KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.11.2020 - 13:33
KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.06.2020
Karar Tarihi 21.10.2020
Genel Kurul Tarihi 16.11.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.11.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması
4 - 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen özel hesap dönemi 01.07.2020-30.06.2021 için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 30.06.2020 özel hesap dönemi sonuna ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - 6102 sayılı TTK' nun 376.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı hükümleri gereği iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması
12 - Yönetim kurulu tarafından alınan sermaye azaltımı ve eş anlı artırımı kararının genel kurula sunulması, yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması
18 - 01.07.2020-30.06.2021 döneminde yapılacak Bağış ve Bağışların Üst Sınırının Belirlenmesi
19 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi
20 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 EK2 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 EK3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 EK4 ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 EK5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 EK6 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 EK7 DAVET METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 EK8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 9 EK9 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 30.06.2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olağan genel kurulu 16.11.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'a ilişkin toplantı tuttanağı ve hazirun cetveli ekte verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_1168891605517386289.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim kurulumuzun 16.10.2020 tarih ve 2020-26 sayılı kararının yasal ilan süresi içerisinde olmaması nedeniyle aşağıdaki şekilde güncellenmesine,
Şirketimizin 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.10.2020 Cuma günü, saat 12:00' da, gerekli toplantı nisabı olan %25 katılımın gerçekleşmemesi nedeni ile erteleme tutanağı düzenlenerek ertelenmiştir.
Toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirilecek 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının ikincisinin 16.11.2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da, Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL adresinde ekli aynı gündemle yapılmasına,
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan zararın Yönetim Kurulu' nun 20.09.2020 tarih 2020-18 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,
Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.merko.com.tr internet adresinde ilan edilmesine,
İlgili yer ve tarihte hazır bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı'ndan Bakanlık Temsilcisi atanmasının talep edilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir
Kamuoyuna duyurulur
EKLER
EK- 1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI
EK- 2 KAR DAĞITIM TABLOSU
EK- 3 VEKALETNAME
EK- 4 ÜCRET POLİTİKASI
EK- 5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
EK- 6 GÜNDEM
EK- 7 DAVET METNİ
EK- 8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
EK- 9 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888637


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9634 Değişim: 0,16%
Düşük 15,9129 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8311 Değişim: 0,86%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8608
Açılış: 16,6872
939,39 Değişim: 0,99%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 940,87
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.