KAP ***MCTAS*** MCT DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2018 - 22:36
KAP ***MCTAS*** MCT DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MCTAS*** MCT DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 13.04.2018
Genel Kurul Tarihi 14.05.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Yıldız caddesi Sungurlar İş Merkezi No:45/ 5

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2017 yılı bağımsız denetim raporunun okunması,
4 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
7 - 2017 Yılı bağışlarına ait bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
10 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
11 - 2017 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
13 - SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
14 - Şirketin esas sözleşmesinin 7'inci maddesinde A grubu imtiyazlı payların 3.386.125 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişiklik kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun değişikliğe ilişkin 29.01.2018 tarihli izin yazıları uyarınca,
15 - a) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Ayrılma Hakkı' başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1 Tebliği) 'Ayrılma Hakkının Kullanımı' başlıklı 11'inci maddesi ile diğer ilgili hükümleri dahilinde, Şirket esas sözleşmesinin 7'inci maddesinde A grubu imtiyazlı payların 3.386.125 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin olarak Şirketin hakim ortağı MCT Holding A.Ş. tarafından ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacak ve pay alım süreci işbu genel kurul toplantısını izleyen 6 işgünü içinde başlanacak ve arzu eden pay sahipleri veya temsilcilerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,
16 - b) Şirketin 1,00 TL itibari değerli beher payı için pay alım fiyatının, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin Şirket yönetim kurulu tarafından alınan kararın kamuya açıklandığı 04.10.2017 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (03.09.2017-03.10.2017) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 6,15 TL olacağı,
17 - c-) Pay alım sürecinin 16.05.2018 tarihinde başlamak ve 29.05.2018 tarihinde sona erecek şekilde 10 işgünü olacağı,
18 - d-) Pay alımı kapsamında paylarını satacak pay sahiplerinin, pay satım haklarını grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorunda oldukları ve pay alımına konu payları, MCT Yatırım Holding A.Ş. tarafından yetkilendirilen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği,hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
19 - Şirket esas sözleşmesinin 7'inci maddesinde kayıtlı sermaye tavanı geçerlik süresinin uzatılmasına ilişkin değişikliğin ve Şirket esas sözleşmesinin yine 7'inci maddesinde yer alan A grubu imtiyazlı payların 3.386.125 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişikliğin genel kurulun onayına sunulmasına,
20 - Şirketin aktifinde yer alan Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. ile Avrupa Liderlik Üniversitesi Ltd. paylarının Şirketin hakim pay sahibi MCT Yatırım Holding A.Ş.'ye satılmasına ilişkin olarak,
21 - a-) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Ayrılma Hakkı' başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II- 23.1 Tebliği) 'Ayrılma Hakkının Kullanımı' başlıklı 9'uncu maddesi ile diğer ilgili hükümleri dahilinde, söz konusu varlık satışına ilişkin işbu genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcilerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,
22 - b-) Şirketin 1,00 TL itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu varlık satışına ilişkin Şirket yönetim kurulu tarafından alınan kararın kamuya açıklandığı 13.04.2018 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (12.03.2018-12.04.2018) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 6,81 TL olacağı,
23 - c-) Ayrılma hakkı kullanım süresinin 16.05.2018 tarihinde başlamak ve 29.05.2018 tarihinde sona erecek şekilde 10 işgünü olacağı,
24 - d-) Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, ayrılma haklarını grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorunda oldukları ve ayrılma hakkına konu payları, birleşmeye taraf şirketler tarafından yetkilendirilen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği, hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
25 - . Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1 Tebliği) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket tarafından MCT Yatırım Holding A.Ş.'ye yapılacak varlık satışlarının genel kurulun onayına sunulması,
26 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 mct_gk gündem_2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İLAN METNİ 2017.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 gündem_2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 tadil metni_2017.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
MCT DANIŞMANLIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere,14.05.2018 günü saat 10:00'de, Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Ortaklarımız Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na şahsen bizzat katılabildikleri gibi vekaleten de katılabileceklerdir. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki vekaletname örneğine göre hazırlamaları ve notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2017 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetçi Raporları gündem maddelerinin açıklayıcı notlarını içeren Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket merkezinde ve www.mct.com.tr internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677210


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.