KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2022 - 16:51
KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 25.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.02.2022
Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe İNCESU
Adres Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
2 - Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2021 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve geçerlilik süresinin güncellenmesi nedeniyle "SERMAYE" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülüp onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10 - 2021 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Notu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞIKLAROĞLU seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır. Elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
4- 2021 dönemi Finansal Tablolar Mustafa Gürel tarafından okundu, müzakere edildi. Söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
5- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.
6- Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2021 yılı kârınını kullanımı ile ilgili Genel Kurul'a teklifi Mehmet ASLAN tarafından okundu.
Yönetim Kurulu'muzun 25.02.2022 tarih ve 2022/05 no'lu kararı gereği
1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanıp bağımsız denetimden geçmiş olan 2021 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 68.314.520,54 TL olup, 3.916.930,40 TL geçmiş yıl zararları ve 1.314.737,11 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 63.082.853,03 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır.
2-Vergi Usul Mevzuatına göre hazırlanmış 2021 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 41.847.799,39 TL olup, 15.553.057,11 TL geçmiş yıl zararları ve 1.314.737,11 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 24.980.005,17 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır.
3-SPK'ya göre kalan 63.082.853,03 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre kalan 24.980.005,17 TL kârın, şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2021 dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2022 tarih E-29833736-110.04.04-17713 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2022 tarih E-50035491-431.02-00072328388 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili "Sermaye başlıklıklı 6 no.lu" maddesinin tadil edilmesi hususu ile ilgili esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde değişitrilmesi konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan değişiklik Genel Kurul'ca elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
ESKİ ŞEKLİ
YENİ ŞEKLİ

Sermaye:
Madde 6 –
Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 106.000.000,00 TL (Yüz altı milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 10.600.000.000 (On milyar altı yüz milyon) paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuz beş milyon yüz bin dört yüz doksan sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş) dır. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dört yüz altmış bin yedi yüz elli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuz dört milyon altı yüz otuz dokuz bin yedi yüz kırk sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam 3.510.049.842 (Üç milyar beş yüz on milyon kırk dokuz bin sekiz yüz kırk iki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.
Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Sermaye:
Madde 6 –
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 TL (Yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 15.000.000.000 (On beş milyar) paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuz beş milyon yüz bin dört yüz doksan sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş) dır. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dört yüz altmış bin yedi yüz elli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuz dört milyon altı yüz otuz dokuz bin yedi yüz kırk sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam 3.510.049.842 (Üç milyar beş yüz on milyon kırk dokuz bin sekiz yüz kırk iki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Yönetim Kurulu 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.
Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

8- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Seğmenler Vergi Dairesi-7340055266 vergi nolu, Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No: 43 Çankaya/ANKARA adresli Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" nin seçimi elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
9-Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat SEYOK'un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 11.000 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
10- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, 2021 yılı içerisinde yapılan 17.683 TL bağışlarla ilgili ayrıntılı bilgi sunuldu.
11- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu.
12- Genel Kurul'a Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" vermediğine dair bilgi sunuldu.
13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi elektronik ortamda katılan 2 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
14- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Divan Başkanlığı'na verilen temenni doğrultusunda "31.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Karsu'nun kurucuları arasında yer alan, kuruluşundan bugüne kadar şirketin yönetimlerinde bulunarak Karsu'nun gelişmesinde, büyümesinde önemli katkılar sağlamış olan Sn. Faruk MOLU ve Sn.Metin MOLU'yu Onursal Başkanlık'la onurlandırılmasına karar verilmiş olup, Sn. Faruk MOLU ve Sn.Metin MOLU'nun Onursal Başkanlıklarını Genel Kurul'un takdirlerine sunuldu"
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından saat: 11:04'de kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 25.03.2022


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı 25.03.2022.pdf - Tutanak
EK: 2 Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Tadil Metni SPK ve Bakanlık Onaylı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.03.2022 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2022 tarih ve E-49351098-431.03-00073006156 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gazi DİNÇASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul Onayından geçen esas sözleşme tadil metni ekte takdim edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013082


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.