" />

KAP ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2022 - 22:40
KAP ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 611.807.669 201.141.518
Satışların Maliyeti
28 -446.448.313 -153.569.429
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
165.359.356 47.572.089
BRÜT KAR (ZARAR)
165.359.356 47.572.089
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -26.697.521 -15.651.856
Pazarlama Giderleri
29-30 -27.124.857 -5.957.733
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -4.405.241 -875.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 179.221.302 46.814.518
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -117.772.430 -40.255.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
168.580.609 31.646.415
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 65.078.658 4.863.147
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.338.654 -57.491.455
Dönem Karı (Zararı)
37 130.554.106 23.987.205
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.314.886 5.213.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 6.901.710 1.755.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
934.572 -34.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 937.831 -83.510
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 -3.259 49.277
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.180.962 3.936.165
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -2.002.238 -950.872
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 11.183.200 4.887.037
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.192.000 -3.018.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
32 -23.192.000 -3.018.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 157.641 39.603
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 18.347.460 3.011.823
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9 -67.827
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-947.632 -477.500
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -947.632 -477.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-262.522.246 -84.837.552
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -37.737.206 -4.881.895
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -280.542.877 -56.899.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.908.689 3.192.111
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.669.002 9.792.182
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
15 -3.669.002 9.792.182
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -74.150.792 -50.899.911
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -62.653.789 -6.231.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 76.488.411 31.273.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 1.607.633 -173.503
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.380.040 -3.804.319
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 137.647.755 -5.052.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.983.730 -1.152.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25-26 -16.254.014 -1.814.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 3.270.284 662.030
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-120.653.254 -55.636.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -109.099 -77.362
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -14.576.301 -1.777.128
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.245.366 -1.331.608
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -5.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
986.832 640.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
986.832 640.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.232.198 -1.971.608
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -25.494.666 -1.815.112
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -26.737.532 -156.496
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
216.645.686 89.659.470
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.394.375
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 67.394.375
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 232.733.296 26.201.260
Ödenen Temettüler
27 -6.906.648
Ödenen Faiz
33 -11.183.200 -4.887.037
Alınan Faiz
34 2.002.238 950.872
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.061.666 30.836.407
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.061.666 30.836.407
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.087.330 21.250.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 77.148.996 52.087.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 77.148.996 52.087.330
Finansal Yatırımlar
7 40.979.100 4.881.895
Ticari Alacaklar
10 393.794.155 113.251.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 6.768.495 8.946.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 387.025.660 104.304.983
Diğer Alacaklar
11 36.307.948 25.399.259
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 11.746.915 21.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 24.561.033 25.377.704
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 4.097.012 643.465
Stoklar
13 133.991.429 59.840.637
Peşin Ödenmiş Giderler
24 71.984.669 20.568.126
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 415.487 358.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 71.569.182 20.210.031
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 672.776 2.709.468
Diğer Dönen Varlıklar
26 19.922.343 1.631.637
ARA TOPLAM
778.898.428 281.013.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
778.898.428 281.013.095
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.109.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 4.788.649 -53.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 46.374.000 23.182.000
Maddi Duran Varlıklar
18 65.828.835 12.765.720
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 788.294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 22.607.144 213.309
Peşin Ödenmiş Giderler
24 11.575.852 338.606
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 7.455.575 2.614.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
161.527.524 39.060.281
TOPLAM VARLIKLAR
940.425.952 320.073.376
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8-9 179.059.639 42.323.145
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 42.513.594 6.851.453
Ticari Borçlar
10 157.818.504 81.330.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 339.961
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 157.478.543 81.330.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 2.929.120 1.321.487
Diğer Borçlar
11 4.449.264 69.224
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 2.130.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.318.724 69.224
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 2.046.799 2.262.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 175.210.959 37.563.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 175.210.959 37.563.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 10.263.739 1.359.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.224.037 649.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.224.037 649.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 4.369.875 1.099.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 4.369.875 1.099.591
ARA TOPLAM
579.885.530 174.829.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
579.885.530 174.829.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8-9 67.941.556 6.886.428
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.294.299 903.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.248.281 854.035
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 46.018 49.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 4.904.758 3.727.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.140.613 11.516.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
654.026.143 186.346.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
286.577.755 133.791.439
Ödenmiş Sermaye
27 38.062.500 38.062.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 59.331.875 59.331.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.855.231 4.299.179
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.855.231 4.299.179
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 33.135.234 4.477.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -280.003 -178.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
469.174
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 469.174
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.617.443 10.299
Yasal Yedekler
27 1.617.443 10.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 23.573.794 8.108.635
Net Dönem Karı veya Zararı
37 130.667.738 23.978.951
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -177.946 -64.314
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
286.399.809 133.727.125
TOPLAM KAYNAKLAR
940.425.952 320.073.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 4.454.288 -90.337 10.299 454.243 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317
Transferler
27 20.000 7.654.392 -27.654.392 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 23.568 -88.340 23.978.951 23.914.179 8.254 23.922.433
Sermaye Arttırımı
27 8.062.500 59.331.875 67.394.375 0 67.394.375
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 10.299 8.108.635 23.978.951 133.791.439 -64.314 133.727.125
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 10.299 8.108.635 23.978.951 133.791.439 -64.314 133.727.125
Transferler
27 1.607.144 22.371.807 -23.978.951 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 28.657.378 -101.326 469.174 130.667.738 159.692.964 -113.632 159.579.332
Kar Payları
27 -6.906.648 -6.906.648 0 -6.906.648
Dönem Sonu Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 33.135.234 -280.003 469.174 1.617.443 23.573.794 130.667.738 286.577.755 -177.946 286.399.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
37 130.554.106 23.987.205
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.556.052 -64.772
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 30.165.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 -140.293 -107.530
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.469.317 42.758
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27-36 -1.469.317 42.758
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
469.174
Yabancı Para Çevrim Farkları
469.174
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
27 469.174
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.025.226 -64.772
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.579.332 23.922.433
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27-36 -113.632 8.254
Ana Ortaklık Payları
27-36 159.692.964 23.914.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003614


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0971 Değişim: 0,10%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,3137 Değişim: 0,32%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.618,41 Değişim: 0,16%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.620,25
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.