KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.06.2018 - 14:54
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Olağan Genel Kurulu 08.06.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 02.05.2018
Genel Kurul Tarihi 25.05.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe ŞEHZADELER
Adres Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2017 Faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2017 yılı bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü,
9 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13 - 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2017 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurula bilgi vermek.
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ILANMETNI 2017 KLİMASAN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 KLİMASAN KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ
Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Ayşegül İvit, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık teklif edildiler.
Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Ayşegül İvit, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ,
Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.
Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edildi.
03. 2017 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.
3.1. Şirketin 2017 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.
Şirketin 2017 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
04. 2017 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.
4.1. Şirketin 2017 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
05. 2017 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI.
5.1. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Okunan tüm raporlar ve tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları oybirliği ile onaylandı.
06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2017 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ.
Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.
07. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE KAR DAĞITIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
Kar Dağıtım Politikamız
"İlgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörüleri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikamız çerçevesinde, karlılık, borçluluk ve nakit durumu uygun olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %25'inin nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde ortaklara dağıtılması yönündedir.
Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir."
Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.
Kar Dağıtım Politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.
08. YÖNETİM KURULU'NUN 2017 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,
Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı 14.696.757.-TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL arttırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Yapılan Oylama sonucunda,
Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı 14.696.757.-TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL arttırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu kabul edilmiştir..
09. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YERİNE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DAHİL YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN SEÇİLMESİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ.
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn.Mert Engindeniz, Sn.Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Gamze Hatice Cizreli seçilmeleri hususu Genel Kurula teklif edilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek sürede görev yapmak üzere A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn.Mert Engindeniz, Sn.Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Gamze Hatice Cizreli ile B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARININ GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULMASI.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıda genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
"Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri'ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticiler'e, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimiz'de "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışan'ın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışan'a yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarında herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.
11.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2018 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ.
Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 40.000,00-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık brüt 9.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 9.000,00 -TL ödenmesine ve her komite üyeliği için ayrıca aylık brüt 5.000,00-TL ilave ödeme yapılmasına, mezkur ödemelere Haziran 2018 tarihinden itibaren başlanması hususu genel kurulun onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 40.000,00-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık brüt 9.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 9.000,00 -TL ödenmesine ve her komite üyeliği için ayrıca aylık brüt 5.000,00-TL ilave ödeme yapılmasına, mezkur ödemelere Haziran 2018 tarihinden itibaren başlanması oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI.
Şirketin 2018 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurula teklif edildi.
Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2018 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
13. 2017 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ.
Şirketimiz 2017 yılında toplam 1.950,01.-TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur. Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
Şirketimizin 2018 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 75.000 TL (yetmişbeşbin TL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 75.000 TL (yetmişbeşbin TL) olması ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKET TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre 2017 yılı sonu itibariyle, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2017 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 185.057.683- TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.
15. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA İLİŞKİLİ TARAFLARLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2017 tarihinde bağımsız denetim raporunda dipnot:3 ve 4 genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
16. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, PAY SAHİBİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERİ İLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA 2017 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ.
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına oy birliği ile izin verilmiştir.
2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin, Şirketimizin www.klimasan.com.tr olarak belirgin internet sitesinde, yürürlükteki mevzuata uygun surette açıklandığı bilgisi Genel Kurul'a verilmiştir.
17. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ UYUM AMACIYLA OLUŞTURULAN BİLGİLENDİRME, ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAĞITIM POLİTİKASI, İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, BAĞIŞ YARDIM POLİTİKALARI HAKKINDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikalarının Şirketimizin www.klimasan.com.tr olarak belirgin internet sitesinde, yürürlükteki mevzuata uygun surette açıklandığı bilgisi Genel Kurul'a verilmiştir.
18. DİLEKLER VE KAPANIŞ.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Bakanlık Temsilcilerinin toplantının yasalara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 yılı Olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
1. Şirketimiz 2017 mali yılına ilişkin olarak
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 25 Mayıs 2018 günü saat 09:00'da,
B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 25 Mayıs 2018 günü saat 09:15'de,
C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 25 Mayıs 2018 günü saat 09:30'da,
Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mayıs 2018 günü Saat-10:00'da,
Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek ve Karar Bağlamak üzere Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa adresinde yapılmasına,
2. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına
3. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına
karar verilmiştir.
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2017 YILI
49. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2017 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi,
4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü,
9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13. 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2017 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurula bilgi vermek.
18. Dilekler ve kapanış.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688074


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6364 Değişim: 0,11%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6658
Açılış: 8,6272
10,1373 Değişim: 0,20%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1821
Açılış: 10,1172
493,51 Değişim: 0,26%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.