KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2018 - 15:13
KAP ***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.03.2018
Genel Kurul Tarihi 27.04.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe İNCESU
Adres Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi,
2 - Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tablolar'ın müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzerine Esas sözleşmenin 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 no'lu maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
6 - 2017 faaliyet dönemi zararla kapandığı için, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılamayacağı hususundaki önerisinin okunması ve onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10 - 2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
12 - 12- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözleşme Tadilleri SPK ve Bakanlık Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3 Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.
2-Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu Adil ÖNER tarafından, Finansal Tablolar Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.
4- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2018 tarih 29833736-110.03.03-E.2538 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 15.03.2018 tarih 50035491-431.02-E-00032815527 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere Esas sözleşmenin "4 nolu Şirketin Merkez ve Şubeleri, 5 nolu Müddet, 6 nolu Sermaye, 8 nolu Yönetim Kurulu, 9 nolu İdare Meclisinin Müddeti, 10 nolu İdare Meclis Toplantıları, 11 nolu Şirketi İlzam, 12 nolu İdare Meclisinde Görev Bölümü, 14 ve 15 nolu Genel Müdür, 19 nolu Toplantı Yeri, 20 nolu Toplantıda Komiser Bulunması, 21 nolu Toplantı Nisabı, 22 nolu Rey, 23 nolu Vekil Tayini, 25 nolu Reylerin Kullanma Şekli, 26 nolu Ana Sözleşme Değişikliği, 27 nolu Senelik Raporlar, 28 nolu Senelik Hesaplar, 30 nolu Kârın Tevzii Tarihi, 31 nolu İhtiyat Akçesi, 33 nolu Bakanlığa gönderilecek mukavele, 34 nolu Kanuni Hükümler" başlıklı maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ile ilgili esas sözleşme değişikliği müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Esas sözleşmenin 19. maddesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2018 tarih ve 32815527 sayılı yazısında bildirmiş olduğu görüş doğrultusunda yeniden revize edilmiş ve bütün maddeler Genel Kurul'ca oy birliği ile kabul edilmiştir.
6- 2017 dönemi finansal tablolardaki zarar nedeni ile kar dağıtılamayacağı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi divan başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
7- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilmiş "ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilerek, her yıl genel ekonomik durum ve yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak iyileştirme yapılacağı belirtildi. Prensip olarak oy birliğiyle kabul edildi.
9-Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU'nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.800,00 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı oy birliğiyle kabul edildi.
10- Genel Kurul'a Divan Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından, 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu. Yapılan bağışlar oy birliğiyle kabul edildi.
11- Genel Kurul'a Divan Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu. Söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.
12- Genel Kurul'a Mehmet ASLAN tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" hakkında bilgi sunuldu. Divan başkanı tarafından 3.kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını belirtti. Başka söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.
13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
14- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Divan Başkanı A.Yener KALYONCU hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 11:50'de kapatıldı.
Kayseri, 27.04.2018


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 27.04.2018 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 27.04.2018 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Esas Sözleşme Tadilleri 27.04.2018 Genel Kurul Onayı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.04.2018 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/04/2018 tarih ve 33842171 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gazi DİNÇASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul Onayından geçen esas sözleşme tadilleri ekte takdim edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679357


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8723 Değişim: -0,15%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,2343 Değişim: -0,36%
Düşük 31,1553 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.875,51 Değişim: -0,48%
Düşük 1.868,99 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.