KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2018 - 17:28
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.03.2018
Genel Kurul Tarihi 18.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres İNÖNÜ CAD. KANARYA SOK. NO:25 KAT:4 YENİSAHRA ATAŞEHİR/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2017 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
5 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2018 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - 2017 hesap dönemine ait mali tablolarında oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
10 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
13 - Dilek, temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KRGYO- 2017 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 KRGYO- BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 18/04/2018 tarihinde saat 14:00‘da "İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yenisahra - Ataşehir / İSTANBUL" adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 17/04/2018 tarih ve 33675560 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayşin Yazgan BİLGİN'in gözetiminde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam çıkarılmış 66.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 66.000.000 adet hisseden, 49.498.000-TL'lik sermayeye karşılık 49.498.000 adet payın temsilen, 1.000-TL'lik sermayeye karşılık 1.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 49.499.000-TL'lik sermayeye karşılık 49.499.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ömer Asım Özgözükara tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Asım Özgözükara oybirliği ile seçilmiştir. Başkan Oy Toplama Memurluğuna Sn. İsa ŞAHİN'i, Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Şakir DUMAN'ı tayin etmiştir. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Şirketimizin 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiş ve ardından 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Daha sonra müzakereye geçilmiş, müzakere sonunda 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiş ve ardından 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiştir.
2017 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulumuzun 12/03/2018 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2018 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2017 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler Genel Kurul tarafından katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
2017 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 12/03/2018 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı Nisan ayından başlamak üzere bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar aylık net 2.500.-TL huzur hakkı ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında 2017 yılı içinde "üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler" bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.
Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri nedeniyle Yönetim Kurulumuzun 06/03/2018 tarih, 10 ve 11 sayılı toplantılarında alınan kararına uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Ahmet Süleyman KARAKAYA'nın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn.İdris Turan İLTER'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Güven OBALI'nın atanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun 12/03/2018 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30/06/2018 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2018 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI-KRGYO.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN CETVELİ-KRGYO.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı ilan edilen Olağan Genel Kurul toplantısı iptal edilmiş olup, 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 18 Nisan 2018 tarihinde saat 14.00'da İnönü Cad. Kanarya Sk. No:25 Kat:4 Yenisahra/Ataşehir/İSTANBUL adresinde toplanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ekte verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677811


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4581 Değişim: -0,52%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2690 Değişim: -0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
499,96 Değişim: 0,13%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.