KAP ***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

17.02.2020 - 20:13
KAP ***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 159.888 457 -75 592.284 -26.116 151.766 878.204
Yeni Bakiye
159.888 457 -75 592.284 -26.116 151.766 878.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32 -36.872 -36.904
Kar Dağıtımı
151.766 -151.766
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
151.766 -151.766
Dönem Sonu Bakiyeler
159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300
Yeni Bakiye
159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-306 67.424 67.118
Kar Dağıtımı
-36.872 36.872
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-36.872 36.872
Dönem Sonu Bakiyeler
159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 806.812 875.382
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
17 806.812 875.382
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
798.630 865.675
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.182 9.707
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-614.757 -622.421
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-605.988 -610.891
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.087 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.300 -3.182
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.382 -8.348
BRÜT KAR (ZARAR)
192.055 252.961
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -67.906 -64.380
Personel Giderleri
-35.436 -30.933
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0 -1.366
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-32.470 -32.081
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
124.149 188.581
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 509.450 1.047.325
Bankalardan Alınan Faizler
53.039 63.669
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
340.030 964.055
Diğer
116.381 19.601
KARŞILIK GİDERLERİ
19 -203.856 -285.806
Özel Karşılıklar
-203.856 -216.494
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 -69.312
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -360.960 -969.832
Kambiyo İşlemleri Zararı
-338.972 -953.262
Diğer
-21.988 -16.570
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
68.783 -19.732
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.783 -19.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.359 -17.140
Cari Vergi Karşılığı
0 -56.611
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.359 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 39.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
67.424 -36.872
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
67.424 -36.872
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
67.424 -36.872
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Bin Adet/Kuruş) 22 0,42000000 -0,23000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
664.500 58.791
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
1.056.380 865.675
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-459.264 -722.932
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.182 9.707
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 47.753 12.685
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-35.927 -32.126
Ödenen Vergiler
-17.174 -114.864
Diğer
64.550 40.646
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-470.184 724.142
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
1.534.527 479.701
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
21.629 110.169
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.269.575 59.988
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
243.235 74.284
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
194.316 782.933
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6,7 -6.081 -9.283
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6 7.246 4.491
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.165 -4.792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
13 -180.829 -474.901
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.688 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-182.517 -474.901
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-20.112 40.339
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.148 343.579
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 565.204 221.625
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 558.056 565.204


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
67.424 -36.872
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-306 -32
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-306 -32
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -392 -41
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86 9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.118 -36.904


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 492.585 65.609 558.194 492.211 460.997 953.208
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 3.886.108 704.801 4.590.909 5.732.089 779.696 6.511.785
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
3.760.912 589.974 4.350.886 5.420.278 741.754 6.162.032
Tüketici Kredileri
224.700 0 224.700 339.449 0 339.449
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
3.536.212 589.974 4.126.186 5.080.829 741.754 5.822.583
Takipteki Alacaklar
5 490.523 114.827 605.350 591.007 37.942 628.949
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -365.327 0 -365.327 -279.196 0 -279.196
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 6.336 0 6.336 8.285 0 8.285
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 5.623 0 5.623 3.813 0 3.813
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 9.594 0 9.594 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 56.644 0 56.644 57.907 0 57.907
DİĞER AKTİFLER
10 45.709 1.234 46.943 68.461 3.581 72.042
ARA TOPLAM
4.502.599 771.644 5.274.243 6.362.766 1.244.274 7.607.040
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
2.361 0 2.361 1.733 0 1.733
Satış Amaçlı
9 2.361 0 2.361 1.733 0 1.733
VARLIKLAR TOPLAMI
4.504.960 771.644 5.276.604 6.364.499 1.244.274 7.608.773
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 2.583.129 1.457.634 4.040.763 3.681.816 2.479.498 6.161.314
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 4.388 0 4.388 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 0 0 0 0 181.621 181.621
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
15 138.905 0 138.905 198.901 0 198.901
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15.446 0 15.446 12.712 0 12.712
Genel Karşılıklar
114.534 0 114.534 179.220 0 179.220
Diğer Karşılıklar
8.925 0 8.925 6.969 0 6.969
CARİ VERGİ BORCU
8 0 0 0 27.126 0 27.126
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 177.650 6.480 184.130 188.101 10.410 198.511
ARA TOPLAM
2.904.072 1.464.114 4.368.186 4.095.944 2.671.529 6.767.473
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 908.418 0 908.418 841.300 0 841.300
Ödenmiş Sermaye
159.888 0 159.888 159.888 0 159.888
Sermaye Yedekleri
457 0 457 457 0 457
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
457 0 457 457 0 457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-413 0 -413 -107 0 -107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar Yedekleri
744.050 0 744.050 744.050 0 744.050
Yasal Yedekler
34.718 0 34.718 34.718 0 34.718
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
709.332 0 709.332 709.332 0 709.332
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
4.436 0 4.436 -62.988 0 -62.988
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-62.988 0 -62.988 -26.116 0 -26.116
Dönem Net Kâr veya Zararı
67.424 0 67.424 -36.872 0 -36.872
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.812.490 1.464.114 5.276.604 4.937.244 2.671.529 7.608.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24 15.404.222 5.648.424 21.052.646 13.892.604 4.406.330 18.298.934
VERİLEN TEMİNATLAR
24 1.763 0 1.763 2.867 0 2.867
TAAHHÜTLER
24 240.807 1.197 242.004 280.082 48.612 328.694
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
240.807 1.197 242.004 280.082 48.612 328.694
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
240.807 1.197 242.004 280.082 48.612 328.694
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
15.646.792 5.649.621 21.296.413 14.175.553 4.454.942 18.630.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819742


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.