KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.07.2020 - 12:58
KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL KARARLARI TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.06.2020
Genel Kurul Tarihi 02.07.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe KUŞADASI
Adres Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2019 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve Onaylanması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirket 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Ticaret Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ''6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'ncü Maddesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'' çerçevesinde Kar Dağıtımı ve Kar Dağıtım Tarihi konusundaki Yönetim Kurulu Önerisinin kabulü,değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - 2019 yılında boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için ,Yönetim Kurulunca yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine biilgi verilmesi, ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket 2019 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat , rehin , ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2019OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İÇİN ÖRNEK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI22.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME 202219.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 KUŞTUR AŞ 2019 GENEL KURUL ÇAĞRI22.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 02.07.2020 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezinde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2020 tarih ve 55603272-431.03(13)–55330093 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan GÜLAY ve Hasan TÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08/06/2020 tarih ve 10092 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirketimizin www.kusturclub.com internet sitesinde,Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilanlar yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ‘‘Genel Kurul toplantılarına ilişkin esaslar'' başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasına göre: nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi 1. fıkrası (Pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.) uygulanmaz hükmü bulunduğundan bu belgeler payları kaydileştiren ortaklara ayrıca gönderilmemiştir. Pay sahiplerine (119 pay sahibine) toplantı günü ile gündem ve vekaletname örneği 04/06/2020 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir.
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri E.Tünay KAVASOĞLU, H.Arzu ÇAVUŞ, Necati GELMEZ ve Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Denetçi Can UTKAN'ın toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.244.586,63 TL sermayesine tekabül eden 424.458.663 adet paydan 3.496.832,875 TL sermayeye karşılık 349.683.287,50 adet payın asaleten olmak üzere toplam 349.683.287,50 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Necati GELMEZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEMİN TATBİKATI:
MADDE 1 : Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Av.Necati GELMEZ tarafından açıldı. Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizin anısına, saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önergeyle toplantı başkanlığına Av.Necati GELMEZ ve Başkan Yardımcılığına H.Arzu ÇAVUŞ önerildi. Oya sunulan öneri oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Ali Rıza ÖZAK'ı ve oy toplama memuru olarak İbrahim TUNÇ'u tayin etti. Toplantı başkanı oylamaların açık el kaldırarak olacağını belirtti. Gündemin okunmuş sayılması ile ilgili olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, aynı sıra ile gündemin müzakeresine başladı.
MADDE 2 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususu oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 3 : Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 03/03/2020 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı ve talepte bulunanlara da posta yolu ile gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Müzakere için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Genel Müdür Metin Tekin söz aldı. 2019 yılında yaşanan Thomas Cook acentasının iflas etmesi ve 2019 yılı sonu 2020 yılı başı Covid-19 virüsünün turizm sektörüne ve tatil köyümüze etkilerini anlattı. Başka söz alan olmadı.
MADDE 4 : 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Riskin Erken Saptanması Kurulu Raporu Denetçi Can Utkan tarafından okundu.
MADDE 5 : 2019 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle bilanço ve kar/zarar hesaplarının 03/03/2020 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı ve talepte bulunanlara da posta yolu ile gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Necati Gelmez finansal tablolarla ilgili bilgi verdi. Müzakere için söz alan olmadı. 2019 yılı dönemine ilişkin Finansal Tablolar oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 6 : Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları oylama sonucunda kullanılabilir oyların oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.
MADDE 7 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası'' hakkında internet sitesinde (adresinde) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'unun Geçici 13'üncü maddesinin uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun "2019 yılı net dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca yıllık karın %5'i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması üst sınırını Şirketimizin ulaşmasından dolayı %5 genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamış, 1 TL nominal değerli pay senedi sahiplerine brüt 0,5512252 TL, net 0,4685414 TL ve Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine Brüt 3.900,01 TL, Net 3.315,01 TL dağıtılması ve dağıtıma 10/07/2020 tarihinde başlanılması" şeklindeki kararı oya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu kararı oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 8 : Şirketimizin Başkan Vekili ve Murahhas Üye Özmetin Kavasoğlu'nun 08/06/2019 tarihinde vefatı ile boşalan üyeliğe 12/06/2019 tarih ve 731 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Hürrem Arzu Çavuş atanmıştır. Atama genel kurulun onayına sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 9 : Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması hakkında verilen yazılı önerge ile " Yönetim Kurulu üye sayısının 4 (dört), görev sürelerinin ise 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar olması ve üyeliklere toplantı yerinde hazır bulunan E.Tünay KAVASOĞLU, Av.Necati GELMEZ, H.Arzu ÇAVUŞ, Ebru KAVASOĞLU'' önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 10 : "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ''Ücret Politikası'' ve politika kapsamında yapılan ödemeler Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlanmamaktadır. Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının ücretleri piyasa koşulları ve enflasyon göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 2019 yılında Yönetim Kurulu'na ve Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına ödenen ücret ve benzeri menfaatler 919.201 TL dir. Şirketimizin herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış olup, üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat verilmemiştir" şeklinde Hürrem Arzu ÇAVUŞ tarafından genel kurula bilgi verildi.
MADDE 11 : Toplantı Başkanı Av. Necati Gelmez söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Temmuz 2020 ayından başlayıp yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere aylık net 7.750,00 TL ücret ödenmesini yazılı önerge ile önerildi. Geçmiş yıllarda verilen harcırahların birleştirilerek tek bir ücret olarak ödeneceği bilgisi verildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 12 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Denetleme firması olarak seçilen Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş. ile olan anlaşma Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
MADDE 13 : Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Toplantı Başkanı Av. Necati GELMEZ tarafından 2019 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi. 2020 yılı için yapılacak bağışlarda üst sınır olarak 30.000,00 TL yazılı önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 14 : Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
MADDE 15 : Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2019 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
MADDE 16 : Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin ve yetki verilmesi oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği yönünde bilgi verilmiştir.
MADDE 17 : Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıda alınan kararlara itirazın ve muhalefet şerh düşmek isteyenin olup olmadığını sordu, itiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından toplantı başkanı tarafından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Bu Genel kurul Tutanağı tarafımızdan, toplantı anında ve üç nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 02/07/2020 KUŞADASI/AYDIN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 yılı genel kurul toplantı tutanağı020720.pdf - Tutanak
EK: 2 Kopya hazirun02072020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları Kuşadası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854369


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 2,08% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.381
8,0866 Değişim: -0,24%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6878 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
451,73 Değişim: -0,70%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.