KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.08.2021 - 19:28
KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 12.07.2021
Genel Kurul Tarihi 05.08.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres YENİBOSNA KÖY ALTI MEVKİ 29 EKİM CADDESİ KUYUMCUKENT SİTESİ BAHÇELİEVLER/İSTANBUL (KUYUMCUKENT KOMPLEKSİ MAĞAZA BLOĞU NİKAH SALONU)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ,
2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanığının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetli verilmesi,
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 31.12.2020 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2020 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - 2021 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİİLENDİRME DÖKÜMANI 05082021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2020 genel kurul tarih bildirmi.pdf - İlan Metni
EK: 3 5-Ana Sözle_me Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 14:00'de Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 04.08.2021 tarih ve 66051774 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL'ın Denetim ve Gözetiminde toplanıldı.
Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 12/07/2021 tarihinde başvurusu yapılan ve 14/07/2021 tarih 10310 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 12.07.2021 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 6.829.771,517 payın asaleten, 25.573.355,876 payın da vekaleten, olmak üzere toplam 32.403.127,393 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım bulunmamaktadır.
T.T.K.'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Nazan KAYA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Açılış, Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ufuk BAŞER açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
2) Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için iki önerge verildi. Birinci önerge uyarınca toplantı başkanlığına Mehmet ALACACI, tutanak yazmanlığına Selahattin UYANIK oy toplama memurluğuna Ahmet KARBEYAZ'ın seçimi oylamaya sunuldu. 2.800.000 kabul oyu, 29.623.127,4 red oyuna karşılık oy çokluğu ile reddedilmiştir.
İkinci önerge uyarınca toplantı başkanlığına Hüseyin DEVECİ, tutanak yazmanlığına Naz SAVAŞ oy toplama memurluğuna Kalender DURMAZ'ın seçimi oylamaya sunuldu. 29.623.127,4 kabul oyu, 2.800.000 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Toplantı Başkanlığına, Feridun ÇAVUŞER, Nazım ÖZDEMİR, Ekrem KORKMAZ ve Deniz UÇANKALE tarafından ‘'05/08/2021 Tarihli Kuyumcukent Gayrimenkul A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Gündem Maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilerek gündemin 3. Maddesinde görüşülmek üzere, Şirket Yönetim Kurulu'nun görevden alınarak yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılması Maddesinin eklenmesini saygılarımla talep ederim.'' İçerikli gündeme yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi ile ilgili ilave madde eklenmesi önerildi. Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili madde Genel Kurul oyuna sunuldu. 2.800.000 red oyuna karşılık 29.623.127,4 kabul oyu ile gündeme 3'uncü madde olarak eklenmesine oy çokluğu ile karar verildi. Devam eden madde numaraları kaydırıldı. Önerge verenlerin toplam pay adedi 21.529.464'dür.
3) Verilen sözlü teklif üzerine Yönetim Kurulu üyeliklerine Evren SARIÇİCEK, Nazım ÖZDEMİR, Deniz UÇANKALE, Ekrem KORKMAZ, Bünyamin Samet ÖZŞAHİN 1 (Bir) yıl süre ile teklif edildi. Bu teklif katılanların 900.000 red oyuna karşılık 31.503.127,4 oy çokluğu ile kabul edildi.
4) 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, maddesi uyarınca sayın Ufuk BAŞER davet edildi, Faaliyet Raporunun şirketin web sitesi ve KAP'ta 11.03.2021 tarihinde yayınlandığı belirtilerek, Ufuk BAŞER Tarafından özet bilgi verilmesinin akabinde soru olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.
5) 31.12.2020 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, maddesi uyarınca Şirketin Bağımsız Denetim raporunun şirketin web sitesi ve KAP'ta 11.03.2021 tarihinde yayınlandığı belirtilerek, görüş kısmının özet olarak okunması önerildi. Görüş kısmı okundu, söz alan olmadı.
6) Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, maddesi uyarınca Şirketin mali tablolarına KAP ve şirketin web sitesi üzerinden erişilebildiği bilgisi verilerek, özet bilgi verildi. Tabloların onaylanması hususu oylamaya açıldı katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7) Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
8) 2020 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, maddesi uyarınca 01.01.2020- 31.12.2020 Faaliyet Dönemine ait geçmiş yıl zararları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu oy birliği ile karar verildi.
9) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, maddesi uyarınca 2021 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin geçmiş yıl ile aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanına 17.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne 15.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi'ne 6.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 6.500 TL aylık net ödenmesi önerisi oylamaya açıldı, oy birliği ile karar verildi.
10) 2021 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi, maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile karar verildi.
11) Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca 2020 yılı faaliyetleri içerisinde işlemleri bulunmadığı bilgisi verildi.
12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, maddesi uyarınca 09.03.2020 tarihinde KAP ve Şirket'in web sitesinde yayınlanmış olan 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu'nun Not 22) Taahhütler ve Yükümlülükler maddesinde detaylı bilginin yer aldığı hususu hakkında bilgi verilmiştir.
13) Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin tadilinin ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 26.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-4105 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062901684 sayılı izninde belirtildiği şekilde değişikliğin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME ( ESKİ HALİ)
Şirketin Unvanı
Madde 2 - Şirketin unvanı " Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'dir. TTK'nın 53'üncü maddesi uyarınca işletme adı (Kuyaş)'dır. Bu ana sözleşmede kısaca şirket diye anılacaktır.
Merkez ve Şubeler
Madde 3– Şirketin Merkezi İstanbul'dur. Adresi Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul'dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile Yönetim Kurulu kararına dayanarak yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
Şirketin Amaç ve Konusu
Madde 4- Şirketin amaç ve konusu şunlardır.
1- T.C. hudutları dâhilinde veya haricinde resmi veya özel kuruluşların, 3.kişilerin mülkiyetindeki, zilyetliğindeki ve sorumluluğundaki hisseli, hissesiz her türlü gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kullanabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kiralayabilir, mülkiyetindeki ve kiraladığı gayrimenkulleri kiraya verebilir, bu gayrimenkulleri için yönetim amaçlı işletme şirketi kurabilir, işletebilir, işlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, rehin ve ipotek, irtifak, intifa, üst hakkı, devremülk irtifakı, taksim, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti, inşaat hakları tesis ve tescil edebilir, fek edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir,
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME ( YENİ HALİ)
Şirketin Unvanı
Madde 2 - Şirketin unvanı "Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi 'dir. TTK'nın 53'üncü maddesi uyarınca işletme adı "KUYAŞ" 'dır. Bu ana sözleşmede kısaca şirket diye anılacaktır.
Merkez ve Şubeler
Madde 3– Şirketin Merkezi İstanbul'dur. Adresi Yeşilköy Mah. Serbesti Cad. No:11/1 Bakırköy, İstanbul'dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile Yönetim Kurulu kararına dayanarak yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
Şirketin Amaç ve Konusu
Madde 4- Şirketin amaç ve konusu şunlardır.
1- T.C. hudutları dâhilinde veya haricinde resmi veya özel kuruluşların, 3.kişilerin mülkiyetindeki, zilyetliğindeki ve sorumluluğundaki hisseli, hissesiz her türlü gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kullanabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kiralayabilir, mülkiyetindeki ve kiraladığı gayrimenkulleri kiraya verebilir, bu gayrimenkulleri için yönetim amaçlı işletme şirketi kurabilir, işletebilir, işlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, rehin ve ipotek, irtifak, intifa, üst hakkı, devremülk irtifakı, taksim, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti, inşaat hakları tesis ve tescil edebilir, fek edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir,

2- Bilumum resmi ve özel ihalelere katılabilir, gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılabilir ve taahhütte bulunabilir, mühendislik, müşavirlik ve kontrol hizmetleri, proje yapımı ve proje yapımı taahhütlerinde bulunabilir, konu ve amacı ile ilgili her türlü inşaat ve taahhütlere girebilir, bu işlere kendisi veya sair usullerle müteahhitlere veya taşeronlara yaptırabilir, kat karşılığı işler yapabilir ve /veya yaptırabilir
3- Konusu ile ilgili tesisler kurabilir ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veya yurt dışında pazarlayabilir, mülkiyetindeki ve kiraladığı gayrimenkulleri için kurabileceği yönetim amaçlı işletme şirketinin üçüncü şahıslara hizmet vermesini sağlayabilir,
4- Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını, her türlü mümessillikleri alabilir, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapabilir,
5- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nevi şirketlerin her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, her türlü menkul kıymeti peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir,
6- Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iktisadi, teknik maksat ve mevzuunun icab ettirdiği ticari ve sınai, yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz işbirliğinde bulunmak, her neviden yeni ortaklıklar tesis etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu Md.21/son hükmü saklı kalmak üzere, mevcut ortaklıklara iştirak etmek veya bu ortaklıklardan ayrılmak, yurt içinde yabancı sermaye getirmek suretiyle ortak yatırımlar gerçekleştirmek,
2- Bilumum resmi ve özel ihalelere katılabilir, gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılabilir ve taahhütte bulunabilir, mühendislik, müşavirlik ve kontrol hizmetleri, proje yapımı ve proje yapımı taahhütlerinde bulunabilir, konu ve amacı ile ilgili her türlü inşaat ve taahhütlere girebilir, bu işlere kendisi veya sair usullerle müteahhitlere veya taşeronlara yaptırabilir, kat karaladığı gayrimenkulleri için kurabileceği yönetim amaçlı işletme şirketinin üçüncü şahıslara hizmet vermesini sağlayabilir,
4- Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını, her türlü mümessillikleri alabilir, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapabilir,
5- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nevi şirketlerin her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, her türlü menkul kıymeti peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir,
6- İşbu Ana Sözleşme'nin Şirketin Amaç ve Konusu içerisinde belirtilen faaliyet alanlarında, Yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai, yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesi dahilinde, süreli veya süresiz işbirliğinde bulunabilir, ortaklı veya ortaksız yeni şirketler kurabilir, var olan şirketlere ortak olabilir, iş ortaklıkları kurabilir, şirket satın alabilir, devir alabilir, satabilir, devir edebilir her neviden yeni ortaklıklar tesis edebilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu Md.21/son hükmü saklı kalmak üzere, mevcut ortaklıklara iştirak etmek veya bu ortaklıklardan ayrılmak, yurt içinde yabancı sermaye getirmek suretiyle ortak yatırımlar gerçekleştirmek şeklinde faaliyetlerde bulunabilir,

7- Ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle, ilgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine her türlü krediler verebilir, sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.
8- Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, kredi alma sözleşmelerini akdedebilir,
9- Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.
10- Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.
11- Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve bu kapsamda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehni tesis edebilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya aval verebilir.
12- Amacı ile ilgili kişi ve firmalara mesleki ve teknik yönden bilgiler aktarabilir, her derecede ve konumda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar için eğitim ve öğretim kurumları açabilir, açılmış olanlar ile işbirliği ve ortaklıklar yapabilir,
7- Ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle, ilgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine her türlü krediler verebilir, sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.
8- Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, kredi alma sözleşmelerini akdedebilir,
9- Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.
10- Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.
11- Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve bu kapsamda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehni tesis edebilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya aval verebilir.
12- Amacı ile ilgili kişi ve firmalara mesleki ve teknik yönden bilgiler aktarabilir, her derecede ve konumda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar için eğitim ve öğretim kurumları açabilir, açılmış olanlar ile işbirliği ve ortaklıklar yapabilir,
13- Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul, üniversite ve öğrenci yurdu açabilir, işletebilir.

13. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü maden ocağı, kaynak ve benzerlerini açabilir ve işletebilir, ruhsatlarını devralabilir, devir edebilir.
Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.
14- Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü maden, maden cevheri ve taş ocağı, doğal kaynak ve benzerlerini, arayabilir, çıkarabilir, maden açabilir ve işletebilir, ruhsatlarını devralabilir, devir edebilir, işletmeleri işlettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretebilir, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlarının ithali, ihracı ve pazarlamasını yapabilir.
15- Şirket, EPDK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdindeki kanunlar çerçevesinde yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında her çeşit kaynak, madde ve malzemelerden yararlanmak üzere enerji elde etmeye yönelik gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alabilir, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak edebilir, ihaleler açabilir, projeler geliştirebilir, her türlü enerji üretim tesisini satın alabilir, devralabilir, ortak olabilir, satabilir, devredebilir veya başka suretle elden çıkarabilir, enerji üretmeye yönelik üretim santralleri kurabilir, işletebilir, ulaşım ve pazarlamasını yapabilir, her türlü hat tesis edebilir, şebekeler kurabilir ve buna yönelik ekonomik yararı olan faaliyetlerde bulunabilir. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurabilir, bunları işletebilir, enerji fazlasını satabilir, bu konuda gerekli yatırımları yapabilir,
16- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satabilir.
17- Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting ,su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.
18- Teknoloji, elektronik, donanım, yazılım ve haberleşme alanında diğer şirketlere iştirak edebilir veya bu alanda yeni şirketler kurabilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmek kaydı ile her türlü elektronik haberleşme hizmeti verilmesi ve/veya altyapısı kurulması ve işletilmesi ve bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlığa yönelik faaliyetleri yürütebilir.
19- Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kendi paylarını alabilir ve satabilir.
Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

Şirketin Sermayesi
Madde 6 – Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2013 tarih ve 23/763 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00.-TL (YüzmilyonTürkLirası) olup her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 54.437.596,32 TL olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Şirketin payları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve iş bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde devrolunur.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.
Şirketin Sermayesi
Madde 6 – Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2013 tarih ve 23/763 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00-TL (BeşYüzmilyonTürkLirası) olup her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 500.000.000 (BeşYüzmilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00-TL olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve nominal değerin üzerinde primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Şirketin payları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve iş bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde devrolunur.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Yönetim Kurulu
Madde 9/1: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (Beş) , en fazla 9 (Dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. TTK hükümleri uyarınca bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, Tüzel kişi ile birlikte, Tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur.
Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına, sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Bir veya birkaç üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda ve iş bu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu
Madde 9/1: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (Beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. TTK hükümleri uyarınca bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, Tüzel kişi ile birlikte, Tüzel kişi adına, Tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur.
Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına, sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Bir veya birkaç üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda ve iş bu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Şirketin Temsili
Madde 9/3 - Şirketin yönetimi ve harice karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. İlgili mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir
Yönetim kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürler bırakabilir. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.
Şirketin Temsili
Madde 9/3 - Şirketin yönetimi ve harice karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. İlgili mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür gibi üçüncü kişilere bırakabilir. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.
Yönetim Kurulu Görev Süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

14) 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca 2020 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.
15) Dilek ve Temenniler,
16) Kapanış
Gündemin 9. Maddesi görüşüldükten sonra ‘'05/08/2021 Tarihli Genel Kurul Toplantısında gündeme Yönetim Kurulunun düşürülmesi ve seçilmesi hususunda verilen önergeye karşı olumsuz oy kullanıyoruz. Söz konusu önerge, TTK hükümlerine aykırıdır. Önergeye ve önerge sonucu gündeme eklenen Maddeyle alınan karara olumsuz oy kullanıyoruz.'' İçerikli yazı Nail Akyüz, Osman Karagüney tarafından divana sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kuyaş Genel Kurul Tutanağı 05.08.2021.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN 05.08.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.08.2021 Perşembe günü, Saat 14:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul (Kuyumcukent Kompleks Mağaza Bloğu Nikah Salonu)adresinde gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurul Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955179


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.