KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

15.02.2019 - 18:30
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.830.054 5.065.641
Dönem Karı (Zararı)
8.425.093 7.897.427
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.784.024 1.789.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 2.113.296 1.579.490
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36 406.851 76.518
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36 66.188 181.763
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
27 -187.941 -2.681
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.226.715 862.882
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 -32.099
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.147.057 910.978
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.907 159.347
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.907 159.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.175.787 -2.691.404
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 265.678 761.627
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -53.792 -16.979
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 8.191 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -27.525 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36 -5.933.546 -4.357.202
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.275.571 5.329.667
Alınan Temettüler
7 1.088.707 600.957
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-534.224 -864.983
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.524.418 -3.431.871
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
13.762 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
15.209 1.250
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.588.718 -82.436
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 ve 20 -720.225 -76.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.626.442 1.263.374
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -5.870.888 -4.537.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.219.270 984.261
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 51.469.336 51.859.785
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -48.805.196 -47.781.349
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
106.786 58.753
Ödenen Temettüler
-3.392.767 -2.299.013
Ödenen Faiz
-3.207.243 -1.986.629
Alınan Faiz
1.469.761 1.135.302
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
140.053 -2.588
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.913.634 2.618.031
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.468.120 1.039.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.554.486 3.657.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.652.226 15.994.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36 23.206.712 19.652.226


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.425.093 7.897.427
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-100.176 -84.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.444 -15.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-39.012 -71.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.280 3.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.280 3.186
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-27.739 553.604
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.423.353 605.482
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.524 5.278
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.263.591 -18.543
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-279.946 -120.836
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-217.230 52.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
314.199 29.931
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
226 -264
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
252.385 6.027
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
61.588 24.168
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-127.915 469.294
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.297.178 8.366.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.993.354 3.284.413
Ana Ortaklık Payları
5.303.824 5.082.308


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 24.577.490 20.850.437
Finansal Yatırımlar
6 54.364 0
Ticari Alacaklar
8 17.518.296 15.313.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.673.794 1.775.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 15.844.502 13.537.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 1.913.929 2.147.141
Diğer Alacaklar
20 2.552.450 1.326.109
Türev Araçlar
10 504.579 617.246
Stoklar
11 14.248.311 11.038.358
Diğer Dönen Varlıklar
21 3.351.406 1.613.603
ARA TOPLAM
64.720.825 52.906.349
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23 44.917 43.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.765.742 52.950.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 70.314 155.765
Ticari Alacaklar
8 343.774 40.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 343.774 40.538
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 1.245.560 1.699.892
Türev Araçlar
10 419.039 194.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 18.256.952 15.829.122
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 467.311 475.799
Maddi Duran Varlıklar
13 26.396.819 21.486.258
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.865.165 6.174.859
Şerefiye
14 3.244.429 3.174.575
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.620.736 3.000.284
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 4.407.803 3.596.400
Diğer Duran Varlıklar
21 2.037.402 1.461.030
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.510.139 51.114.225
TOPLAM VARLIKLAR
125.275.881 104.064.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 8.031.703 3.402.487
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 7.581.929 9.792.637
Ticari Borçlar
8 15.597.256 14.931.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.196.384 1.554.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 14.400.872 13.376.498
Diğer Borçlar
20 3.293.252 2.864.158
Türev Araçlar
10 487.291 193.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 195.000 73.704
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.166.305 1.062.480
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 4.223.207 3.331.095
ARA TOPLAM
40.575.943 35.651.782
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
23 2.512 2.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.578.455 35.654.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 34.200.045 23.185.745
Diğer Borçlar
20 622.050 0
Türev Araçlar
10 49.450 3.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
919.978 882.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 764.110 649.036
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 155.868 233.135
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 902.826 735.331
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 1.044.667 672.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.739.016 25.478.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.317.471 61.133.350
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.284.262 29.972.582
Ödenmiş Sermaye
22 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
22 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -225.146 -163.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -280.270 -98.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 523.765 2.602.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.216.413 19.211.387
Net Dönem Karı veya Zararı
5.537.028 4.908.740
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.674.148 12.958.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.958.410 42.931.018
TOPLAM KAYNAKLAR
125.275.881 104.064.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 142.469.768 98.272.831
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
778.540 593.918
TOPLAM HASILAT
4 143.248.308 98.866.749
Satışların Maliyeti
25 -120.252.216 -82.173.057
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-557.302 -416.317
TOPLAM MALİYETLER
-120.809.518 -82.589.374
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.217.552 16.099.774
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
221.238 177.601
BRÜT KAR (ZARAR)
22.438.790 16.277.375
Genel Yönetim Giderleri
25 -4.023.287 -3.229.364
Pazarlama Giderleri
25 -6.707.793 -5.347.579
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -281.234 -234.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 5.637.086 2.508.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -7.275.918 -2.239.369
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 3.175.787 2.691.404
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 12.963.431 10.426.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 351.917 148.192
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -192.612 -63.549
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.122.736 10.511.273
Finansman Gelirleri
28 12.392.436 6.208.953
Finansman Giderleri
28 -16.824.401 -8.061.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 8.690.771 8.659.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-265.678 -761.627
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -706.712 -788.821
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 441.034 27.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.425.093 7.897.427
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.425.093 7.897.427
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 2.888.065 2.988.687
Ana Ortaklık Payları
4 5.537.028 4.908.740
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 35 2,18300000 1,93600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 35.827 -88.844 704.026 -930.726 -134.617 2.529.890 16.737.842 3.459.993 25.825.863 11.040.035 36.865.898
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-35.827 14.187 72.499 3.409.134 -3.459.993 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.894 376.074 -150.251 22.639 4.908.740 5.082.308 3.284.413 8.366.721
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-934.981 -934.981 -1.364.032 -2.299.013
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-608 -608 -1.980 -2.588
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 0 -163.738 1.094.287 -1.080.977 -111.978 2.602.389 19.211.387 4.908.740 29.972.582 12.958.436 42.931.018
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 0 -163.738 1.094.287 -1.080.977 -111.978 2.602.389 19.211.387 4.908.740 29.972.582 12.958.436 42.931.018
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-896.001 -896.001 -107.781 -1.003.782
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.078.624 6.987.364 -4.908.740 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.330 951.080 -665.964 -456.990 5.537.028 5.303.824 2.993.354 8.297.178
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
-10.688 -10.688 76.697 66.009
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.029.094 -1.029.094 -2.363.673 -3.392.767
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-78 -9.832 1.021 -917 -19.920 -29.726 120.447 90.721
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-26.635 -26.635 -3.332 -29.967
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 0 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740258


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,28% Hacim : 6.116 Mio.TL Son veri saati : 11:43
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.411
9,2794 Değişim: 0,20%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7673 Değişim: 0,19%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
526,32 Değişim: -0,01%
Düşük 524,53 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.