KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

12.05.2020 - 18:37
KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
12/05/2020
Saati
10:00
Adresi
Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu N 3 A-B Blok Maslak Sarıyer İstanbul
Gündem
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2) Toplantı başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi 3) Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşumu' başlıklı 9. maddesinin ve ‘Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı' başlıklı 10. maddesinin işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan tadil metni uyarınca tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması 4) Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi 5) Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması 6) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi hususunun görüşülmesi 7) Temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 12 Mayıs 2020 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Ayazağa Mahallesi Ayazağa Yolu N3/A-B Sarıyer İstanbul adresinde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenen toplantıda, toplantının ilansız olarak yapılmasına hiçbir ortağın itirazının olmadığı görülerek, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 595.500.000,00.-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 297.750.000,00.-TL olan 5.955.000 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 297.750.000,00.-TL olan 5.955.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 1. Toplantı Başkanlığına Yılmaz Yılmaz'ın, yazmanlığa Cem Kalpaklıoğlu'nun seçilmesine oybirliği karar verildi. 2. Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3. Şirket esas sözleşmesinin ‘Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı' başlıklı 6. Maddesinin, ‘Yönetim Kurulunun Oluşumu' başlıklı 9. maddesinin ve ‘Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı' başlıklı 10. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yeni Şekil: Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı Madde 6 Şirketin sermayesi 795.500.000.-TL (yedi yüz doksan beş milyon beş yüz bin Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 50.-Türk Lirası tutarında 15.910.000 (on beş milyon dokuz yüz on bin) adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda yazılı olduğu gibidir. Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 3.977.500 adet paya karşılık gelen 198.875.000.-TL'si Yılmaz YILMAZ, Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 3.977.500 adet paya karşılık gelen 198.875.000.-TL'si Şükriye Gülden YILMAZ Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 7.955.000 adet paya karşılık gelen 397.750.000.-TL'si Nemo Apparel B.V. Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 595.500.000.- TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 200.000.000.-TL (iki yüz milyon Türk Lirası) sermaye bedelinin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen sermayenin 150.000.000.-TL'si (yüz elli milyon Türk Lirası) tescilden önce aşağıda belirtilen pay sahipleri tarafından aşağıdaki şekilde ödenmiştir: Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.000.000 (bir milyon) adet paya karşılık gelen ve 50.000.000.-TL (elli milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Yılmaz Yılmaz tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin 25.000.000.- TL'si (yirmibeş milyon Türk Lirası) tescilden önce nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir. Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.000.000 (bir milyon) adet paya karşılık gelen ve 50.000.000.-TL (elli milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Şükriye Gülden Yılmaz tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin 25.000.000.-TL'si (yirmibeş milyon Türk Lirası) tescilden önce nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir. Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 2.000.000 (iki milyon) adet paya karşılık gelen ve 100.000.000.- TL (yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Nemo Apparel B.V. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin tamamı tescilden önce nakden ödenmiştir. Payların tamamı nama yazılıdır. Yeni Şekil: Yönetim Kurulu'nun Oluşumu Madde 9 Şirket, en az 1 (bir) yıl ve en çok 3 (üç) yıl görev yapmak üzere 2 (iki) üyesi Yatırımcı tarafından aday gösterilecek, 2 (iki) üyesi Mevcut Hissedarlar tarafından aday gösterilecek üyeler arasından seçilecek en az 4 (dört) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilecektir. Genel kurul toplantılarında Yatırımcı ve Mevcut Hissedarlar oybirliği ile aksine karar vermediği takdirde, Yönetim Kurulu, genel kurulda şirketin toplam sermayesinin basit çoğunluğuna tekabül eden olumlu oy ile seçilecek 1(bir) bağımsız üyenin, mevcut 4 (dört) üyeye katılımı ile birlikte toplam 5 (beş) üyeden oluşacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi en az 1 (bir) ve en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi sektörde deneyimli, Şirket'e yarar sağlayacak saygın kişiler arasından belirlenecektir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanını, Mevcut Hissedarlar tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Başkan Vekilini ise Yatırımcı tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili'nin belirleyici oy hakkı olmayacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere her Yönetim Kurulu üyesi eşit oy kullanma hakkına sahip olacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı bütün Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın herhangi bir toplantıya herhangi bir nedenle başkanlık edememesi durumunda söz konusu toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından yönetilecektir. Görevden Alma. Bir Yönetim Kurulu üyesi ancak o üyeyi aday gösteren hissedarın talebi üzerine görevden alınabilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri, ancak, Şirket çıkarları aleyhinde bir nedenden dolayı Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarılmadıkları takdirde tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Yeni Şekil: ‘Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı' Madde 10 Yönetim Kurulu Toplantıları. Yönetim Kurulu kararlarının alınabilmesi için toplantıda en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması ve Yatırımcı'nın önerdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin ve Mevcut Hissedarlar'ın önerdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oyunu içermesi şartıyla en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu gerekmektedir. Toplantı Yeri. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi elverişli bir yerde yapılabilir. Toplanma ve Gündem. Yönetim Kurulu Şirketin işinin gerektirdiği hallerde, işbu esas sözleşmenin ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak bir araya gelecektir. Ancak, Yönetim Kurulu en az 2 (iki) ayda bir defa olmak üzere şahsen ya da video konferans ya da telekonferans vasıtasıyla toplanacak, ancak her halükarda Yönetim Kurulu kararları yazılı olarak alınacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya çağrılması ile ilgili olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen usule uyulmasının yanı sıra, en az 5 (beş) iş günü öncesinden Yönetim Kurulu üyelerine faks, e-mail, taahhütlü ya da iadeli taahhütlü posta aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir. Her bir bildirim söz konusu toplantının gündemini içerecektir, gündemde gösterilmemiş meseleler Yönetim Kurulu üyeleri mutabık kalmadıkça söz konusu toplantıda görüşülemez. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi kendisine bildirim yapılması gerekliliğinden yazılı olarak feragat edebilir. Toplantının yapılmasına itiraz etmek amacıyla toplantıya katılan bir Yönetim Kurulu üyesi bildirim yapılması gerekliliğinden feragat etmiş sayılmaz. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden herhangi birinin hazır bulunacağı bir toplantı talebinde bulunulmadıkça, toplantı yapmaksızın da alınabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin hazır olduğu bir toplantı yapılması suretiyle alınmamış bir Yönetim Kurulu kararı tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmış olmalıdır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Toplantı ve karar nisapları elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması halinde de geçerlidir. Yönetim Kurulu Kararı Gerektiren Hususlar. Esas Sözleşme uyarınca öngörülen yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına tabi olmak kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlar için bir yönetim kurulu kararı alınması zorunludur. Yıllık Bütçe ve Hesaplar ile İlgili Kararlar 1. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin yıllık bütçe ve iş planlarının onaylanması ve bunlara eklemeler ve revizyonlar yapılması, 2. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin yıllık hesaplarının onaylanması, 3. Şirketin mevcut iş ilişkileri dışında uluslararası ambargo olan ülkelerle franchise sözleşmeleri imzalanması veya söz konusu ülkelerde mağaza açılması, 4. Mevcut bayi ve franchiselara ilişkin olarak kar marjlarının %10'u aşan oranda düşürülmesi ve franchise verme prensipleri dışında anlaşmalar yapılması (Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş bir franchise kar marjı ve vade yapısı varsa, bu karlılıktan daha düşük ve bu vade yapısından daha az karlı bir anlaşma yapmak, Yönetim Kurulu onayına tabidir.) 5. Şirket'in tekstil, hazır giyim, moda ve benzeri sektörlerden oluşan olağan faaliyet konusu dışında bir sektörde yapmak isteyeceği yatırımların, yıllık bütçede yer alması. Yönetim Teşkilatı ile İlgili Kararlar 6. Şirket'in (Kurucu İcra Kurulu Başkanı ve Kurucu Baş Marka Yöneticisi hariç olmak üzere) İcra Kurulu Başkanı, Baş Marka Yöneticisi, Şirketin Günlük İşlerini Yürütmekle Sorumlu Yöneticisi, Mali İşler Direktörü, Genel Direktörü ile İnsan Kaynakları, İş Geliştirme, Kumaş, Lojistik, Mali İşler, Ürün Temini, Perakende/ Mağazacılık, Stratejik Planlama, Tedarik ve Triko konularından sorumlu direktörleri de dahil olmak üzere Şirketin yönetim teşkilatında yer alacak kişilerin atanması, işten çıkarılması, ücret politikalarının, özlük hakları ve ikramiyelerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi, 7. Şirket İcra Kurulu Başkanı'nın görev, yetki ve sorumluluklarının kapsamının belirlenmesi. (Yönetim Kurulu'nda karar alınamaması halinde daha önceki İcra Kurulu Başkanı'nın yetkileri, daha sonradan seçilecek profesyonel bir İcra Kurulu Başkanı'na verilecek yetkiler açısından temel oluşturacaktır.) 8. Şirket ve Şirketin iştirakleri ile ilgili vekalet verilmesi, vekillerin azledilmesi, imza yetkilerinin düzenlenmesi, imza sirküleri çıkarılması veya mevcut sirkülerde herhangi bir tadil yapılması. Yatırım Kararları 9. Herhangi bir tarih itibariyle son 18 (on sekiz) ay içerisinde açılan ve en az 6 (altı) aydır operasyonel olan mağazaların yıllık kira/ciro oranları % 20 (yüzde yirmi)'nin üzerinde ise, müteakip 6 ay boyunca yeni mağaza açılışları Yönetim Kurulu kararına tabi tutulacaktır. 6 aylık süre sonunda söz konusu oran % 20'in altında indiyse yetki tekrar İcra Kurulu Başkanı'na iade edilecektir. 10. Yıllık bütçede öngörülen yıllık yatırım miktarının aşılması durumunda mağaza açılışları ve yatırımları ile yıllık sabit kira bedeli 1.000.000 (bir milyon) ABD Doları'nın üzerindeki mağazaların açılması (İşbu Madde bakımından kira bedeline ilişkin olarak, mağazanın kiralanması tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden kira bedelleri bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) Yıllık bütçede öngörülen ciroları veya daha fazlasını sağlayacak miktarda mağazaların açılışı İcra Kurulu Başkanı'nın yetkisindedir. 11. Şirket ve Şirketin iştirakleri yıllık bütçede öngörülen ciro hedeflerine ulaşmak üzere, açılacak mağazalar için deruhte edilecek malvarlığı satın alma ve finansal kiralama (leasing) işlemleri hariç, tek seferde 1.000.000 (bir milyon) ABD Doları üzerindeki malvarlığı satın alma ve finansal kiralama (leasing) işlemleri, 12. Şirketin iştiraklerinin ortaklıkların ve şubelerin kurulması iktisabı, devri veya kapatılması, (Yönetim Kurulu yıllık bütçede onay verdiği ve/veya ek bütçe ile onay verdiği ölçüde şube açılmasına ilişkin kararları gecikmeksizin alacaktır.) 13. Her türlü gayrimenkulün veya menkul varlığın satın alınması, satışı, devri, kiralanması, ipoteği, rehni, lisansa konu edilmesi veya başka bir şekilde elden çıkarılması veya üzerlerinde herhangi bir takyidat kurulması, 14. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin işin olağan akışı dışındaki yıllık bütçe veya iş planlarında belirtilenler haricinde ve yıllık toplam 2.000.000 (iki milyon) ABD Doları'nı (işbu madde bakımından işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden işlemler bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) aşan her türlü operasyonel harcama ve yatırım yapılması, 15. Şirket'in mevcut iştiraklerine veya yeni kurulacak bir şirkete nakdi veya ayni sermaye koymak suretiyle iştirak etmesi veya iştirak payının arttırılması/azaltılması veya mevcut bir şirketin hisse senedi, tahvil veya benzeri menkul kıymetlerinin satın alınması, iştirak olunan şirketlerde rüçhan hakkı kullanılması, bu iştirak payının kısmen ya da tamamen satılması, devredilmesi, rehnedilmesi, üzerinde diğer bir takyidat kurulması veya başka şekilde elden çıkarılması, Mali Yükümlülük Oluşturan Kararlar 16. Şirket ve İştiraklerinin yıllık bütçeden belirtilenler haricinde, işin olağan akışı dışında son 12 (oniki) ayın toplamında 2.000.000 (ikimilyon) USD'yi (işbu madde bakımından işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden işlemler bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) aşan her türlü borçlanma işlemleri, 17.Yıllık bütçede belirtilenler dışında herhangi bir kira ilişkisine girilmesi veya mevcut kira ilişkisinin sonlandırılması 18. Net borç miktarının, son 12 aylık net satışlara oranının %25'i aşmasına yol açacak her türlü borç alınması, Şirket'e ve/veya İştiraklerine yeni finansman sağlamak amacı dışında bir amaçla Şirketin ve İştiraklerinin işleriyle ilgili olmayan konularda üçüncü kişiler adına garanti/kefalet verilmesi, genel kredi sözleşmeleri imzalanması, sermaye ve borç kaynakları yaratılması 19. Şirket'in herhangi bir iştiraki veya bunların pay sahibi olduğu herhangi diğer bir şirkete ilişkin her türlü pay sahibi sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, payların alım ve satımı ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımına ilişkin ve benzer diğer sözleşmelerin onaylanması veya bu sözleşmelerde bir değişiklik yapılması veya bunun için Genel Kurula teklifte bulunulması. 20. İşin olağan akışı dışında, her biri 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları'nı aşan miktarda (işbu madde bakımından sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden sözleşme tutarı bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) , süresi 1(bir) yılı aşan veya yıllık yenilenen sözleşmelerin akdedilmesi, 21. Şirket'in kendi hisselerini iktisap etmesi veya rehin olarak vermesi. Varlıklar ile İlgili İşlemler 22. Şirket ve Şirket'in iştiraklerinin yıllık bütçede belirtilenler hariç, Şirkete ve/veya Şirket'in iştiraklerine ait temel varlıkların (örneğin mağazalar, depolar veya defter değeri toplam 500.000 beş yüz bin (ABD Doları üzerinde olan varlıklar) satışı, taahhüt/rehin edilmesi, üzerlerinde takyidat kurulması ve/veya devredilmesi (işbu madde bakımından işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden işlemler bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) , 23. Şirketin herhangi bir iştirakine ait hisselerin ihracı, satılması, ilave hisse alınması veya söz konusu hisseler üzerinde her türlü takyidat kurulması, 24. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin yıllık bütçe veya iş planlarında belirtilenler hariç, çalışanlar, yöneticiler veya diğer ilişkili taraflara yıllık toplamda 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları'nı aşan miktarda borç verilmesi, finansal kaynak sağlanması veya herhangi bir anlaşma içine girilmesi (işbu madde bakımından işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden işlemler bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) , 25. Markalar ve patentler de dahil olmak üzere, fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm önemli kararların alınması. Genel Kurul ile İlgili Kararlar 26. Kar dağıtımı konusunda Genel Kurul'a öneride bulunulması, 27. Şirket ve/veya iştiraklerin sermaye artırımları veya azaltmaları konusunda Genel Kurula önerilerde bulunulması, 28. Şirket ve/veya Şirket'in iştiraklerinin esas sözleşmesine veya kuruluş dokümanlarına ilişkin tüm değişiklikler (sermaye artırımları dahil) hakkında Genel Kurula öneride bulunulması, 29. Tasfiye, satın alma, birleşme, ortaklık, işbirliği ve benzeri işlemler hakkında Genel Kurula öneride bulunulması, 30. Halka Arz'ın başlatılmasına ilişkin kararlarda veya bu tür kararların iptalinde, Şirket'in veya herhangi bir iştirakinin herhangi bir menkul kıymetinin herhangi bir menkul kıymetler borsası veya piyasasına kote olması, sermaye piyasası nezdinde kayda alınması konusundaki kararlarda Genel Kurula öneride bulunulması (Yatırımcı tarafından halka arz sırasında hisselerin satımı ve kayıt altına alınması hariç). 31. Nevi değişikliği hakkında Genel Kurula öneride bulunulması, 32. Şirket ve Şirket'in iştiraklerinin iş alanının değiştirilmesi hakkında Genel Kurula öneride bulunulması, Diğer Kararlar 33. Hisse devirlerinin onaylanması ve pay defterine işlenmesi, 34. Dava başına müddeabihi 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları'nı aşan her türlü hukuki takip (dava ve tahkim dahil) veya uzlaşma sürecine başlama veya sonuçlandırma kararı, bunlardan feragat edilmesi veya sulhen çözümlenmesi (işbu madde bakımından dava tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden dava bedeli bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) , 35. Şirket'in herhangi bir iştirakinin genel kurulunda, yönetim kurulunda veya benzer kurullarında Şirket'i temsilen yer alacak temsilcilerin belirlenmesi ve söz konusu temsilcilerin Şirket'in iştiraklerinin genel kurulunda, yönetim kurulunda veya benzer kurullarında ne yönde oy vereceğine ilişkin yönlendirilmesini de içerecek şekilde söz konusu temsilcilere verilecek temsil belgesinin hazırlanması, 36. Şirketin ve/veya Şirket'in iştiraklerinin denetçilerinin ve önemli muhasebe politikalarının değiştirilmesi, 4 Büyük Muhasebe/ Denetim Şirketi ( Ernst & Young, Deloitte, KPMG veya Price Waterhouse Coopers) haricindeki bir denetçi seçimi veya Şirketin ve/veya Şirket'in iştiraklerinin finansal yılının değiştirilmesi. Yönetim Kurulu'na Rapor Edilmesi Gerekli Hususlar. Şirket'in ilişkili tarafları ile yaptığı işlemler, yılda 1 (bir) defa, ilgili işlemlerin yapıldığı yıl sonunda Mevcut Hissedarlar tarafından yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulacaktır. 4. Şirketin yönetim kurulu üyeliğine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, üye sayısı oybirliği ile 4 (dört) kişi olarak belirlenen yönetim kuruluna, (i) T.C. uyruklu ve 21803056094 T.C. Kimlik No.lu Yılmaz YILMAZ'ın Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla, (ii) T.C. uyruklu ve 21791056472 T.C. Kimlik No.lu Şükriye Gülden YILMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla ve (iii) 4941084979 potansiyel vergi numaralı, Hollanda vatandaşı Wolbert Hinrik Kamphuijs tarafından temsil edilen, Şirket pay sahiplerinden Luna Arena Herikerbergweg 238,1101 CM Amsterdam Hollanda adresinde mukim 6310670285 vergi numaralı Nemo Apparel B.V.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla ve (iv) Hollanda vatandaşı 7891093642 potansiyel vergi numaralı Guido Robert Wagenaar tarafından temsil edilen, Hollanda uyruklu ve Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam adresinde faaliyet gösteren 2700532114 potansiyel vergi numaralı Darla B.V.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 5. Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı veya ikramiye ve prim gibi herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi. 6. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 7. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

     Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 12  Mayıs 2020 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Ayazağa Mahallesi Ayazağa Yolu N3/A-B Sarıyer İstanbul adresinde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenen toplantıda, toplantının ilansız olarak yapılmasına hiçbir ortağın itirazının olmadığı görülerek, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 595.500.000,00.-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 297.750.000,00.-TL olan 5.955.000 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 297.750.000,00.-TL olan 5.955.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi
1.     Toplantı Başkanlığına Yılmaz Yılmaz'ın , yazmanlığa Cem Kalpakoğlu'nun seçilmesine oybirliği karar verildi.
2.     Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 
    3.  Şirket esas sözleşmesinin ‘Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı' başlıklı 6. Maddesinin, ‘Yönetim Kurulunun Oluşumu' başlıklı 9. maddesinin ve ‘Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı' başlıklı 10. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Yeni Şekil:
Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı
Madde 6
Şirketin sermayesi 795.500.000.-TL (yedi yüz doksan beş milyon beş yüz bin Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 50.-Türk Lirası tutarında 15.910.000 (on beş milyon dokuz yüz on bin) adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda yazılı olduğu gibidir.
Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 3.977.500 adet paya karşılık gelen 198.875.000.-TL'si Yılmaz YILMAZ,
Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 3.977.500 adet paya karşılık gelen 198.875.000.-TL'si Şükriye Gülden YILMAZ
Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 7.955.000 adet paya karşılık gelen 397.750.000.-TL'si Nemo Apparel B.V. 
Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 595.500.000.- TL'nin tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan 200.000.000.-TL (iki yüz milyon Türk Lirası) sermaye bedelinin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen sermayenin 150.000.000.-TL'si (yüz elli milyon Türk Lirası) tescilden önce aşağıda belirtilen pay sahipleri tarafından aşağıdaki şekilde ödenmiştir:
Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.000.000 (bir milyon) adet paya karşılık gelen ve 50.000.000.-TL (elli milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Yılmaz Yılmaz tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin 25.000.000.- TL'si (yirmibeş milyon Türk Lirası) tescilden önce nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir.
Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.000.000 (bir milyon) adet paya karşılık gelen ve 50.000.000.-TL (elli milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Şükriye Gülden Yılmaz tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin 25.000.000.-TL'si (yirmibeş milyon Türk Lirası) tescilden önce nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir.
Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 2.000.000 (iki milyon) adet paya karşılık gelen ve 100.000.000.- TL (yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Nemo Apparel B.V. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin tamamı tescilden önce nakden ödenmiştir. 
Payların tamamı nama yazılıdır. 
Yeni Şekil:
Yönetim Kurulu'nun Oluşumu
Madde 9
 
              Şirket, en az 1 (bir) yıl ve en çok 3 (üç) yıl görev yapmak üzere 2 (iki) üyesi Yatırımcı tarafından aday gösterilecek, 2 (iki) üyesi Mevcut Hissedarlar tarafından aday gösterilecek üyeler arasından seçilecek en az 4 (dört) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilecektir.
Genel kurul toplantılarında Yatırımcı ve Mevcut Hissedarlar oybirliği ile aksine karar vermediği takdirde, Yönetim Kurulu, genel kurulda şirketin toplam sermayesinin basit çoğunluğuna tekabül eden olumlu oy ile seçilecek 1(bir) bağımsız üyenin, mevcut 4 (dört) üyeye katılımı ile birlikte toplam 5 (beş) üyeden oluşacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi en az 1 (bir) ve en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi sektörde deneyimli, Şirket'e yarar sağlayacak saygın kişiler arasından belirlenecektir.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanını, Mevcut Hissedarlar tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Başkan Vekilini ise Yatırımcı tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili'nin belirleyici oy hakkı olmayacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere her Yönetim Kurulu üyesi eşit oy kullanma hakkına sahip olacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı bütün Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın herhangi bir toplantıya herhangi bir nedenle başkanlık edememesi durumunda söz konusu toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından yönetilecektir.
Görevden Alma. Bir Yönetim Kurulu üyesi ancak o üyeyi aday gösteren hissedarın talebi üzerine görevden alınabilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri, ancak, Şirket çıkarları aleyhinde bir nedenden dolayı Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarılmadıkları takdirde tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler.
Yeni Şekil:
‘Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı'
Madde 10
Yönetim Kurulu Toplantıları. Yönetim Kurulu kararlarının alınabilmesi için toplantıda en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması ve Yatırımcı'nın önerdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin ve Mevcut Hissedarlar'ın önerdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oyunu içermesi şartıyla en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu gerekmektedir.
Toplantı Yeri. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi elverişli bir yerde yapılabilir.
Toplanma ve Gündem. Yönetim Kurulu Şirketin işinin gerektirdiği hallerde, işbu esas sözleşmenin ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak bir araya gelecektir. Ancak, Yönetim Kurulu en az 2 (iki) ayda bir defa olmak üzere şahsen ya da video konferans ya da telekonferans vasıtasıyla toplanacak, ancak her halükarda Yönetim Kurulu kararları yazılı olarak alınacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya çağrılması ile ilgili olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen usule uyulmasının yanı sıra, en az 5 (beş) iş günü öncesinden Yönetim Kurulu üyelerine faks, e-mail, taahhütlü ya da iadeli taahhütlü posta aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir. Her bir bildirim söz konusu toplantının gündemini içerecektir, gündemde gösterilmemiş meseleler Yönetim Kurulu üyeleri mutabık kalmadıkça söz konusu toplantıda görüşülemez. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi kendisine bildirim yapılması gerekliliğinden yazılı olarak feragat edebilir. Toplantının yapılmasına itiraz etmek amacıyla toplantıya katılan bir Yönetim Kurulu üyesi bildirim yapılması gerekliliğinden feragat etmiş sayılmaz. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden herhangi birinin hazır bulunacağı bir toplantı talebinde bulunulmadıkça, toplantı yapmaksızın da alınabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin hazır olduğu bir toplantı yapılması suretiyle alınmamış bir Yönetim Kurulu kararı tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmış olmalıdır. 
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Toplantı ve karar nisapları elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması halinde de geçerlidir.
Yönetim Kurulu Kararı Gerektiren Hususlar. Esas Sözleşme uyarınca öngörülen yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına tabi olmak kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlar için bir yönetim kurulu kararı alınması zorunludur.
Yıllık Bütçe ve Hesaplar ile İlgili Kararlar
1. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin yıllık bütçe ve iş planlarının onaylanması ve bunlara eklemeler ve revizyonlar yapılması,
2. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin yıllık hesaplarının onaylanması,
3. Şirketin mevcut iş ilişkileri dışında uluslararası ambargo olan ülkelerle franchise sözleşmeleri imzalanması veya söz konusu ülkelerde mağaza açılması,
4. Mevcut bayi ve franchiselara ilişkin olarak kar marjlarının %10'u aşan oranda düşürülmesi ve franchise verme prensipleri dışında anlaşmalar yapılması (Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş bir franchise kar marjı ve vade yapısı varsa, bu karlılıktan daha düşük ve bu vade yapısından daha az karlı bir anlaşma yapmak, Yönetim Kurulu onayına tabidir.)
5. Şirket'in tekstil, hazır giyim, moda ve benzeri sektörlerden oluşan olağan faaliyet konusu dışında bir sektörde yapmak isteyeceği yatırımların, yıllık bütçede yer alması.
Yönetim Teşkilatı ile İlgili Kararlar
6. Şirket'in (Kurucu İcra Kurulu Başkanı ve Kurucu Baş Marka Yöneticisi hariç olmak üzere) İcra Kurulu Başkanı, Baş Marka Yöneticisi, Şirketin Günlük İşlerini Yürütmekle Sorumlu Yöneticisi, Mali İşler Direktörü, Genel Direktörü ile İnsan Kaynakları, İş Geliştirme, Kumaş, Lojistik, Mali İşler, Ürün Temini, Perakende/ Mağazacılık, Stratejik Planlama, Tedarik ve Triko konularından sorumlu direktörleri de dahil olmak üzere Şirketin yönetim teşkilatında yer alacak kişilerin atanması, işten çıkarılması, ücret politikalarının, özlük hakları ve ikramiyelerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi,
7.  Şirket İcra Kurulu Başkanı'nın görev, yetki ve sorumluluklarının kapsamının belirlenmesi. (Yönetim Kurulu'nda karar alınamaması halinde daha önceki İcra Kurulu Başkanı'nın yetkileri, daha sonradan seçilecek profesyonel bir İcra Kurulu Başkanı'na verilecek yetkiler açısından temel oluşturacaktır.)
8. Şirket ve Şirketin iştirakleri ile ilgili vekalet verilmesi, vekillerin azledilmesi, imza yetkilerinin düzenlenmesi, imza sirküleri çıkarılması veya mevcut sirkülerde herhangi bir tadil yapılması.
Yatırım Kararları
9. Herhangi bir tarih itibariyle son 18 (on sekiz) ay içerisinde açılan ve en az 6 (altı) aydır operasyonel olan mağazaların yıllık kira/ciro oranları % 20 (yüzde yirmi)'nin üzerinde ise, müteakip 6 ay boyunca yeni mağaza açılışları Yönetim Kurulu kararına tabi tutulacaktır. 6 aylık süre sonunda söz konusu oran % 20'in altında indiyse yetki tekrar İcra Kurulu Başkanı'na iade edilecektir.
 
                                  10. Yıllık bütçede öngörülen yıllık yatırım miktarının aşılması durumunda mağaza açılışları ve yatırımları ile yıllık sabit kira bedeli 1.000.000 (bir milyon) ABD Doları'nın üzerindeki mağazaların açılması (İşbu Madde bakımından kira bedeline ilişkin olarak, mağazanın kiralanması tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden kira bedelleri bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) Yıllık bütçede öngörülen ciroları veya daha fazlasını sağlayacak miktarda mağazaların açılışı İcra Kurulu Başkanı'nın yetkisindedir.
11. Şirket ve Şirketin iştirakleri yıllık bütçede öngörülen ciro hedeflerine ulaşmak üzere, açılacak mağazalar için deruhte edilecek malvarlığı satın alma ve finansal kiralama (leasing) işlemleri hariç, tek seferde 1.000.000 (bir milyon) ABD Doları üzerindeki malvarlığı satın alma ve finansal kiralama (leasing) işlemleri,
12. Şirketin iştiraklerinin ortaklıkların ve şubelerin kurulması iktisabı, devri veya kapatılması, (Yönetim Kurulu yıllık bütçede onay verdiği ve/veya ek bütçe ile onay verdiği ölçüde şube açılmasına ilişkin kararları gecikmeksizin alacaktır.)
13. Her türlü gayrimenkulün veya menkul varlığın satın alınması, satışı, devri, kiralanması, ipoteği, rehni, lisansa konu edilmesi veya başka bir şekilde elden çıkarılması veya üzerlerinde herhangi bir takyidat kurulması,
14. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin işin olağan akışı dışındaki yıllık bütçe veya iş planlarında belirtilenler haricinde ve yıllık toplam 2.000.000 (iki milyon) ABD Doları'nı (işbu madde bakımından işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden işlemler bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) aşan her türlü operasyonel harcama ve yatırım yapılması,
15. Şirket'in mevcut iştiraklerine veya yeni kurulacak bir şirkete nakdi veya ayni sermaye koymak suretiyle iştirak etmesi veya iştirak payının arttırılması/azaltılması veya mevcut bir şirketin hisse senedi, tahvil veya benzeri menkul kıymetlerinin satın alınması, iştirak olunan şirketlerde rüçhan hakkı kullanılması, bu iştirak payının kısmen ya da tamamen satılması, devredilmesi, rehnedilmesi, üzerinde diğer bir takyidat kurulması veya başka şekilde elden çıkarılması,
Mali Yükümlülük Oluşturan Kararlar
16. Şirket ve İştiraklerinin yıllık bütçeden belirtilenler haricinde, işin olağan akışı dışında son 12 (oniki) ayın toplamında 2.000.000 (ikimilyon) USD'yi (işbu madde bakımından işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden işlemler bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) aşan her türlü borçlanma işlemleri,
17.Yıllık bütçede belirtilenler dışında herhangi bir kira ilişkisine girilmesi veya mevcut kira ilişkisinin sonlandırılması
18. Net borç miktarının, son 12 aylık net satışlara oranının %25'i aşmasına yol açacak her türlü borç alınması, Şirket'e ve/veya İştiraklerine yeni finansman sağlamak amacı dışında bir amaçla Şirketin ve İştiraklerinin işleriyle ilgili olmayan konularda üçüncü kişiler adına garanti/kefalet verilmesi, genel kredi sözleşmeleri imzalanması, sermaye ve borç kaynakları yaratılması
19. Şirket'in herhangi bir iştiraki veya bunların pay sahibi olduğu herhangi diğer bir şirkete ilişkin her türlü pay sahibi sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, payların alım ve satımı ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımına ilişkin ve benzer diğer sözleşmelerin onaylanması veya bu sözleşmelerde bir değişiklik yapılması veya bunun için Genel Kurula teklifte bulunulması.
20. İşin olağan akışı dışında, her biri 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları'nı aşan miktarda (işbu madde bakımından sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden sözleşme tutarı bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) , süresi 1(bir) yılı aşan veya yıllık yenilenen sözleşmelerin akdedilmesi,
21. Şirket'in kendi hisselerini iktisap etmesi veya rehin olarak vermesi.
Varlıklar ile İlgili İşlemler 
22. Şirket ve Şirket'in iştiraklerinin yıllık bütçede belirtilenler hariç, Şirkete ve/veya Şirket'in iştiraklerine ait temel varlıkların (örneğin mağazalar, depolar veya defter değeri toplam 500.000 beş yüz bin (ABD Doları üzerinde olan varlıklar) satışı, taahhüt/rehin edilmesi, üzerlerinde takyidat kurulması ve/veya devredilmesi (işbu madde bakımından işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden işlemler bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) ,
23. Şirketin herhangi bir iştirakine ait hisselerin ihracı, satılması, ilave hisse alınması veya söz konusu hisseler üzerinde her türlü takyidat kurulması,
24. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin yıllık bütçe veya iş planlarında belirtilenler hariç, çalışanlar, yöneticiler veya diğer ilişkili taraflara yıllık toplamda 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları'nı aşan miktarda borç verilmesi, finansal kaynak sağlanması veya herhangi bir anlaşma içine girilmesi (işbu madde bakımından işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden işlemler bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) ,
25. Markalar ve patentler de dahil olmak üzere, fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm önemli kararların alınması.
Genel Kurul ile İlgili Kararlar
26. Kar dağıtımı konusunda Genel Kurul'a öneride bulunulması,
27. Şirket ve/veya iştiraklerin sermaye artırımları veya azaltmaları konusunda Genel Kurula önerilerde bulunulması,
28. Şirket ve/veya Şirket'in iştiraklerinin esas sözleşmesine veya kuruluş dokümanlarına ilişkin tüm değişiklikler (sermaye artırımları dahil) hakkında Genel Kurula öneride bulunulması,
29. Tasfiye, satın alma, birleşme, ortaklık, işbirliği ve benzeri işlemler hakkında Genel Kurula öneride bulunulması,
30. Halka Arz'ın başlatılmasına ilişkin kararlarda veya bu tür kararların iptalinde, Şirket'in veya herhangi bir iştirakinin herhangi bir menkul kıymetinin herhangi bir menkul kıymetler borsası veya piyasasına kote olması, sermaye piyasası nezdinde kayda alınması konusundaki kararlarda Genel Kurula öneride bulunulması (Yatırımcı tarafından halka arz sırasında hisselerin satımı ve kayıt altına alınması hariç).
31. Nevi değişikliği hakkında Genel Kurula öneride bulunulması,
32. Şirket ve Şirket'in iştiraklerinin iş alanının değiştirilmesi hakkında Genel Kurula öneride bulunulması,
Diğer Kararlar
33. Hisse devirlerinin onaylanması ve pay defterine işlenmesi,
34. Dava başına müddeabihi 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları'nı aşan her türlü hukuki takip (dava ve tahkim dahil) veya uzlaşma sürecine başlama veya sonuçlandırma kararı, bunlardan feragat edilmesi veya sulhen çözümlenmesi (işbu madde bakımından dava tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak TL cinsinden dava bedeli bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) ,
35. Şirket'in herhangi bir iştirakinin genel kurulunda, yönetim kurulunda veya benzer kurullarında Şirket'i temsilen yer alacak temsilcilerin belirlenmesi ve söz konusu temsilcilerin Şirket'in iştiraklerinin genel kurulunda, yönetim kurulunda veya benzer kurullarında ne yönde oy vereceğine ilişkin yönlendirilmesini de içerecek şekilde söz konusu temsilcilere verilecek temsil belgesinin hazırlanması,
36. Şirketin ve/veya Şirket'in iştiraklerinin denetçilerinin ve önemli muhasebe politikalarının değiştirilmesi, 4 Büyük Muhasebe/ Denetim Şirketi ( Ernst & Young, Deloitte, KPMG veya Price Waterhouse Coopers) haricindeki bir denetçi seçimi veya Şirketin ve/veya Şirket'in iştiraklerinin finansal yılının değiştirilmesi.
Yönetim Kurulu'na Rapor Edilmesi Gerekli Hususlar.
Şirket'in ilişkili tarafları ile yaptığı işlemler, yılda 1 (bir) defa, ilgili işlemlerin yapıldığı yıl sonunda Mevcut Hissedarlar tarafından yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulacaktır.
4.   Şirketin yönetim kurulu üyeliğine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, üye sayısı oybirliği ile 4 (dört) kişi olarak belirlenen yönetim kuruluna, (i) T.C. uyruklu ve 21803056094 T.C. Kimlik No.lu Yılmaz YILMAZ'ın Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla, (ii) T.C. uyruklu ve 21791056472 T.C. Kimlik No.lu Şükriye Gülden YILMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla ve (iii) 4941084979 potansiyel vergi numaralı, Hollanda vatandaşı  Wolbert Hinrik Kamphuijs tarafından temsil edilen, Şirket pay sahiplerinden Luna Arena Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Hollanda adresinde mukim 6310670285 Vergi numaralı Nemo Apparel B.V. 'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla ve (iv) Hollanda vatandaşı 7891093642 potansiyel vergi numaralı Guido Robert Wagenaar tarafından temsil edilen, Hollanda uyruklu ve Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam adresinde faaliyet gösteren 2700532114 potansiyel vergi numaralı Darla B.V.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
5.   Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı veya ikramiye ve prim gibi herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
6.   Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
7.   Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844568


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2788 Değişim: 0,08%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0791 Değişim: 0,41%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0983
Açılış: 10,0384
488,74 Değişim: 0,05%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 489,26
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.