilgisi verildi.
9. Şirket tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara 2018 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Şirket tarafından 2019 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin olarak verilen önerge kabul edildi ve 20.000.-TL bağış sınırı olarak belirlendi.
10. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilen önerge doğrultusunda 2019 yılında ödenecek huzur hakkı tutarının aylık net 1.500.-TL olarak ödenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca katılanların oybirliğiyle izin verildi.
13. Dilek ve temenniler konusunda toplantıya katılan yatırımcımız Uğur Taşçı Şirket paylarının bir an önce ulusal pazara geçirilmesi temennisinde bulundu. Başka söz alan olmadı. Toplantıya son verildi.
Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı
İbrahim HASELÇİN Levent ABİ Yılmaz Barış ARSLAN
Bakanlık Temsilcisi
Ezgi EDEBALE


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751271


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1424 Değişim: 0,41%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1462
Açılış: 16,0758
17,3060 Değişim: 0,05%
Düşük 17,2481 25.05.2022 Yüksek 17,3306
Açılış: 17,2966
967,93 Değişim: 0,17%
Düşük 963,01 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.