KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.08.2020 - 17:10
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurulu kar dağıtımı kararı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 06.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.08.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 Peşin 0,2469295 24,69295 15 0,2098900 20,989
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 Peşin 0,2469295 24,69295 15 0,2098900 20,989
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Peşin 0,2469295 24,69295 15 0,2098900 20,989

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 19.08.2020 19.08.2020 21.08.2020 20.08.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 0 0
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket merkezinde bugün (07/08/2020) gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kar dağıtımı ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddesi kabul edilmiştir.
"6- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz alarak, finansal tablolarda yer alan 2019 yılı dönem karının brüt %25'inin dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından 06/07/2020 tarih ve 2020/05 sayı ile aşağıdaki şekilde karar alındığını beyan etti. Alınan karar zapta aynen geçirildi.
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun şirket merkezinde yapılan toplantısında, Şirketimizin Maliye Bakanlığı Tekdüzen Muhasebe Sistemi hükümlerine ve SPK'nin Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan 2019 yılı finansal tablolarına göre 7 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00 'de yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karının, %25 oranına tekabül eden toplam brüt 1.478.458,52 TL tutarındaki nakit temettünün, aşağıdaki açıklanan çerçevede dağıtılması yönünde genel kurula teklifte bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir:
1) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre oluşan ticari karı 7.446.343,00 TL, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan yasal kayıtlardaki net ticari kar ise 5.913.834,07 TL'dir.
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve "SPK Kar Payı Rehberi" uyarınca yasal kayıtlara göre oluşan vergi sonrası dönem karının, SPK'ya göre oluşan kardan daha küçük olması nedeniyle 5.913.834,07 TL'lik tutar kar dağıtımına esas olmalıdır.
3) Kar dağıtımında, 17 Nisan 2020 tarihinde yasalaşan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13.maddesindeki Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar
2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına konu edilebileceği ve geçmiş yıl kârları ile serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği yönündeki düzenlemeleri de esas alınarak şirket hissedarlarına 5.913.834,07 TL tutarındaki net dönem karının %25 oranına denk gelen toplam brüt 1.478.458,52 TL nakit temettü dağıtılabilecektir. Net dönem karının geri kalan kısmı olağanüstü yedek olarak şirkette bırakılacaktır.
4) Toplam brüt 1.478.458,52 TL nakit temettüden kar dağıtımına bağlı Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve gerekli gelir vergisi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarın hissedarlara net temettü olarak ödenecektir.
5) Temettü ödemelerinin genel kurul toplantısını takiben 19.08.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir."
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nca sunulan yukarıdaki teklif aynen kabul edilerek brüt 1.478.458,52 TL nakit temettüden kar dağıtımına bağlı Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve gerekli gelir vergisi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarın hissedarlara net temettü 19/08/2020 tarihinde ödenmesine 360.986.650,60 payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi."

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Link Tutanak .pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.310.847,3
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 8.364.924 7.047.654,12
4. Vergiler ( - ) -918.581 -1.133.820,05
5. Net Dönem Kârı 7.446.343 5.913.834,07
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.446.343 5.913.834,07
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 300
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.446.643 5.913.834,07
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 275.000 275.000
* Nakit 275.000 275.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.586.660,75 1.203.458,52
16. Genel Kanuni Yedek Akçe -158.666,08 -120.345,85
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 5.426.016,18 4.315.029,7
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 144.069,38 0 2,44 0,20989 20,989
B Grubu 225.140,76 0 3,81 0,20989 20,989
C Grubu 785.185,63 0 13,27 0,20989 20,989
TOPLAM 1.154.395,77 0

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866677


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.