KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

15.05.2018 - 22:34
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 1.197.046
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.031.797
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
18.431
Bankalardan Alınan Gelirler
16.773
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
79.385
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
77.822
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
45.875
Diğer Kar Payı Gelirleri
4.785
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-523.543
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -360.018
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -149.168
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-14.357
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0
Diğer Kar Payı Giderleri
0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
673.503
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
77.095
Alınan Ücret ve Komisyonlar
119.350
Gayri Nakdi Kredilerden
29.069
Diğer
90.281
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-42.255
Gayri Nakdi Kredilere
-5
Diğer
(5.4.13.) -42.250
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-213.283
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 28.682
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.494
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-34.432
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
57.620
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 161.571
FAALİYET BRÜT KÂRI
727.568
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.4.7.) -325.760
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -143.645
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
258.163
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 258.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10.) -55.075
Cari Vergi Karşılığı
-51.422
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.653
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 203.088
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 203.088
Grubun Karı (Zararı)
203.088
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
985.906
Alınan Kar Payları
1.154.228
Ödenen Kar Payları
-383.766
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
123.275
Elde Edilen Diğer Kazançlar
188.603
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
166.059
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-235.323
Ödenen Vergiler
-70.908
Diğer
43.738
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.619.837
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
48.407
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
403.696
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.006.635
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-47.868
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-98.340
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.052.877
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
609.294
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-581.268
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-633.931
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
811.267
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-16.146
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.998
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-769.126
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.607.726
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-13.185
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.894
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-4.894
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) -86.172
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
86.270
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 4.078.048
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 4.164.318


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
203.088
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
15.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.250
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.773
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
26.324
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.301
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
218.338


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.097.322 22.933 0 0 0 26.947 0 0 0 10.583 4.582 0 839.017 673.991 0 4.591.151 0 4.591.151
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Yeni Bakiye
3.097.322 22.933 0 0 0 26.947 0 0 0 10.583 4.582 0 839.017 709.531 0 4.626.691 0 4.626.691
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.283 20.533 0 0 0 203.088 218.338 0 218.338
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 673.991 0 4.894 0 4.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.894 0 4.894 0 4.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 669.097 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -15.866 15.951 0 1.508.114 35.540 203.088 4.840.135 0 4.840.135


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.748.532 13.214.485 15.963.017 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
652.590 11.538.860 12.191.450 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 643.853 7.778.107 8.421.960 0
Bankalar
(5.1.3.) 8.737 3.760.753 3.769.490 0
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 98.857 74.513 173.370 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
27.134 19.210 46.344 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
71.723 55.303 127.026 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 1.991.251 1.579.523 3.570.774 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1.852.395 1.340.985 3.193.380 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.325 11.561 21.886 0
Diğer Finansal Varlıklar
128.531 226.977 355.508 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
8.624 23.868 32.492 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.624 23.868 32.492 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.790 -2.279 -5.069 0
KREDİLER (Net)
(5.1.5.) 34.075.656 8.372.797 42.448.453 0 0
Krediler
32.811.392 7.632.762 40.444.154 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
32.808.103 7.573.997 40.382.100 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.289 58.765 62.054 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.403.205 773.030 2.176.235 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
1.608.026 928.395 2.536.421 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-204.821 -155.365 -360.186 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Donuk Alacaklar
773.060 0 773.060 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-912.001 -32.995 -944.996 0 0
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-94.718 -17.682 -112.400 0
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-301.002 -15.313 -316.315 0
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-516.281 0 -516.281 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
137.438 0 137.438 0 0
Satış Amaçlı
137.438 0 137.438 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
400.889 0 400.889 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 380.889 0 380.889 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
357.209 0 357.209 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
408.504 186 408.690 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
125.264 51 125.315 0 0
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
125.264 51 125.315 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
25.379 0 25.379 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.12.) 122.005 0 122.005 0
DİĞER AKTİFLER
(5.1.13.) 393.841 629.175 1.023.016 0
VARLIKLAR TOPLAMI
38.437.508 22.216.694 60.654.202 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 21.726.616 21.149.091 42.875.707
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 1.505.697 8.166.587 9.672.284
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
300.105 0 300.105
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.2.) 17.188
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.515 Değişim: 0,40% Hacim : 6.874 Mio.TL Son veri saati : 10:58
Düşük 1.507 27.10.2021 Yüksek 1.518
Açılış: 1.508
9,4737 Değişim: -0,65%
Düşük 9,4610 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0127 Değişim: -0,49%
Düşük 11,0091 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
545,62 Değişim: -0,78%
Düşük 543,83 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.