KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2019 - 13:22
KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 28.02.2019
Genel Kurul Tarihi 30.03.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe KUŞADASI
Adres BAYRALIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması,müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ,Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla,2018 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde , 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Şirketin 2018 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine , idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda ,Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2019 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezinde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Tatil Köyü Kuşadası / AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2019 tarih ve E-42875073 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan GÜLAY ve Ersan AYBAR'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/03/2019 tarih ve 9781 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirketimizin www.kusturclub.com internet sitesinde,Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilanlar yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ‘‘Genel Kurul toplantılarına ilişkin esaslar'' başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasına göre: nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi 1. fıkrası (Pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.) uygulanmaz hükmü bulunduğundan bu belgeler payları kaydileştiren ortaklara ayrıca gönderilmemiştir. Pay sahiplerine (147 pay sahibine) toplantı günü ile gündem ve vekaletname örneği 05/03/2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir.
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Davut SELÇUKİ, Necati GELMEZ ve Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Baş Denetçi Ayşe KARAUSTA'nın toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.244.586,63 TL sermayesine tekabül eden 424.458.663 adet paydan 41.211,19 TL sermayeye karşılık 4.121.119 adet payın asaleten, 3.491.391,47 TL sermayeye karşılık 349.139.147,44 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 353.260.266,44 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Davut SELÇUKİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEMİN TATBİKATI:
MADDE 1 : Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Av.Davut SELÇUKİ tarafından açıldı. Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizin anısına, saygı duruşunda bulunuldu.
Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önergeyle toplantı başkanlığına Av.Davut SELÇUKİ ve Başkan Yardımcılığına Necati GELMEZ önerildi. Oya sunulan öneri oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Ali Rıza ÖZAK'ı ve oy toplama memuru olarak İbrahim TUNÇ'u tayin etti. Toplantı başkanı oylamaların açık el kaldırarak olacağını belirtti. Gündemin okunmuş sayılması ile ilgili olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, aynı sıra ile gündemin müzakeresine başladı.
MADDE 2 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususu oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 3 : Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 01/03/2019 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı ve talepte bulunanlara da posta yolu ile gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Müzakere için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 4 : 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Riskin Erken Saptanması Kurulu Raporu Baş Denetçi Ayşe KARAUSTA tarafından okundu.
MADDE 5 : 2018 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle bilanço ve kar / zarar hesaplarının 01/03/2019 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı ve talepte bulunanlara da posta yolu ile gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Müzakere için söz alan olmadı. 2018 yılı dönemine ilişkin Finansal Tablolar oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi
MADDE 6 : Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 faaliyetlerinden dolayı ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi kendi oyları hariç diğer mevcut oyların oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 7 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası'' hakkında internet sitesinde (adresinde) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı bildirildi. Yönetim Kurulu'nun " 2018 yılı net dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca yıllık karın %5 i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması üst sınırını Şirketimizin ulaşmasından dolayı %5 genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamış, kalan kısmının brüt 13.721.821,76 TL'sinin dağıtımı, ( 1 TL nominal değerli pay senedi sahiplerine brüt 2,9285204 TL, net 2,4892423 TL, ve Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine Brüt 4.304,88 TL, Net 3.659,15 TL dağıtılması) ve dağıtıma 17/04/2019 tarihinde başlanılması" şeklindeki kararı oya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu kararı oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 8 : Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması hakkında verilen yazılı önerge ile " Yönetim Kurulu üye sayısının 4 (dört), görev sürelerinin ise 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar olması ve üyeliklere toplantı yerinde hazır bulunan Davut SELÇUKİ, Necati GELMEZ ve toplantı yerinde bulunmayan ancak seçilmesi durumunda görevi kabul ettiğine dair beyan yazılarının bulunduğu Özmetin KAVASOĞLU ve Emine Tünay KAVASOĞLU önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 9 : "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ''Ücret Politikası'' ve politika kapsamında yapılan ödemeler
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlanmamaktadır. Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının ücretleri piyasa koşulları ve enflasyon göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 2018 yılında Yönetim Kurulu'na ve Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına ödenen ücret ve benzeri menfaatler 814.328 TL dir. Şirketimizin herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış olup, üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat verilmemiştir" şeklinde yönetim kurulu üyesi Necati GELMEZ genel kurula bilgi verdi.
MADDE 10 : Yönetim Kurulu Üyesi Necati Gelmez söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere aylık net 4.200,00 TL ücret ödenmesini sözlü olarak önerdi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 11 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Denetleme firması olarak seçilen Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile olan anlaşma oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
MADDE 12 :Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği yönetim kurulu başkanı Av. Davut Selçuki tarafından 2018 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi. 2019 yılı için yapılacak bağışlarda üst sınır olarak 30.000,00 TL sözlü önerisi oya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 13 :Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan bir işlem olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
MADDE 14 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2018 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
MADDE 15 : Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin ve yetki verilmesi oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği yönünde bilgi verilmiştir.
MADDE 16 : Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıda alınan kararlara itirazın ve muhalefet şerh düşmek isteyenin olup olmadığını sordu, itiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından toplantı başkanı tarafından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Bu Genel kurul Tutanağı tarafımızdan, toplantı anında ve üç nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 30/03/2019 KUŞADASI / AYDIN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 30032019 genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları Kuşadası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752153


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,00% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,6010 Değişim: 0,08%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6206
Açılış: 13,5897
15,2758 Değişim: -0,08%
Düşük 15,2420 27.01.2022 Yüksek 15,3162
Açılış: 15,2876
793,72 Değişim: -0,11%
Düşük 791,24 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.