KAP ***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 18:10
KAP ***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 495.257.645 309.482.539 234.082.238 93.338.322
Satışların Maliyeti
12 -114.268.784 -35.166.834 -80.207.480 -4.651.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
380.988.861 274.315.705 153.874.758 88.687.044
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0
Kambiyo Gelirleri
0
Faiz Gelirleri
0
Kar Payı Gelirleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0
Kambiyo Giderleri
0
Faiz Giderleri
0
Kar Payı Giderleri
0
Karşılık Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0
BRÜT KAR (ZARAR)
380.988.861 274.315.705 153.874.758 88.687.044
Genel Yönetim Giderleri
13 -255.457.854 -147.212.089 -109.090.507 -57.020.592
Pazarlama Giderleri
13 -33.762.404 -23.424.140 -14.946.161 -7.794.066
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 68.262.987 211.907.618 13.723.261 91.093.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -13.622.014 -197.906.110 -5.605.541 -87.930.241
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
146.409.576 117.680.984 37.955.810 27.035.588
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
146.409.576 117.680.984 37.955.810 27.035.588
Finansman Gelirleri
18.465.240 6.277.822 7.824.268 3.386.238
Finansman Giderleri
-12.045.276 -5.405.336 -4.260.563 -3.356.923
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
152.829.540 118.553.470 41.519.515 27.064.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.359.464 -29.461.763 -17.814.955 -6.852.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-44.779.925 -31.022.504 -16.825.809 -6.898.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.579.539 1.560.741 -989.146 45.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
106.470.076 89.091.707 23.704.560 20.212.384
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.470.076 89.091.707 23.704.560 20.212.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
106.470.076 89.091.707 23.704.560 20.212.384
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

sürdürülenFaaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,96790000 1,48490000 0,23700000 0,33680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.216.118 -34.853.164
Dönem Karı (Zararı)
106.470.076 89.074.260
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11 106.470.076 89.074.260
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.480.398 33.996.605
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.929.934 2.753.738
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.383.940 3.354.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.383.940 3.354.640
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.192.940 -1.590.983
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.192.940 -1.590.983
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
46.359.464 29.479.210
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-79.851.991 -120.772.232
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.216.636 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 347.873.264 -359.925.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.565.013 -23.794.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
322.308.251 -336.131.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.637.305 -12.095.854
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -696
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -201.637.305 -12.095.158
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-708.595 -1.226.290
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -179.269.801 256.111.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-146.103.989 185.027.429
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.165.812 71.084.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.704.309 -3.898.200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.113.883 -340.192
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.826
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.113.883 -336.366
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.726 602.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-74.726 602.155
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
75.098.483 2.298.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -7.705.823 -936.613
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.176.542 -36.215.184
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.507.978 -3.026.322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.500 800.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.500 800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.588.448 -4.232.679
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.588.448 -4.232.679
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
15 38.970 406.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.106.611 65.679.375
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.085.098 69.600.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 18.637.936 69.600.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 48.447.162
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.572.821 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.572.821
Ödenen Temettüler
0 -2.878.187
Ödenen Faiz
15 -11.615.357 -5.405.337
Alınan Faiz
15 17.209.691 4.362.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.814.751 27.799.889
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -47.227
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.814.751 27.752.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
454.534.454 196.894.531
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
553.349.205 224.647.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 553.349.205 454.534.454
Finansal Yatırımlar
9.902.831 7.686.195
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 9.889.354 7.672.718
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
971.613.671 1.319.486.935
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 784.918 26.349.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 970.828.753 1.293.137.004
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
224.212.012 71.563.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 224.212.012 71.563.243
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.392.191 1.376.942
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.392.191 1.376.942
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 4.944.338
Diğer Dönen Varlıklar
66.445 47.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 66.445 47.906
ARA TOPLAM
1.761.536.355 1.859.640.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.761.536.355 1.859.640.013
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.636.054 1.636.054
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.636.054 1.636.054
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
61.700.808 12.712.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 61.700.808 12.712.272
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
12.963.298 9.666.044
Arazi ve Arsalar
11 0 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 7.623.685 5.744.178
Taşıtlar
11 4.087.606 2.745.531
Mobilya ve Demirbaşlar
11 963.299 690.583
Özel Maliyetler
11 288.708 485.752
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.102.626 2.336.294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.277.229 1.873.780
Lisanslar
12 3.277.229 1.866.663
Bilgisayar Yazılımları
12 0 7.117
Peşin Ödenmiş Giderler
183.042 489.696
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 183.042 489.696
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 3.433.233 4.458.684
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.296.290 33.172.824
TOPLAM VARLIKLAR
1.846.832.645 1.892.812.837
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
83.447.342 16.362.244
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
83.447.342 16.362.244
Banka Kredileri
4 35.000.180 16.362.244
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 48.447.162 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.507.008 1.416.271
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
290.254 342.577
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 290.254 342.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.216.754 1.073.694
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 1.216.754 1.073.694
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
1.370.217.831 1.549.487.632
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 104.401.491 250.505.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.265.816.340 1.298.982.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.324.132 16.028.441
Diğer Borçlar
23.422.901 62.536.784
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 23.422.901 62.536.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 16.546.749 8.887.704
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.016.366 10.762.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.016.366 10.762.623
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.514.482.329 1.665.481.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.514.482.329 1.665.481.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.165.019 1.594.381
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 135.204
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 0 135.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.165.019 1.459.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 1.165.019 1.459.177
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.665.121 3.970.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.665.121 3.970.018
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 0 936.404
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.830.140 6.500.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.522.312.469 1.671.982.502
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
324.520.176 220.830.335
Ödenmiş Sermaye
11 110.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.903.322 -4.193.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.903.322 -4.193.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.903.322 -4.193.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
983.975 1.054.258
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
983.975 1.054.258
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
983.975 1.054.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.398.716 7.428.061
Yasal Yedekler
13.398.716 7.428.061
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 100.570.731 16.702.090
Net Dönem Karı veya Zararı
11 106.470.076 99.839.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
324.520.176 220.830.335
TOPLAM KAYNAKLAR
1.846.832.645 1.892.812.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 60.000.000 -1.880.962 1.124.541 3.174.041 8.964.316 65.981.093 137.363.029 137.363.029
Transferler
3.142.909 62.838.184 -65.981.093 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.836.692 -70.283 89.091.707 87.184.732 87.184.732
Dönem Karı (Zararı)
89.091.707 89.091.707 89.091.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.836.692 -70.283 -1.906.975 -1.906.975
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.878.188 -2.878.188 -2.878.188
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -3.717.654 1.054.258 6.316.950 68.924.312 89.091.707 221.669.573 221.669.573
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 100.000.000 -4.193.370 1.054.258 7.428.061 16.702.090 99.839.296 220.830.335 220.830.335
Transferler
5.970.655 93.868.641 -99.839.296 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.709.952 -70.283 106.470.076 103.689.841 103.689.841
Dönem Karı (Zararı)
106.470.076 106.470.076 106.470.076
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.709.952 -70.283 -2.780.235 -2.780.235
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -6.903.322 983.975 13.398.716 100.570.731 106.470.076 324.520.176 324.520.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
106.470.076 89.091.707 23.704.560 20.212.384
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.709.952 -1.836.691 -152.820 -1.383.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.270.729 -2.605.668 -861.220 -1.845.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.560.777 768.977 708.400 461.282
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.560.777 768.977 708.400 461.282
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-70.283 -70.283 -70.283 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70.283 -70.283 -70.283 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-70.283 -70.283 -70.283
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.780.235 -1.906.974 -223.103 -1.383.844
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.689.841 87.184.733 23.481.457 18.828.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
103.689.841 87.184.733 23.481.457 18.828.540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215857


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.