KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.04.2018 - 16:32
KAP ***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurulun toplantı sonuçlarının tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 27.02.2018
Genel Kurul Tarihi 31.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe KUŞADASI
Adres BAYRAKLIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.nin genel kurulun onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2017 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2017 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2017 gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 KUŞTUR AŞ 2017 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
EK: 4 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İÇİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2018 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezinde, Bayraklıdede Mah. Kuştur Tatil Köyü (TV salonu) Kuşadası / AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2018 tarih ve 55603272-431.03-E-00033094732 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Nurhayat SAĞIT ve Hasan GÜLAY'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02/03/2018 tarih ve 9528 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirketimizin www.kusturclub.com internet sitesinde,Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilanlar yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ‘'Genel Kurul toplantılarına ilişkin esaslar'' başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasına göre: nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi 1. fıkrası (Pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.) uygulanmaz hükmü bulunduğundan bu belgeler payları kaydileştiren ortaklara ayrıca gönderilmemiştir. Pay sahiplerine (163 pay sahibine) toplantı günü ile gündem ve vekaletname örneği 28/02/2018 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir.
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının, Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Baş Denetçi Ayşe KARAUSTA ' nın toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.244.586,63 TL sermayesine tekabül eden 424.458.663 adet paydan 3.018.254,089 TL sermayeye karşılık 301.825.408,94 adet payın asaleten, 513.890,82 TL sermayeye karşılık 51.389.082,00 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 353.214.490,94 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Davut SELÇUKİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEMİN TATBİKATI:
MADDE 1 : Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Av.Davut SELÇUKİ tarafından açıldı. Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizin anısına, saygı duruşunda bulunuldu.
Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önergeyle toplantı başkanlığına Av.Davut SELÇUKİ, Başkan Yardımcılığına Özmetin KAVASOĞLU önerildi. Oya sunulan öneri oybirliğiyle kabul edildi. Başkan, tutanak yazmanı olarak Ali Rıza ÖZAK'ı ve oy toplama memuru olarak İbrahim TUNÇ'u tayin etti. Toplantı başkanı oylamaların açık el kaldırarak olacağını belirtti. Gündemin okunmuş sayılması ile ilgili olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, aynı sıra ile gündemin müzakeresine başladı.
MADDE 2 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususu oya sunuldu. oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 3 : Yönetim Kurulunun faaliyet raporlarının okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının, bilanço kar zarar hesaplarının 27/02/2018 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı ve talepte bulunanlara da posta yolu ile gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Müzakere için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 4 : 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Riskin Erken Saptanması Kurulu Raporu Baş Denetçi Ayşe KARAUSTA tarafından okundu.
MADDE 5 : 2017 yılı dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasına geçildi. Verilen Önergeyle bilanço ve kar / zarar hesaplarının 27/02/2018 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde (adresinde) de yayınlanmış olduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı ve talepte bulunanlara da posta yolu ile gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak doğrudan müzakereye geçilmesi önerisi oya sunuldu oybirliğiyle Kabul edildi.Müzakere için söz alan olmadı. 2017 yılı dönemine ilişkin Finansal Tablolar oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi
MADDE 6 : Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi kendi oyları hariç diğer mevcut oyların oybirliğiyle
kabul edildi.
MADDE 7 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası'' hakkında internet sitesinde (adresinde) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı bildirildi. Yönetim Kurulu'nun " 2017 yılı net dönem karından
kanun ve esas
sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının brüt 2.883.729,36 TL sının dağıtımı,
( 1 TL nominal değerli
pay senedi sahiplerine brüt 0,5888 TL, net
0,500485 TL, ve Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine Brüt 1281,65 TL, Net 1.089,40 TL
dağıtılması) ve
dağıtıma
17/04/2018 tarihinde başlanılması" şeklindeki kararı oya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 8 : Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması hakkında verilen yazılı önerge ile " Yönetim Kurulu üye sayısının 4 (dört), görev sürelerinin ise 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılıncaya
kadar olması ve üyeliklere toplantı yerinde hazır bulunan Davut SELÇUKİ, Özmetin KAVASOĞLU,
Emine Tünay KAVASOĞLU,
Necati GELMEZ " önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
MADDE 9 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘'Ücret Politikası''
ve politika kapsamında yapılan ödemeler
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlanmamaktadır. Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının ücretleri piyasa koşulları ve enflasyon göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 2017 yılında Yönetim Kurulu'na ve Üst Düzey Yöneticiler Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına ödenen ücret ve benzeri menfaatler 714.822 TL dir. Şirketimizin herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış olup , üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat verilmemiştir şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildikten sonra Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘'Ücret Politikası'' ve politika kapsamında yapılan 714.822 TL ödeme oya sunuldu oy birliğiyle kabul edilmiştir.
MADDE 10 : Yönetim Kurulu 2. Başkanı ve Murahhas Aza Özmetin Kavasoğlu söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere aylık net 3.500,00 TL ücret ödenmesinin
sözlü olarak önerdi. Öneri oya sunuldu. Oybirliğiyle
kabul edildi.
MADDE 11 :
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından
Bağımsız Denetleme firması olarak seçilen
Kavram
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık
A.Ş. ile olan anlaşma oya sunuldu, oy birliğiyle
kabul edildi.
MADDE 12 :Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Av. Davut Selçuki tarafından 2017 yılında 1.608 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi ve 2018
yılı için yapılacak bağışlarda üst sınır olarak 30.000 TL sözlü önerisi oya sunuldu, Yapılan oylamada oybirliğiyle
kabul edildi.
MADDE 13
:Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
2017 yılı içerisinde
ilişkili taraflarla yapılan bir işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
MADDE 14
:
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2017 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
MADDE 15 :
Yönetim
hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına
Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin ve yetki verilmesi oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda
2017 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği yönünde bilgi verilmiştir.
MADDE 16 :
Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Toplantıda alınan kararlara itirazın ve muhalefet şerh düşmek isteyenin olup olmadığını sordu, itiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından toplantı toplantı
başkanı tarafından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Bu Genel kurul Tutanağı tarafımızdan, toplantı anında ve üç nüsha olarak düzenlendi ve imza altına alınmıştır. 31/03/2018
KUŞADASI / AYDIN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 topklantı tutanağı 31032018.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun 310318.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları Kuşadası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672542


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3420 Değişim: 2,41%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9611 Değişim: 2,69%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
419,24 Değişim: 0,87%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.