KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.03.2023 - 13:28
KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 24.02.2023
Genel Kurul Tarihi 27.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, Sadıka Ana 3 Toplantı Salonu 4. Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2022 yılına ait denetçi raporlarının okunması.
4 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı.
5 - 2022 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
6 - Bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
7 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
8 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10 - Denetçinin seçimi.
11 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
13 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 27 Mart 2023 Tarihli 2022 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2022 OGK Meeting dated 27 March 2023 TTSG Call Announcement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 27 Mart 2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document for the OGA Meeting for the Year 2022 dated March 27th 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 27 Mart 2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı 1.3.2023 güncelleme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 Information Document for the OGA Meeting for the Year 2022 dated March 27th 2023- 1.3.2023 update.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanı olarak Şerafettin KARAKIŞ görev yapmıştır. Başkan, Erdem ERDOĞAN'ı Oy Toplama Memuru, Emine Selen DEMİRCİ'yi Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Hakan Ali BALBAY'ı görevlendirmiştir.
2- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.
3- 2022 Yılı Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.
4- 2022 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.
5- Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL, Ali ÇALIŞKAN ve Yeşim ÖZLALE ÖNEN'in Yönetim Kurulu Kararıyla yürüttüğü yönetim kurulu üyelikleri oylandı ve kabul edildi.
6- Şirketimizin 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurumsal yönetim I.Grup Şirketler arasına dahil edilmesi nedeniyle söz konusu bağımsız üyelere ilişkin görüş alınmasını teminen Kurul'a yapılan başvuru sonucunda Kurul'un Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Güngör KAYMAK ve Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirmediği hakkında ortaklara bilgi verildi.
7- 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
8- 2022 Yılı için 194.529.076 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %29,30 net %26,37 oranında toplam 57.000.000 TL kâr payı ödenmesine, kâr paylarının 29 Mart 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.
9- 2023 Yılı için Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 60.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.
10- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
11- Esas sözleşmede belirtilen haricinde, 2022 Yılı içinde toplam 857.450 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklara bilgi verildi.
12- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının 20.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.
13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
14- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.
27 Mart 2023 Pazartesi
Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
EK:1- 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı. 27 Mart 2023
EK:2- 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi. 27 Mart 2023


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 27 Mart 2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı TR_KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2023 tarih 2023/5 nolu kararı ile,
Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 27 Mart 2023 Pazartesi günü, saat 10.00'da İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 3 Toplantı Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.
27 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.kordsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan ‘‘Genel Kurul / Bilgilendirme Notları / Genel Kurul Bilgilendirme Notları" bölümünde 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulacaktır.
EK:1- 27 Mart 2023 Tarihli 2022 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı.
EK:2- 27 Mart 2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.
1 Mart 2023
Yönetim Kurulu Üyesi değişikliğine ilişkin 24 Şubat 2023 tarihli 2023/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden 24 Şubat 2023 tarindeki Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirimiz ekinde yayımlanan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanımızın güncellenmesi yapılmıştır.
27 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.kordsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan ‘‘Genel Kurul / Bilgilendirme Notları / Genel Kurul Bilgilendirme Notları" bölümünde 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulacaktır.
EK:1- 27 Mart 2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 1.3.2023 güncelleme.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128064


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9498 Değişim: -0,12%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2327 Değişim: 0,06%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.868,30 Değişim: 0,09%
Düşük 1.859,58 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.