KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.05.2021 - 15:21
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurulu Tescil Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Tarihi 20.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Şişli / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2021 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın belirlenmesi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
7 - 2020 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulunun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması.
8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için seçilen bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
10 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
11 - SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurulun onayına sunulması.
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KRGYO- 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ve DİĞER EVRAKLAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 20 / 04 / 2021 tarihinde saat 14.00‘da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C-Blok No:126 Şişli / İSTANBUL" adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 16.04.2021 tarih ve 633363036 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Neşecan Ercuman'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya dair davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.03.2021 tarihli ve 10298 sayılı nüshasında yayınlandığı, SPK 29. Maddede belirtilen süreye uyulduğu ayrıca Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile toplantıda bulundurulacak bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 11. Maddesinde belirtilen vekaletname örneğinin yayınlandığı görüldü.
Şirketimizin www.korfezgyo.com.tr internet sitesinde, 25.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr) ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında (EGKS) Kanuni süresi içerisinde ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam çıkarılmış 66.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 66.000.000 adet hisseden, 49.498.000-TL'lik sermayeye karşılık 49.498.000 adet payın temsilen, 101.482 TL'lik sermayeye karşılık 101.482 adet payın asaleten olmak üzere toplam 49.599.482-TL'lik sermayeye karşılık 49.599.482 adet payın toplantıda temsil edildiğini, elektronik ortamda katılım olmadığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet KARACA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Fiziki olarak sermaye sahiplerinin %75'i hazır bulunmuştur.
Toplantı Başkanlığına Sn. Murat PARMAKÇI katılanların oybirliği ile seçilmiştir. Başkan Oy Toplama Memurluğuna Sn. İsa ŞAHİN'i, Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Muhammet USLU'yu tayin etmiştir. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların 49.599.482 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Sn. Murat PARMAKÇI kısaca oy kullanma usulünü açıklamış ve elektronik ortamda katılanların nasıl oy vereceği ile ilgili bilgi vermiştir. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Toplantıda şirketi temsilen Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet KARACA'nın hazır bulunduğunu belirtmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. İlker GÖNEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Şirketimizin 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların 49.599.482 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiş ve ardından 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır.
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına katılanların 49.599.482 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiştir. Daha sonra müzakereye geçilmiş, müzakere sonunda 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.599.482 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların 49.599.482 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiş ve ardından 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır.
2020 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulumuzun 25.03.2021 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2021 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2020 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.599.482 kabul oyu ile birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler Genel Kurul tarafından katılanların 49.599.482 kabul oyu ile oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
2020 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 25.03.2021 tarih ve 05 toplantısında alınan karar uyarınca, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.599.482 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
Boşalan yönetim kurulu üyeliği için seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. SABAHATTİN BİRDAL'ın (T.C. ***********) (İkamet Adresi: ********Cad. **** Sok. ****** *************** / İstanbul) görev süresini tamamlamak üzere seçilmesine katılanların 49.601.481kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı Nisan ayından başlamak üzere bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar aylık net 6.000.-TL huzur hakkı ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.599.482 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında 2020 yılı içinde "üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler" bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.599.482 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 05 toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen "Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (E&Y)"nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.599.482 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
Dilek ve temenniler bölümünde :
Şirketimizin hissedarlarından Gürsel Alkan söz alarak Genel Kurul hayırlı olsun dileklerini iletmiş, şirket hissesindeki sürekli fiyat düşüşünün nedenini ve Firmanın faaliyetleri ile ilgili olumsuz bir durum olup olmadığını sormuştur.
Şirketimizin Genel Müdürü Ufuk Güner piyasada genel bir düşüş olduğunu, düşüşün Körfez GYO ya özel bir durum olmadığını belirtti. Şirketin faaliyetlerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtmiştir.
Hissedarımız Gürsel Alkan hissenin sürekli baskı altında olması gibi bir durum olduğunu, bu durumun şirket yönetimi ile ilgili olup olmadığını sormuştur.
Şirketimizin Genel Müdürü Ufuk Güner, piyasa yapılan hisse alım satım işlemlerinin Şirketimizin bilgisi dahilinde olmadığı, genel olarak küçük hisselerde bu durumlar görülebildiğini belirtmiştir. Şirketin yönetiminde veya faaliyetlerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtmiştir. Şirket olarak Tuzla'da yeni aldığımız arsa üzerinde yatırım yapılması konusundaki çalışmalarımızın devam ettiğini belirtmiştir. Güre'deki varlıklarımızın devre mülk olması nedeniyle Şirketimiz pandemi sürecinde oteller kadar olumsuz etkilenmediğini, Güre tesisinde satış ve kira gelirlerimizin devam ettiğini belirtmiştir. Aşılamanın yaygınlaşması neticesinde pandemi etkilerinin azalmasıyla daha iyi neticeler alınacağını belirtmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Körfez GYO 2020 Olağan Genel Kurulu Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Körfez GYO 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2021 Salı günü saat 14.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Şişli / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933960


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -0,66% Hacim : 12.182 Mio.TL Son veri saati : 16:46
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5469 Değişim: 0,92%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3698 Değişim: 1,00%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
512,65 Değişim: 0,88%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.