KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.12.2019 - 18:33
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 02.12.2019
Genel Kurul Tarihi 31.12.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Caddesi No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade

Gündem Maddeleri
1 - Gündem maddeleri Ek Açıklamalarda yeralmaktadır.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Link Bilgisayar-GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Link Bilgisayar-Ortaklara GK Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Link Bilgisayar-GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
31/12/2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Gündemin 3 üncü maddesinde görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 136 ve devamı ilgili maddeleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2 sayılı Tebliğ) ile II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1 sayılı Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 301456 sicil numarası ile kayıtlı 250.000 TL sermayeli Link Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi:
a. SPK'nın II-23.2 sayılı Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlığını taşıyan 8 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu,
b. Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilebilmesi için, SPKn'nun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı ancak, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı TTK'nın 436 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre aynı zamanda Link Holding Anonim Şirketinin ortağı olan pay sahiplerimizin SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca "Birleşme" işleminin aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oy kullanabileceği,
c. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan "Uzman Kuruluş Raporu"nda tespit edilen hususlar çerçevesinde, "Birleşme" sonucunda Şirketimiz sermayesinin 8.601 TL artırılarak 5.508.601 TL olacağı görüşüne ulaşıldığı ancak, Link Holding ortaklarının sermaye artırımı suretiyle edinecekleri paylardan feragat etmeleri nedeniyle "Birleşme" işlemi kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı yapılmayacağı, dolayısıyla Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 5.500.000 TL olarak kalacağı,
d. Birleşme'nin SPKn'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23 üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu bu nedenle, SPKn'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24 üncü maddesine göre "Birleşme Sözleşmesi"nin ve Birleşme'nin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp "Birleşme" için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.2 sayılı Tebliği ile II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacağı,
e. Şirketimiz ortaklarından Murat Kasaroğlu, Hayguyi Antikacıoğlu, Bahar Kasaroğlu ve Feride Aksoy'un Genel Kurul toplantısında "Birleşme" işlemine muhalefet etmeyeceklerinin, dolayısıyla ayrılma hakkını kullanmayacaklarının Şirketimize beyan edildiği hususunun 25.10.2019 tarihinde kamuya açıklandığı,
f. SPKn'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24 üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10 uncu maddesi hükümleri dahilinde Şirketimizin 0,01 TL itibari değerli 100 adet toplam 1,-TL nominal değerli payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 9,55 TL olduğu,
g. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, ayrılma hakkının kullanımına Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
h. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, ayrılma hakkının, grup ayrımı yapılmaksızın pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
i. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilecek çerçevede Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma teslim ederek satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecekleri ayrılma hakkını kullanmak için Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma başvuracak pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü tam ve nakden ödeneceği,
j. Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmaması durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
k. Şirketimizin 25.10.2019 tarihinde kamuya duyurulmuş olan aynı tarih ve 2019/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Birleşme işleminin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu paylarının toplam tutarının halihazırdaki ödenmiş sermayemize oranının %5 (beş) oranını aşması halinde, Birleşme'nin Genel Kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve birleşmeden vazgeçilmesinin Gündemin 4 üncü maddesinde tekraren Genel Kurul'un onayına sunulacağı dolayısıyla üst sınırın aşıldığının Genel Kurul toplantısında tespiti durumunda Birleşme işleminden vazgeçilebileceği.
3. TTK'nın 136 ve devamı ilgili maddeleri Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın II-23.2 ve II-23.1 sayılı Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 301456 sicil numarası ile kayıtlı, 250.000 TL sermayeli Link Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
4. Gündemin 3 üncü maddesinde "Birleşme" işlemi Genel Kurul tarafından onaylanmasına rağmen olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin sahibi olduğu payların miktarının Şirketimiz ödenmiş sermayesinin %5'i oranındaki üst sınırı aştığının belirlenmesi durumunda, "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmeyerek Birleşme'den vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması.
5. Kapanış.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801365


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4157 Değişim: 0,07%
Düşük 7,4054 25.01.2021 Yüksek 7,4159
Açılış: 7,4103
9,0255 Değişim: 0,03%
Düşük 9,0086 25.01.2021 Yüksek 9,0311
Açılış: 9,0228
442,16 Değişim: 0,07%
Düşük 441,54 25.01.2021 Yüksek 442,17
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.