" />

KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.05.2020 - 20:30
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 06.05.2020
Genel Kurul Tarihi 05.06.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe YUNUSEMRE
Adres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2019 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2019 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi
8 - 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13. madde hükümlerine tabi olarak Yönetim Kurulunun 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü
9 - 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13. madde hükümlerine tabi olarak kanunen bilahare izin verilmesi halinde genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi vermesi hususunun görüşülmesi, onaylanması veya reddi
10 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması
12 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
14 - 2019 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m.395 ve m.396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verilmesi
19 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Klimasan KAP Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 İlan Metni.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
1- Şirketimiz 2019 mali yılına ilişkin olarak
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 05 Haziran 2020 günü saat 09.00'da
B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul oplantısının 05 Haziran 2020 günü saat 09.15'de
C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul oplantısının 05 Haziran 2020 günü saat 09.30'da
Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 05 Haziran 2020 günü saat 10.00'da
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye adresinde yapılmasına
2- Toplantıya ait davetin kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'de ilan edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmasına
3- Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına
karar verilmiştir.
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ
05 HAZİRAN 2020
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2019 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4. 2019 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi
5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi
8. 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13. madde hükümlerine tabi olarak Yönetim Kurulunun 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü
9. 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13. madde hükümlerine tabi olarak kanunen bilahare izin verilmesi halinde genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi vermesi hususunun görüşülmesi, onaylanması veya reddi
10. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması
12. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
14. 2019 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m.395 ve m.396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verilmesi
19. Dilekler ve kapanış

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845136


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0477 Değişim: 0,02%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,0695
Açılış: 33,0413
36,0554 Değişim: 0,32%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,0957
Açılış: 35,9402
2.560,36 Değişim: 0,37%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.563,31
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.