KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:48
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 523.231.186 454.737.403
Satışların Maliyeti
24 -493.320.479 -437.921.291
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.910.707 16.816.112
BRÜT KAR (ZARAR)
29.910.707 16.816.112
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -5.305.057 -8.146.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 11.971.575 5.724.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -16.048.814 -24.211.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.528.411 -9.817.547
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 3.089.547 9.455
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -3.272.614 -5.737.788
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.345.344 -15.545.880
Finansman Gelirleri
29 1.456.248 1.807.425
Finansman Giderleri
29 -19.541.107 -2.558.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.260.485 -16.296.773
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.605.730 3.104.422
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -3.675.778 -957.456
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -929.952 4.061.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.345.245 -13.192.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.345.245 -13.192.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.345.245 -13.192.351
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,03110000 -0,17510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.790.369 73.824.221
Dönem Karı (Zararı)
-2.345.245 -13.192.351
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.345.245 -13.192.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.897.892 28.219.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 11.175.115 9.797.264
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
384.277 7.217.164
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -815.964 1.687.132
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.530.032
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.200.241 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.149.479 9.593.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 159.633 177.271
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.309.112 9.415.764
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.638.634 2.032.490
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -1.919.958 -2.042.142
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 4.558.592 4.074.632
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.080.000 2.680.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -3.080.000 2.680.435
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 4.594.597 -3.104.422
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.429 3.159
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.429 3.159
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.339.177 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.907.537 60.839.621
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.950 59.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.037.395 5.507.994
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 -2.697.000 6.127.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 659.605 -619.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
516.827 5.284.051
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 0 3.917.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 516.827 1.366.798
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.029.512 359.858
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -669.293 -1.655.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.155 5.914.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 -413.446 -599.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 670.601 6.513.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 298.494 102.608
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
573.344 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
573.344 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.505.155 47.576.425
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -41.474.779 48.792.541
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -4.030.376 -1.216.116
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -5.820.738 -1.674.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
518.686 -635.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 518.686 -635.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.354.890 75.866.395
Ödenen Faiz
9-27 -3.577.844 -3.509.497
Alınan Faiz
9-27 1.144.128 1.468.557
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.763 -1.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.840.693 -76.455.663
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -72.314.747
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 4.429 779
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.429 779
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.845.122 -3.793.260
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.845.122 -3.791.116
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.144
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -348.435
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.477.763 -56.167
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
23 0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.694.847 0
Kredilerden Nakit Girişleri
59.694.847 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.036.221 -56.167
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -9.036.221 -56.167
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.863 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.846.701 -2.687.609
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.747.363 1.399.866
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.338 -1.287.743
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
330.213 1.617.956
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
429.551 330.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 429.551 330.213
Finansal Yatırımlar
8 152.146 142.196
Ticari Alacaklar
9 23.467.850 21.003.987
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 19.800.701 17.360.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.667.149 3.643.144
Diğer Alacaklar
10 737.171 1.246.526
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 737.171 1.246.526
Stoklar
12 5.439.386 4.409.874
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.010.640 2.528.840
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.010.640 2.528.840
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 128.878 647.564
ARA TOPLAM
32.365.622 30.309.200
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 0 914.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.365.622 31.223.718
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 174.031 181.503
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 174.031 181.503
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 7.065.000 3.985.000
Maddi Duran Varlıklar
15 319.098.240 314.353.864
Arazi ve Arsalar
15.373.842 15.353.876
Binalar
297.849.344 293.111.359
Tesis, Makine ve Cihazlar
900.045 1.215.385
Taşıtlar
285.566 310.951
Mobilya ve Demirbaşlar
916.821 1.096.734
Özel Maliyetler
3.772.622 3.265.559
Kullanım Hakkı Varlıkları
59.033 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 15.403.961 18.446.412
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15.331.097 18.358.620
Diğer Haklar
72.864 87.792
Peşin Ödenmiş Giderler
13 734 13.482
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
734 13.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
341.800.999 336.980.261
TOPLAM VARLIKLAR
374.166.621 368.203.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.767.409 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.767.409 0
Banka Kredileri
8 12.676.157 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
91.252 0
Ticari Borçlar
9 22.207.263 22.134.767
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 319.678 730.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 21.887.585 21.404.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 839.757 541.263
Diğer Borçlar
10 48.546.158 69.579.132
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 30.190.337 52.819.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 18.355.821 16.760.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
292.948 11.509
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
292.948 11.509
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 6.139.084 6.392.167
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 3.674.015 956.222
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.401.018 19.643.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 367.624 300.902
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 14.033.394 19.342.506
ARA TOPLAM
108.867.652 119.258.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.867.652 119.258.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.982.470 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.982.470 0
Banka Kredileri
37.982.470 0
Diğer Borçlar
10 25.292.375 47.522.815
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 23.448.080 42.294.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.844.295 5.228.685
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.625.238 3.333.333
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
3.625.238 3.333.333
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 652.306 6.219.961
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 985.413 686.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 985.413 686.650
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 2.584.515 1.710.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.122.317 59.473.742
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.989.969 178.732.210
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
194.176.652 189.471.769
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.236.255 60.946.042
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.236.255 60.946.042
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
59.826.583 61.375.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-590.328 -429.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.528.909 36.278.743
Yabancı Para Çevrim Farkları
43.528.909 36.278.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 12.130.857 23.813.459
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -2.345.245 -13.192.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
194.176.652 189.471.769
TOPLAM KAYNAKLAR
374.166.621 368.203.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.293.133 -269.264 -49.758 2.968.274 14.907.460 8.032.618 148.540.065 148.540.065
Transferler
-873.381 8.905.999 -8.032.618 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.956.053 -160.499 36.328.501 -13.192.351 40.931.704 40.931.704
Dönem Karı (Zararı)
-13.192.351 -13.192.351 -13.192.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.956.053 -160.499 36.328.501 54.124.055 54.124.055
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 189.471.769
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 189.471.769
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-39.473 -39.473 -39.473
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.773.986 -13.192.351 189.432.296 189.432.296
Transferler
-1.549.222 -11.643.129 13.192.351 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-160.565 7.250.166 -2.345.245 4.744.356 4.744.356
Dönem Karı (Zararı)
-2.345.245 -2.345.245 -2.345.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-160.565 7.250.166 7.089.601 7.089.601
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.826.583 -590.328 43.528.909 2.968.274 12.130.857 -2.345.245 194.176.652 194.176.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.345.245 -13.192.351
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-160.565 17.795.554
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 19.951.170
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -205.852 -205.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.287 -1.949.848
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -1.995.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 45.287 45.269
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.250.166 36.328.501
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 7.250.166 36.328.501
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.089.601 54.124.055
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.744.356 40.931.704
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.744.356 40.931.704http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826467


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.529 Değişim: -0,97% Hacim : 30.740 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.483 27.06.2022 Yüksek 2.549
Açılış: 2.539
16,5386 Değişim: -2,05%
Düşük 16,0773 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,5206 Değişim: -1,72%
Düşük 17,0117 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
969,58 Değişim: -2,27%
Düşük 949,14 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.