KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.01.2022 - 16:07
KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 22.12.2021
Genel Kurul Tarihi 20.01.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.01.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres Firuzköy Mh. Mezarlıküstü Cd. No:8/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi
2 - Şirket Esas Sözleşmesinin 7'inci ve 17'inci maddelerinin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddenin Esas Sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - Kabul edilecek esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi
4 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20 OCAK 2022 GÜNÜ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20 OCAK 2022 tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret il Müdürlüğü'nün 18/01/2022 tarih ve 71139449 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL 'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/12/2021 tarih 10482 sayılı nüshasının 737 ve 738 sayfalarında, KAP'ta ve şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr ve http://www.megaorme.com internet sitelerinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 49.441.217 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 49.441.217 adet hisseden 19.384.672,90 TL'lik sermayeye karşılık fiziken 19.384.672,90 TL toplam 19.384.825,212 TL'lik sermayeye karşılık 19.384.825,212 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Eda ÖZHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Açılış ve yoklama yapıldı,
Toplantı Başkanlığına : Eda ÖZHAN' ın,
Tutanak Yazmanlığı : Ömer Naci DEMİR'in
Oy Toplama Memurluğuna : Hakan ÖZHAN' ın
Seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda teklif 1 red oyuna karşılık 19.384.824 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek divan oluşturuldu.
Toplantı başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile elektronik ortamda ise sistemde kullanılan oyların hesaplanması ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtti.
GÜNDEM MADDE 2:
Şirket Esas Sözleşmesinin 7'inci ve 17'inci maddelerinin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddenin Esas Sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru Kurul tarafından 04.08.2021 tarih ve 9323 sayılı izniyle onaylanarak tarafımıza gönderilmiş, akabinde Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz ise Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.08.2021 tarih ve 66726389 sayılı izniyle onaylanmıştır. Buna istinaden konu hakkında bilgi vermek ve değişen maddeleri okumak üzere Ömer Naci DEMİR'e söz veriyorum dedi. Ömer Naci DEMİR değişen maddeler ile ilgili tadil metinin okudu ve genel kurula bilgi verdi. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin 7'inci ve 17'inci maddelerinin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddenin Esas Sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadil metninin kabulüne ve tutanağa eklenmesine oy birliği ile karar verildi. (EK1-Tadil Metni 4 Sayfa)
GÜNDEM MADDE 3:
Kabul edilecek esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi maddesine geçildi. Toplantı başkanı Eda ÖZHAN "Kabul edilen esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesini bu üyelerden 2 sinin bağımsız üye olarak seçilmesine ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu'na Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL ün bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesini ve ayrıca 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında üyeler için belirlenen huzur hakkı bedelinin kendilerine de ödenmesini öneriyorum" dedi. Müzakere açıldı, söz alan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda kabul edilen esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine, bu üyelerden 2 sinin bağımsız üye olarak seçilmesine ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu'na görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı bulunan *********** TC Kimlik numaralı Fehmi BULDUK ile toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden *********** TC Kimlik numaralı Yüksel TOPGÜL ün bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve kendilerine 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında üyeler için belirlenen huzur hakkı bedelinin ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 4:
Dilekler bölümünde toplantıya elektronik ortamda katılan Okan Deniz ve Erkan Umut Mergen şirketin yatırımları ve promosyon primi hakkında soru sordular. Yönetim Kurulu Başkan vekili Hakan Özhan söz alarak bilgi verdi. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.
Bakanlık temsilcisi
Feyyaz BAL
Toplantı Başkanı
Eda ÖZHAN
Oy Toplama Memuru
Hakan ÖZHAN
Tutanak Yazmanı
Ömer Naci DEMİR


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı...pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20 Ocak 2022 Perşembe günü, saat 14:00'de Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının toplantıda hazır bulunmaması veya toplantı gündeminde bulunan maddelerin onaylanması için karar nisabının yeterli olmaması durumunda TTK-421 hükümleri uyarınca ikinci toplantı 27 Ocak 2022 Perşembe günü aynı adreste saat 14:00'de yapılacaktır.
Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin yönetmelik" , 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan, gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya http://www.mega-pol.com.tr veya http://www.megaorme.com Şirket internet sitelerinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce KAP'ta, Şirket merkezinde, şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr veya http://www.megaorme.com internet sitelerinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995390


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.010 Değişim: -0,21% Hacim : 30.329 Mio.TL Son veri saati : 11:49
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.070
Açılış: 8.051
28,8800 Değişim: -0,06%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4067 Değişim: -0,17%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.920,52 Değişim: -0,19%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.