KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

21.02.2022 - 18:44
KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2021 yılı boyunca 10 adet konferans ve yatırımcı gününe katılım sağlanmış ve 131 adet kurumsal yatırımcı/analist ile görüşülmüştür.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911953 - 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 23.02.2021
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - Bağış ve Yardım Politikası 24.03.2015
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425094
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşme Md:28
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel kurul menfaat sahiplerinin katılımına açıktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920325 linkinde yer alan 24.03.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi'nde Genel Kurula katılan pay sahiplerinin isimleri yer almaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 71,11
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - Kâr Dağıtım Politikası 16.03.2015
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911953 - 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 23.02.2021
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920325 - 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı. 24.03.2021
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
24/03/2021 2 % 74,69 % 71,11 % 3,58 Yatırımcı İlişkileri > Genel Kurul > Toplantı Tutanakları Yatırımcı İlişkileri > Genel Kurul > Genel Kurul'da Sorulan Sorular ve Verilen Cevaplar - 193 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920325


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler: - d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı: - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: - Denetimden Sorumlu Komite - Denetimden Sorumlu Komite, Komite Üyeleri ve Çalışma Esasları: Denetimden Sorumlu Komite:
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler: - d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı: - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: - Kurumsal Yönetim Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Üyeleri ve Çalışma Esasları: Kurumsal Yönetim Komitesi:
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler: - d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı: - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: - Kurumsal Yönetim Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Üyeleri ve Çalışma Esasları: Kurumsal Yönetim Komitesi:
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler: - d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı: - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Üyeleri ve Çalışma Esasları: Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler: - d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı: - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: - Kurumsal Yönetim Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Üyeleri ve Çalışma Esasları: Kurumsal Yönetim Komitesi:
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler: - 8) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme Politikası - 27.03.2012
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 50 % 50 6 6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 67 % 67 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yoktur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
5
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
1. Genel Bilgiler: - d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı: - Yönetim Kurulu: - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: - İç Denetim Bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı
Ahmed Cevdet ALEMDAR
İcra başkanı / genel müdürün adı
Ali ÇALIŞKAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
0
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ahmed Cevdet ALEMDAR İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/04/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Mehmet YILDIZ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Gökhan EYİGÜN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/05/2021 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Nusret Orhun KÖSTEM İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/05/2021 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mehmet SAMİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911282 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Güngör KAYMAK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911282 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Kordsa Etik Kurulu Başkanı, Global Etik Kural Danışmanı : Elif GÜL ( Global İnsan Kaynakları Grup Müdürü )
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik.tr@kordsa.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanlarımız sendika, iş güvenliği komiteleri ve iyileştirme grupları ile yönetime katılım sağlarken, aynı zamanda her 2 yılda bir tüm çalışanlara uygulanan bağlılık anketi sonucunda aksiyon planları oluşturulmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yıllık olarak kilit pozisyonların belirlenmesi ve yedeklenmesi yapılmakta ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.kordsa.com - Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - İnsan Hakları Politikası - 23.03.2018
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.kordsa.com - Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - İnsan Hakları Politikası - 23.03.2018
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Strateji ve Yönetim - İş Etiği
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Sosyal Performans - İstihdam - İnsan Hakları Yönetimi - İş Sağlığı ve Güvenliği - Eğitim ve Gelişim -Toplumsal Gelişim / Çevresel Performans - Çevre Yönetim Yaklaşımımız - Malzeme ve Hammadde Yönetimi - Enerji Yönetimi - Emisyon Yönetimi - Atık Yönetimi - Su Yönetimi - Biyoçeşitliliğin Korunması
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Strateji ve Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele ve Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - 12.10.2021 'nda detaylı açıklama yapılmıştır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
www.kordsa.com internet sitesinde yer alan "Kurumsal" ve "Yatırımcı İlişkileri" bölümleri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.kordsa.com/tr/yatirimci-iliskileri/detay/ortaklik-yapisi/302/354/0
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe & İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
1. Genel Bilgiler - d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı: - Yönetim Kurulu: - Yönetim Kurulu Ünyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: - Grup İçi - Grup Dışı - / Üst Yönetim: - Üst Yönetimin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: - Grup İçi - Grup Dışı / EK-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet SAMİ'nin Bağımsızlık Beyanı - EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güngör KAYMAK'ın Bağımsızlık Beyanı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
1. Genel Bilgiler - d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı: - Yönetim Kurulu: - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
1. Genel Bilgiler - d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı: - Yönetim Kurulu: - Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
7. Diğer Hususlar: - 7. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler: - 6) Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi:
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Çıkar çatışması bulunmamaktadır
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
7. Diğer Hususlar: - 1. İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre. / 2. İnsan Kaynakları.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
https://www.kordsa.com - Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Ana Sözleşme - Esas Sözleşme - 05.04.2021 - Bölüm III. Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulunun Toplantıları: - Madde 15-
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
1. Genel Bilgiler: - d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı: - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Denetimden Sorumlu Komite 17.03.2003 / Kurumsal Yönetim Komitesi 24.02.2012 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/198894 / Riskin Erken Saptanması Komitesi 02.08.2013 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/301152
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet SAMİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Güngör KAYMAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet SAMİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Güngör KAYMAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gökhan EYİGÜN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fatma Arzu ERGENE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Güngör KAYMAK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet SAMİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nusret Orhun KÖSTEM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003255


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.