KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2023 - 15:55
KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KUŞTUR A.Ş. 29/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 01.03.2023
Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe KUŞADASI
Adres BAYRAKLIDEDE MAH. KUŞTUR TATİL KÖYÜ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - 2022 Yılı Karı/Zararının dağıtımının müzakere edilmesi, Genel Kurulun onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2022 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KUŞTUR AŞ 2022 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
EK: 2 2022 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2022 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İÇİN ÖRNEK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2023 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkezi Kuştur Tatil Köyünde, Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Caddesi No:10 Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/AYDIN (Adres Kodu 1482716626) adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2023 tarih ve E-55603272-431.03-00083856033 (13) sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan TÖZ ve Şahin KARAKAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/03/2023 tarih ve 10784 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirketimizin www.kusturclub.com internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilanlar yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ‘‘Genel Kurul toplantılarına ilişkin esaslar'' başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasına göre: nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi 1. fıkrası (Pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.) uygulanmaz hükmü bulunduğundan bu belgeler payları kaydileştiren ortaklara ayrıca gönderilmemiştir. Pay sahiplerine (101 pay sahibine) toplantı günü ile gündem ve vekaletname örneği 07/03/2023 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir.
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Tünay KAVASOĞLU, Hürrem Arzu ÇAVUŞ, Necati GELMEZ, Ebru KAVASOĞLU ve Bağımsız Denetim Şirketi Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Denetçi Sinan DOGANGÖNÜL'ün toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.244.586,63 TL sermayesine tekabül eden 424.458.663 adet paydan 3.450.444,35 TL sermayeye karşılık 345.044.435 adet payın asaleten ve 30.000,00 TL sermayeye karşılık 3.000.000 adet vekaleten olmak üzere toplam 348.044.435 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Necati GELMEZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEMİN TATBİKATI:
MADDE 1 : Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Necati GELMEZ tarafından açıldı. Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizin anısına, saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önergeyle toplantı başkanlığına Av. Necati GELMEZ ve Başkan Yardımcılığına Hürrem Arzu ÇAVUŞ önerildi. Oya sunulan öneri oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak İbrahim TUNÇ'u ve oy toplama memuru olarak Mehmet Doğukan ÖKDEM'i tayin etti. Toplantı başkanı oylamaların açık el kaldırarak olacağını, kabul edenlerin el kaldıracağını red oyu verenlerin sözlü olarak ve adını söyleyerek oy kullanacağını belirtti. Gündemin okunmuş sayılması ile ilgili olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, aynı sıra ile gündemin müzakeresine başladı.
MADDE 2 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususu oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 3 : Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 01/03/2023 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (www.kusturclub.com adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı ve talepte bulunanlara da posta yolu ile gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Müzakere için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Şirketin Genel Müdürü Metin Tekin söz alarak 2023 turizm sezonu ile ilgili bilgi verdi.
MADDE 4 : 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Riskin Erken Saptanması Kurulu Raporu Denetçi Sinan DOGANGÖNÜL tarafından okundu.
MADDE 5 : 2022 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle bilanço ve kar/zarar hesaplarının 01/03/2023 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (www.kusturclub.com adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı ve talepte bulunanlara da posta yolu ile gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Müzakere için söz alan olmadı. 2022 yılı dönemine ilişkin Finansal Tablolar oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 6 : Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları oylama sonucunda kullanılabilir oyların oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.
MADDE 7 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası'' hakkında internet sitesinde (www.kusturclub.com adresinde) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı bildirildi. Yönetim Kurulu'nun"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan ve Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolara göre 56.678.373.- TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağı ve 2022 yılında yapılan bağış bulunmadığından dolayı 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 56.678.373.-TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise 59.224.771,80.- TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağından 59.224.771,80.- TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu görülmektedir. Bu çerçevede a) TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 56.678.373,00.- TL tutarındaki 2022 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" %20 oranında I. Temettü dağıtılmasına, b) TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca pay sahiplerine yüzde yirmi oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde %10'u oranında ve 4.128.777,07.- TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karından 25.630.055,56.- TL tutarında II. Temettü ve 4.534.269,84.- TL tutarında kurucu kar payı dağıtılmasına, c) Birinci kar payı, ikinci kar payı ve kurucu kar payı olarak toplam brüt 41.500.000.- TL kar payı ile yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kar tutarının yasal kayıtlarda "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabına alınmasına TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ise "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" hesabında gösterilmesine, d) Kar dağıtım zamanının 16/05/2023 tarihi olarak tespiti için Genel Kurul'un onayına öneri sunulmasına karar verilmiştir." önerisi oya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu önerisi oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 8 : Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması hakkında verilen yazılı önerge ile " Yönetim Kurulu üye sayısının 4 (dört), görev sürelerinin ise 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar olması ve üyeliklere toplantı yerinde hazır bulunan Emine Tünay KAVASOĞLU, Av. Necati GELMEZ, Hürrem Arzu ÇAVUŞ, Ebru KAVASOĞLU'' önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 9 : "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ''Ücret Politikası'' ve politika kapsamında yapılan ödemeler Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlanmamaktadır. Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının ücretleri piyasa koşulları ve enflasyon göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 2022 yılında Yönetim Kurulu'na ve Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına ödenen ücret ve benzeri menfaatler 2.351.707,77.- TL'dir.Şirketimizin herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış olup, üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat verilmemiştir" şeklinde Hürrem Arzu Çavuş tarafından genel kurula bilgi verildi.
MADDE 10 : Toplantı Başkanı Hürrem Arzu Çavuş söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Nisan 2023 ayından başlayıp yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere aylık net 30.000,00.- TL ücret ödenmesini yazılı önerge ile önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 11 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Denetleme firması olarak 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi için seçilen Erenköy Vergi Dairesi mükellefi 529 003 5973 vergi numaralı, Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Gülbahar Sokak Perdemsac Plaza No:17 K:11 Ofis: 111-115 Kozyatağı / İstanbul adresinde mukim KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. ile olan anlaşma Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
MADDE 12 :Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Toplantı Başkanı Av. Necati GELMEZ tarafından 2022 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi. 2023 yılı için yapılacak bağışlarda üst sınır olarak 150.000,00.- TL yazılı önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 13 : Hürrem Arzu Çavuş tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili genel kurula bilgi verildi.
MADDE 14 : Hürrem Arzu Çavuş tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
MADDE 15 : Hürrem Arzu Çavuş tarafından, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin ve yetki verilmesi oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği yönünde bilgi verilmiştir.
MADDE 16 :
Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıda alınan kararlara itirazın ve muhalefet şerhi düşmek isteyenin olup olmadığını sordu, itiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından toplantı
başkanı tarafından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı tarafımızdan, toplantı anında ve üç nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 29 MART 2023 KUŞADASI/AYDIN
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
TOPLANTI BAŞKANI
HASAN TÖZ - ŞAHİN KARAKAYA NECATİ GELMEZ
TOP. BAŞKAN YARDIMCISI TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU
HÜRREM ARZU ÇAVUŞ İBRAHİM TUNÇ MEHMET DOĞUKAN ÖKDEM


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 yılı genel kurul toplantı tutanağı 290323.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun 290323.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
-Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2023 Çarşamba günü saat 10:30'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/ Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.
-Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 29/03 /2023 Çarşamba günü saat 10:30'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde toplanmıştır. Ekli gündem maddelerini görüşerek karara varılmış olup toplantı tutanağı ve hazirun ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129316


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: 0,00% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9127 Değişim: 0,03%
Düşük 28,8645 29.11.2023 Yüksek 28,9309
Açılış: 28,9046
31,8317 Değişim: 0,16%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.901,11 Değişim: 0,21%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.