" />

KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2023 - 12:47
KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 01.04.2023
Genel Kurul Tarihi 28.04.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe FATİH
Adres Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2022 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2022 yılı hesap dönemi içinde istifa eden yönetim kurulu üyesinin istifasının görüşülmesi ile istifa eden yönetim kurulu üyesinin TTK Md. 363 uyarınca onaya sunulması
6 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
7 - 2022 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2022 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,
12 - Şirketin 2023 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,
13 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
15 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 G.K Çağrısı İTO (1).pdf - İlan Metni
EK: 2 2022 KYHAŞ GK TOPLANTISI-BİLGİ NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2022 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2022 GK GÜNDEM V.1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı tutanağının tamamı ekte pdf olarak verilmiştir.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2023 tarihinde Saat: 10:00'da Ordu Caddesi No:31 Double Tree By Hilton Beyazıt- İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084923820 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Kimlik Numaralı Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 31.03.2023 tarih ve 10802 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.kervansarayholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ile 01.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 588.505.080 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 58.850.508.000 adet paydan 366.595.960 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten olmak üzere toplam 366.595.960 TL sermayesine tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Temsil eden paylar içerisinde 102 adet pay için elektronik ortamda asaleten katılım olduğu tespit edilmiştir. Toplam nisap içerisinde, toplantıya elektronik ortamda katılan hissedarlar da bulunmakta olup böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinden kabul oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu hem el kaldırmak hem de sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır
GÜNDEM MADDE 1 – Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Zeynep Tümer genel kurula hem sözlü hem de yazılı önerge ile (EK-1) toplantı başkanı olarak İpek İzgi Tezman'ın seçilmesi teklifini açıkladı. Bunun üzerine yine Zeynep Tümer söz alarak başka teklifi olan olup olmadığını genel kurula sordu, ancak herhangi bir sair teklifte bulunulmadığından yönetim kurulu Zeynep Tümer'in yapmış olduğu teklif fiziken ve elektronik olarak oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda İpek İzgi Tezman'ın toplantı başkanı olarak görev yapmasına, 366.595.860 kabul oyu 100 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplantı Başkanı İpek İzgi Tezman, T.T.K'nın 419'uncu maddesi ve şirketin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge gereğince, Oy Toplama Memurluklarına Serdar Cengiz ile Özge Alp'i, Tutanak Yazmanlığına Yaren Turan'ı atayarak genel kurula bildirdi. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, MKK görevlendirmesiyle "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Fakı Buluç Demirel toplantı başkanı tarafından atanarak genel kurula bildirildi.
Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Zeynep ve Çetin Tümer ile şirketin 2022 yılı bağımsız denetçisi Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'den Yılmaz Baykara'nın hazır olduğu tespit edildi. Toplantı gündemi toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu, gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığını kurula sordu, herhangi bir öneri teklifi sunulmadığından ilan olunan gündemin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDE 2 – Gündemin 2. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (EK-2). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 100 ret oyuna karşılık 366.595.860 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
2022 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz isteyen veya yönetim kuruluna soru yönelten olup olmadığı soruldu. Toplantı katılımcısı Kadir Kırık söz alarak sorularını yazılı olarak sundu, yazılı sorular toplantı katılımcılarına okundu, tutanağa eklendi (EK-3). Yatırımcı olarak daha düzgün daha anlaşılır bir faaliyet raporu hazırlanmasını istiyorum, dedi.
Kadir Kırık'ın 1. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı olarak Zeynep Tümer söz alarak henüz davaların devam ettiğini, Lara satışının devam ettiğini, gelen itirazların halen yargıda olduğunu belirtti.
Kadir Kırık'ın 2. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı olarak Zeynep Tümer söz alarak gerekli kayıtlara bakılarak Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5. maddesi gereği soruların gündemle ilgili olmaması ve/veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması nedeniyle en geç 15 gün içerisinde şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz tarafından yazılı olarak cevaplanacak, ayrıca 30 gün içerisinde şirketin internet sitesinde sorulara ilişkin cevaplar yayınlanacaktır." dedi.
Kadir Kırık'ın 3. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı olarak Zeynep Tümer söz alarak kira sözleşmemiz var, bahsettiğiniz konu hakkında mevcut kira sözleşmesi gereği ne gerekiyorsa yerine getirdik, konuya ilişkin KAP'ta detaylı bilgi vermeye çalışacağız, dedi.
Kadir Kırık'ın 4. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK Toplantı Tutanağı 28042023 KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_1200731682665306687 GK 28042023 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28/04/2023 günü (bugün), saat 10.00'da, gerçekleştirilmiştir.
Toplantı tutanağı ve hazirun ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142692


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.060 Değişim: 0,32% Hacim : 87.912 Mio.TL Son veri saati : 17:25
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0473 Değişim: 0,68%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
36,0317 Değişim: 0,52%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0519
Açılış: 35,8438
2.559,70 Değişim: 0,40%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.563,37
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.