KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

17.08.2018 - 19:04
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 2.602.607 1.397.773
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.237.583 1.200.327
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
40.312 21.881
Bankalardan Alınan Gelirler
46.939 28.716
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
158.671 78.407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.016 2.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
153.655 75.631
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
103.677 57.802
Diğer Kar Payı Gelirleri
15.425 10.640
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(5.4.2.) -1.151.541 -627.008
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-788.441 -427.492
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-112.035 -62.107
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-23.604 -9.247
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-223.734 -124.435
Diğer Kar Payı Giderleri
-3.727 -3.727
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.451.066 770.765
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
176.394 95.287
Alınan Ücret ve Komisyonlar
260.707 136.833
Gayri Nakdi Kredilerden
68.834 35.241
Diğer
191.873 101.592
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-84.313 -41.546
Gayri Nakdi Kredilere
-14 -9
Diğer
-84.299 -41.537
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-419.711 -196.275
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 1.227 1.227
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4.) 139.040 86.705
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.982 -2.512
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
295.064 327.021
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-159.006 -237.804
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5.) 219.188 53.777
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.567.204 811.486
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.4.6.) -576.043 -250.140
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7.) -342.228 -188.928
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
648.933 372.418
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
3.397 1.738
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8.) 652.330 374.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9.) -125.239 -81.354
Cari Vergi Karşılığı
-144.718 -93.244
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-25.553 -25.553
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
45.032 37.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10.) 527.091 292.802
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11.) 527.091 292.802
Grubun Karı (Zararı)
526.271 292.089
Azınlık Payları Karı (Zararı)
820 713
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.090.872
Alınan Kar Payları
996.698
Ödenen Kar Payları
-986.842
Alınan Temettüler
1.050
Alınan Ücret ve Komisyonlar
264.386
Elde Edilen Diğer Kazançlar
308.576
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
153.308
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-413.540
Ödenen Vergiler
-144.455
Diğer
911.691
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.039.954
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.530
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.586.442
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.372.906
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-344.456
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
164.243
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
8.637.174
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-63.858
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-453.179
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-949.082
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
720.559
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-174.603
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
170.374
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.369.731
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.135.304
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-40.785
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
262.256
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.072.150
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.805.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-4.894
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) -63.481
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-29.748
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 5.595.655
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 5.565.907


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
527.091
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-57.833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-57.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-137.231
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
59.887
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.475
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
469.258


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -60.766 927.236 637.291 0 4.587.761 23.054 4.610.815
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Yeni Bakiye
3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -60.766 927.236 672.831 0 4.623.301 23.054 4.646.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -107.040 49.207 0 0 526.271 468.438 820 469.258
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11) 3.497.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 0 -117.623 -11.559 1.196.333 -1.160 526.271 5.086.845 23.874 5.110.719


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.743.211 16.257.032 19.000.243
Nakit ve Nakit Benzerleri
826.120 14.327.367 15.153.487
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 819.889 8.432.603 9.252.492
Bankalar
(5.1.3.) 6.231 5.894.764 5.900.995
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 13.449 108.370 121.819
Devlet Borçlanma Senetleri
7.637 22.599 30.236
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
5.812 85.771 91.583
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 1.818.312 1.811.482 3.629.794
Devlet Borçlanma Senetleri
1.701.518 1.675.388 3.376.906
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.502 14.797 25.299
Diğer Finansal Varlıklar
106.292 121.297 227.589
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
87.791 13.954 101.745
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
87.791 13.954 101.745
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.461 -4.141 -6.602
KREDİLER (Net)
(5.1.5.) 35.008.542 12.060.514 47.069.056
Krediler
33.464.748 11.221.700 44.686.448
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
33.461.768 11.160.754 44.622.522
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.980 60.946 63.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.707.380 927.792 2.635.172
Finansal Kiralama Alacakları
1.943.541 1.103.815 3.047.356
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-236.161 -176.023 -412.184
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
869.814 616 870.430
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.033.400 -89.594 -1.122.994
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-90.674 -61.470 -152.144
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-283.411 -26.932 -310.343
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-659.315 -1.192 -660.507
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
144.483 0 144.483
Satış Amaçlı
144.483 0 144.483
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
46.482 0 46.482
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 22.802 0 22.802
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
22.802 0 22.802
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
466.109 7.291 473.400
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
136.992 55.792 192.784
Şerefiye
0 0 0
Diğer
136.992 55.792 192.784
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
25.340 0 25.340
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.12.) 162.656 17.550 180.206
DİĞER AKTİFLER
(5.1.13.) 335.265 663.443 998.708
VARLIKLAR TOPLAMI
39.069.080 29.061.622 68.130.702
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 22.492.690 26.644.777 49.137.467
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 137.920 3.224.435 3.362.355
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
194.593 0 194.593
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.4.) 1.591.651 5.468.653 7.060.304
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.2.) 34.673 78.635 113.308
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
34.673 78.635 113.308
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6.) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.8.) 517.867 160.348 678.215
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
172.422 678 173.100
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
345.445 159.670 505.115
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9.) 93.330 844 94.174
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.10.) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.11.) 0 1.643.969 1.643.969
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.643.969 1.643.969
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 618.570 117.028 735.598
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12.) 5.271.104 -160.385 5.110.719
Ödenmiş Sermaye
3.497.322 0 3.497.322
Sermaye Yedekleri
24.208 0 24.208
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.208 0 24.208
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-26.947 0 -26.947
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-72.401 -56.781 -129.182
Kar Yedekleri
1.196.333 0 1.196.333
Yasal Yedekler
187.591 0 187.591
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
883.034 0 883.034
Diğer Kar Yedekleri
125.708 0 125.708
Kar veya Zarar
628.715 -103.604 525.111
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
106.742 -107.902 -1.160
Dönem Net Kâr veya Zararı
521.973 4.298 526.271
Azınlık Payları
(5.2.13.) 23.874 0 23.874
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
30.952.398 37.178.304 68.130.702


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
56.704.813 19.855.825 76.560.638
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 6.508.637 5.541.509 12.050.146
Teminat Mektupları
6.318.786 4.168.870 10.487.656
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
233.296 0 233.296
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
393.905 171.902 565.807
Diğer Teminat Mektupları
5.691.585 3.996.968 9.688.553
Banka Kredileri
7.164 61.689 68.853
İthalat Kabul Kredileri
7.164 61.689 68.853
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
6.043 1.141.281 1.147.324
Belgeli Akreditifler
1.885 360.574 362.459
Diğer Akreditifler
4.158 780.707 784.865
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 34.999 34.999
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
176.644 130.979 307.623
Diğer Kefaletlerimizden
0 3.691 3.691
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 48.607.422 1.218.876 49.826.298
Cayılamaz Taahhütler
4.006.787 1.218.876 5.225.663
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
215.701 1.210.447 1.426.148
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
571.349 0 571.349
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.568.103 0 1.568.103
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.633.877 0 1.633.877
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 8.429 26.186
Cayılabilir Taahhütler
44.600.635 0 44.600.635
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
44.600.635 0 44.600.635
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.588.754 13.095.440 14.684.194
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.894.183 1.894.183
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.894.183 1.894.183
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.588.754 11.201.257 12.790.011
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.166.564 1.771.734 2.938.298
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
569.455 900.115 1.469.570
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
597.109 871.619 1.468.728
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
422.190 9.429.523 9.851.713
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
297.201.308 125.085.627 422.286.935
EMANET KIYMETLER
10.920.382 3.179.939 14.100.321
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.511.879 121.634 1.633.513
Tahsile Alınan Çekler
7.862.264 846.796 8.709.060
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.546.239 257.058 1.803.297
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 1.954.451 1.954.451
REHİNLİ KIYMETLER
286.269.287 121.852.047 408.121.334
Menkul Kıymetler
205.017 87.026 292.043
Teminat Senetleri
101.681 1.845.300 1.946.981
Emtia
5.819.904 593.367 6.413.271
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
109.161.892 2.369.209 111.531.101
Diğer Rehinli Kıymetler
170.980.793 116.957.145 287.937.938
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 53.641 65.280
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
353.906.121 144.941.452 498.847.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704887


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.037 Değişim: -0,23% Hacim : 31.228 Mio.TL Son veri saati : 15:15
Düşük 2.013 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3535 Değişim: -0,53%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1551 Değişim: -0,58%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
788,20 Değişim: -0,95%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.