KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.06.2021 - 14:01
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 07.06.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 04.05.2021
Genel Kurul Tarihi 07.06.2021
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
3 - 2020 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan kar zarar hakkında karar alınması ve ortaklara dağıtılacak kar hesaplanmadığından ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
5 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
6 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
12 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2020 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2021 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MEPET 07.06.2021 Tarihli OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU 04052021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 MEPET 2020 GK ilan metni 07062021E.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı tutanağının tamamı ekte pdf olarak verilmiştir.
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(07 Haziran 2021)
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının daha önce 07 Mayıs 2021 tarihinde Cuma günü, saat 12:00'de yapılacağı kararı alınarak genel kurulun davetine ilişkin SPK ve TTK hükümleri gereği ilan ve duyurular yapılmışsa da 26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilmesi kararı alınmış ve bu karar uyarınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/04/2021 tarih ve E-50035491-431.04-00063624674 sayı ve "Genel Kurul Toplantıları" konulu genel yazıları ile tam kapanma tarihleri arasında yapılması planlanan genel kurul toplantılarının tam kapanma dönemini müteakip yapılacak şekilde tedbirler alınması ve bakanlık temsilcisi atama taleplerinin de tam kapanma tarihleri arasında karşılanmaması hususu talimatı verildiğinden Şirketimizin 2020 yılı genel kurul toplantısının 07 Mayıs 2021 tarihinde Cuma günü, saat 12:00'de yapılamayacağına ve toplantı tarihinin izah edilen hukuki zorunlu erteleme nedeniyle ertelenen genel kurul gündemimizde herhangi bir değişiklik olmaksızın Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Haziran 2021 tarihinde Pazartesi günü saat 12:00'da, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/06/2021 tarih ve 64447673 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet BOZER gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07.05.2021 tarih 10325 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 04.05.2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 75.350.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden 1,00TL sermayeye tekabül eden 100 adet hissenin asaleten, 32.621.193TL sermayesine tekabül eden 3.262.119.300 adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplamda 32.621.194TL sermayeye tekabül eden 3.262.119.400 hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Abdullah ERGÜL'ün de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çağla ÖZTÜRK tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Sinem GÜCÜM ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine ilişkin teklif oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi teklif oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Abdullah ERGÜL tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2020 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Bu sırada söz alan Hamza İNAN, finansal tablolardaki tesislerin tamamı şirkete ait olup olmadığını sordu, Yönetim Kurulu Başkanı Çağla ÖZTÜRK tesislerin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden kiralık olan tesisler ve kiraya verilen tesisler hakkında bilgilendirme yaparak sorulan sorulara cevap verdi. Başkaca söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2020 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti Bakanlık temsilcisine verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 2020 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 15.666.188-TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 8.790.482,85TL kar), ile kapattığından bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesinin (Yasal kayıtlara göre hesaplanan kârın geçmiş yıl kârları hesabında takip edilmesine) ve SPK mevzuatı gereği dağıtılacak kâr olmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasının yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin yönetim kurulunun 07.04.2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararı ile hazırlanan teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31/03/2021 tarih ve 2021/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2021 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, -----T.C. Kimlik Numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU,----- T.C. Kimlik Numaralı Çağla ÖZTÜRK, -----T.C. Kimlik Numaralı Özgür AYYILDIZ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ----- TC Kimlik nolu Lokman KONDAKÇI ve ----- T.C. Kimlik Numaralı Ahmet HAVUZ'un seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Özgür AYYILDIZ'ın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet HAVUZ'un lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yurtdışında tamamladığı, 2009 yılından bu yana çeşitli şirketlerde orta ve üst düzey yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulunduğu ve halen Hed Mimarlık İnşaat Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Kuazar Medya Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketlerde ortak ve şirket müdürlüğü görevlerinde bulunduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lokman KONDAKÇI'nın ise İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği Başkanlığı yapmış olduğu ve halen Türkiye'de ve yurtdışında Fındık Ticareti ile iştigal ettiği bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır......


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 MEPET 2020 YILI TOPLANTI TUTANAĞI KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 MEPET HAZİRUN KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 07 Haziran 2021 tarihinde Pazartesi günü saat 12:00'da gerçekleştirilmiştir.
Toplantı tutanağının tamamı ve hazirun listesi ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940500


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.443 Değişim: -0,80% Hacim : 16.678 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5603 Değişim: 0,03%
Düşük 8,5509 16.06.2021 Yüksek 8,5636
Açılış: 8,5574
10,3812 Değişim: -0,01%
Düşük 10,3743 16.06.2021 Yüksek 10,3897
Açılış: 10,3823
510,69 Değişim: -0,15%
Düşük 510,35 16.06.2021 Yüksek 511,92
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.