KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

23.03.2021 - 15:54
KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Tarih
05/03/2021
Saati
9.30
Adresi
Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. N1 Üsküdar/ İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun okunması, 4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. 2020 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2021 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Kanuni takip sürecinde yer alan bir kısım kredilerin varlık yönetim şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 12. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklama kısmında belirtilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi
23/03/2021
Açıklamalar

KOÇ FİNANSMAN A.Ş.'nin 05/03/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Koç Finansman A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05/03/2021 Cuma günü, saat 09.30'da Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. N1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/03/2021 tarih ve 61962796 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MAHMUT GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000-Türk Liralık sermayesinin tamamını oluşturan pay sahiplerinin tamamının temsilen temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, toplantının çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı gündemi, görüşülmek üzere Yeşim Pınar Kitapçı tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Yeşim Pınar Kitapçı oy birliği ile seçildi.  Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Murat Alp Ülgener ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Emine Ergün'ü atadığını belirtti.  Başkan, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak, Berrak Kahraman'ın Bağımsız Denetim Şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti. 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 3. Bağımsız Denetleme Kuruluşu, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim raporu okundu. 4. Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2020 yılı finansal tabloları okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.  5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. 6.Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtımı ve dağıtım tarihi hakkındaki önerisi görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan 03/03/2021 tarih, E-12509071-104.02.01-6144 sayılı izin kapsamında Şirketin 2020 yılı faaliyetinden doğan kardan, Şirkete ait her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 95.022.500,55 TL tutarındaki Net Kardan   a)Kar payı dağıtımının •  5.000.000 TL ortaklara birinci kar payı, •  4.500.000 TL ortaklara ikinci kar payı,  •      450.000 TL  genel kanuni yedek akçe ayrılması,               şeklinde gerçekleştirilmesine, b)Cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 85.072.500,55 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, c)Temettü dağıtım tarihinin 12/03/2021 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev beyanlarının dosyada bulunduğunu ve Bakanlık temsilcisinin dosyasında yer aldığını belirtti.  Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine *********** T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Fadıl ASHABOĞLU,  *********** T.C. kimlik numaralı Sayın Nevzat TÜFEKÇİOĞLU, *********** T.C. kimlik numaralı Sayın İsmail Cenk ÇİMEN, *********** T.C. kimlik numaralı Sayın Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU, *********** T.C. kimlik numaralı Gökhan Erün'ün ve *********** T.C. kimlik numaralı Sayın Yeşim Pınar KİTAPÇI'nın 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere  1 yıllık süre için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.  8. 2020 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler haricinde toplam 643.500,00 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 127.200 TL'sı ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 0629004419300019 mersis numaralı Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. 10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 11.Kanuni takip hesaplarında izlenmekte iken bir kısım alacakların Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 12.Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.  Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. (05/03/2021). MAHMUT GÜNDOĞDUYEŞİM PINAR KİTAPÇI BAKANLIK TEMSİLCİSİTOPLANTI BAŞKANI MURAT ALP ÜLGENEREMİNE ERGÜN OY TOPLAMA MEMURU   TUTANAK YAZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919956


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: 1,70% Hacim : 8.508 Mio.TL Son veri saati : 13:04
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.381
8,0642 Değişim: -0,51%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6476 Değişim: -0,51%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
451,91 Değişim: -0,66%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.