KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.12.2019 - 16:52
KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 11.12.2019 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 11.11.2019
Genel Kurul Tarihi 11.12.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 PK:34384 Okmeydanı - Şişli - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
7 - Gündemin 8.maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, - Maddenin devamı ekli gündemde yeralmaktadır.
8 - 20.09.2019 tarih ve 2019/09 nolu Yönetim kurulu kararı ile duyurduğumuz, Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesinin %50'sini oluşturan 1.250.000 adet payına iştirak edilmesi ve bu işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Tebiliği (II-23.1) 5/e kapsamına girmesi sebebiyle işlemin genel kurulun onayına sunulması, söz konusu işlem nedeniyle genel kurula katılarak olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmeleri konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
9 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
10 - Şirketin 2019 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması için, bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KPHOL 2018 YILI GENELKURUL İLAN VEKALETNAME 11.11.2019.pdf - İlan Metni
EK: 2 KPHOL 2018 YILI GK GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı sonuçları aşağıda yeralmaktadır.
KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
11.12.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.12.2019 tarihinde saat 14:00'de, Şirket Merkez adresi olan Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.12.2019 tarih ve 50241067 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.
2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 19.11.2019 tarih ve 9954 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 11.11.2019 tarihinde ve saat 19:35:48'de Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.kapitalyatirim.net internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 21.11.2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yerine getirildiği anlaşılmış olup, yapılan toplantının gündem maddelerinin oylamalarının TTK' nın 418. Maddesine göre ve SPK' nun 29/3 madde hükümlerine göre yapılacağı belirtilmiştir.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 4.250.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.250.000 adet paydan 690.280-TL'lik sermayeye karşılık 690.280 adet payın asaleten, 575.636-TL'lik sermayeye karşılık 575.636 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.265.916 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, elektronik ortamda katılımın olmadığı ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Bağımsız Denetçi Yeditepe Bağımsız ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin temsilcisi Abdullah Öztürk'ün katılım sağladığını ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan İsmail SUNA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
1.Toplantı Başkanlığı için verilen sözlü önergede toplantı başkanlığına Ersin Beyngül'ün seçilmesi önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığında bu öneri oylandı ve Yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Ersin BENGÜL oy birliği ile şeçildi. Toplantı başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Aslı Çağlayan PEKİYİ'yi Tutanak Yazmanlığı'na İsmail SUNA'yı atadı.
2.Şirket'in 2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Ersin BENGÜL raporların internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3.Şirket'in 2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Ersin BENGÜL Şirket'in 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliğiyle kabul edildi.
4.Şirket'in 2018 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Ersin BENGÜL Bilanço ve Gelir Tablosu'nun internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oy birliğiyle kabul edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tasdiki oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle tasdik edildi.
5.TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde yapılan Yönetim kurulu üyelerinin değişikliği konusu görüşüldü. Murat TÜREL'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine mevcut süresi kadar 26.02.2019 tarih ve 2019/04 sayılı Yönetim kurulu kararıyla atanan Cengiz DİLLİ (TCK:…………………)'nin Yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması kararı görüşüldü ve aynı şekilde kabul edildi.
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyeleri,
Kamil Engin YEŞİL, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Cengiz DİLLİ, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Ersin BENGÜL, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Hüseyin KIZANLIKLI, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Fermani Özgür ALTUN toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Murat TÜREL'in 2018 yılı faaliyetleri sonucu oybirliği ile ibra edilmemiştir.
7.Gündemin 8.maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur:
a) 8. nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 1,71 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu
b) 8. Maddede görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
c) İlgili gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 7 çerçevesinde, TTK'nın 436. Maddesinin 1. Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği, Gündemin 8.maddesinin oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 9/5 son cümlesi düzenlemesi uyarınca, Tebliğ 7.maddesi ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekillerin oy kullanabileceği,
d) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
f) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
g) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
8.Gündem maddesini oluşturan işlem nedeniyle genel kurula katılarak olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmeleri konusunda tekrar bilgi verilerek Sermayeye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren 20.09.2019 tarih ve 2019/09 nolu Yönetim kurulu kararı uyarınca Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesinin %50'sini oluşturan 1.250.000 adet payına iştirak edilmesi işlemi pay sahiplerimizin onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.(Herhangi bir şekilde olumsuz oy kullanan ve şerh düşen pay sahibi olmamıştır.)
9.2018 yılına ait Şirket yasal kayıtlarındaki net dağıtılabilir kârdan kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar çıkarıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayıp, özel yedekler hesabında takip edilmesine oy birliği ile karar verildi.
10.Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağimsiz Denetim Hizmetleri A.Ş., bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11.Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000,00 TL Huzur Hakkı ödenmesine Yönetim Kurulu üyesi ve toplantı başkanı Ersin Bengül teklif etti. Bu teklif oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabulüne karar verildi.
12.Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin veya ipotek olmadığı hakkında yönetim kurulunca genel kurul bilgilendirilmiştir.
13.2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurul yönetim kurulunca bilgilendirilmiştir.
14.Bağış ve yardım politikası belirlenmiş ve bu çerçevede 2018 yılı içersinde şirketin herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı bilgisi genel kurulun bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyesi ve toplantı başkanı Ersin Bengül 2019 yılında yapılacak bağış tutarının azami 100,000,00 TL'ye kadar olmasını teklif edilmiştir. Bu teklif oylamaya sunuldu, oy birliği ile karar verilmiştir.
15.Yönetim Kurulu üyelerine Şirketle ilgili yapacakları işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.
16.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ahmet Atak, gelecek faaliyet dönemlerinde Şirketimizin ulusal pazarda işlem görmesini ve yeni faaliyetlerde bulunmasını temenni etti. Söz alan Raime Güloğlu ortaklardan Ahmet Atak'ın sözlerine katıldığını yeni faaliyetlerini beklediklerini ifade etti Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya saat son verildi. 11.12.2019 Saat:14:55
İş bu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza edildi. 11.12.2019 saat 15.30 Şişli İstanbul
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
Mustafa KENDİ Ersin BENGÜL Aslı ÇAĞLAYAN PEKİYİ İsmail SUNA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KPHOL 2018 GK TUTANAK 11122019.pdf - Tutanak
EK: 2 KPHOL 2018 GK HAZİRUN 11122019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 11 Aralık 2019 Çarşamba günü Saat 14:00'de Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 PK:34384 Okmeydanı - Şişli - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
2018 faaliyet yılına ait Genel Kurul'a sunulacak Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımına/Dağıtılmamasına ilişkin teklifi ve iş bu gündem maddeleri, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.kapitalyatirim.net Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nun E-Yönet ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde paydaşlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazırlanan "Hazır Bulunanlar Listesi"nde adı geçen pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurul toplantısına şahsen veya fiziken katılacak paydaşlarımızın kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekaleten kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "(SPK) II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu Şirket merkezinden veya www.kapitalyatirim.net Şirket internet sitesinden temin edilebilir. Yetkilendirme, Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme EGKS'den yapılmamışsa, mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekil için vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerimizin aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3'üncü kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket merkezine ulaştırmaları gerekmektedir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.
Nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla genel kurul gündemi ayrıca bildirilecektir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Pay sahiplerimize ilanen duyurulur.
Saygılarımızla,
KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI GÜNDEMİ
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
7 - Gündemin 8.maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,
a) 8. nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 1,71 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu
b) 8. Maddede görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
c) İlgili gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 7 çerçevesinde, TTK'nın 436. Maddesinin 1. Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği, Gündemin 8.maddesinin oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 9/5 son cümlesi düzenlemesi uyarınca, Tebliğ 7.maddesi ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekillerin oy kullanabileceği,
d) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
f) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
g) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.
8-20.09.2019 tarih ve 2019/09 nolu Yönetim kurulu kararı ile duyurduğumuz, Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesinin %50'sini oluşturan 1.250.000 adet payına iştirak edilmesi ve bu işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Tebiliği (II-23.1) 5/e kapsamına girmesi sebebiyle işlemin genel kurulun onayına sunulması, söz konusu işlem nedeniyle genel kurula katılarak olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmeleri konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
9 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
10 - Şirketin 2019 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması için, bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803041


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.573 Değişim: 0,25% Hacim : 16.617 Mio.TL Son veri saati : 14:03
Düşük 1.571 21.01.2021 Yüksek 1.582
Açılış: 1.578
7,4223 Değişim: 0,04%
Düşük 7,3823 21.01.2021 Yüksek 7,4232
Açılış: 7,4191
9,0201 Değişim: 0,38%
Düşük 8,9624 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
445,89 Değişim: 0,03%
Düşük 443,81 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.