KAP ***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:11
KAP ***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.568.861.897 6.581.729.004 2.630.181.724 715.842.690
Satışların Maliyeti
28 -2.906.108.432 -6.052.208.963 -1.776.602.883 -475.120.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.662.753.465 529.520.041 853.578.841 240.722.286
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.662.753.465 529.520.041 853.578.841 240.722.286
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -426.755.195 -152.337.512 -183.180.745 -59.523.563
Pazarlama Giderleri
29-30 -179.022.787 -76.882.995 -75.486.532 -36.179.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 137.639.935 48.769.554 31.759.488 13.467.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -94.529.855 -47.101.750 -24.709.907 -18.654.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.100.085.563 301.967.338 601.961.145 139.831.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.355.060 430.138 3.401.671 -137.783
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 9.777.553 0 9.777.553 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.116.218.176 302.397.476 615.140.369 139.694.203
Finansman Gelirleri
33 62.283.654 187.838.099 7.636.132 123.961.541
Finansman Giderleri
33 -344.782.218 -124.144.993 -126.647.317 -47.833.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
833.719.612 366.090.582 496.129.184 215.822.715
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-239.338.275 -44.262.266 -136.773.243 -24.102.038
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -233.244.623 -45.130.305 -135.651.781 -24.237.482
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.093.652 868.039 -1.121.462 135.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
594.381.337 321.828.316 359.355.941 191.720.677
DÖNEM KARI (ZARARI)
594.381.337 321.828.316 359.355.941 191.720.677
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
594.381.337 321.828.316 359.355.941 191.720.677
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-351.981.183 -395.041.363
Dönem Karı (Zararı)
594.381.337 321.828.316
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
594.381.337 321.828.316
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
253.988.463 122.277.280
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 24.335.156 9.538.292
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.730.798
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -3.730.798
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.680.618 2.464.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 5.680.618 2.464.939
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
255.225.290 112.297.744
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -48.412.897 -10.998.385
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 303.638.187 123.296.129
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-98.979.773 -42.125.025
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -98.979.773 -42.125.025
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -165.256.043 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 239.338.275 44.262.266
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -6.355.060 -430.138
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -6.355.060 -430.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-887.001.474 -815.178.527
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.104.670.611 -1.226.411.462
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-659.340 -356.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.104.011.271 -1.226.055.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -270.804.516 -97.616.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-270.804.516 -97.616.812
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -26.631.519 -1.649.223
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 545.764.694 519.426.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
543.701.897 518.035.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.062.797 1.390.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 27.246.272 7.528.852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -33.585.114 -10.415.798
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.585.114 -10.415.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.320.680 -6.040.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -24.320.680 -7.340.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 1.300.358
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.631.674 -371.072.931
Ödenen Temettüler
1,27 -228.000.000
Alınan Faiz
33 47.847.678 10.998.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -1.173.434 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -132.023.753 -34.966.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
184.477.389 -134.477.831
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
207.123.524 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 0 -126.820.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 9.341.584 1.242.139
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.341.584 1.242.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -31.987.719 -8.899.133
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -31.894.821 -8.613.861
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -92.898 -285.272
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
263.445.059 541.345.966
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
519.545.570 649.448.447
Kredilerden Nakit Girişleri
8 208.579.134 263.543.203
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 310.966.436 385.905.244
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -11.534.713 -3.453.469
Ödenen Faiz
8 -244.565.798 -104.649.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.941.265 11.826.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.941.265 11.826.772
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 81.969.040 22.356.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 177.910.305 34.183.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.373.140.365 1.629.730.814
Finansal Yatırımlar
7 369.197.439 327.341.190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
369.197.439 327.341.190
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
369.197.439 327.341.190
Ticari Alacaklar
10 4.788.778.968 3.684.108.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 1.219.140 559.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.787.559.828 3.683.548.557
Diğer Alacaklar
11 657.985.791 430.337.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
657.985.791 430.337.367
Peşin Ödenmiş Giderler
15 31.619.249 7.019.528
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.619.249 7.019.528
Diğer Dönen Varlıklar
26 13.359.073 1.894.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.359.073 1.894.463
ARA TOPLAM
8.234.080.885 6.080.431.719
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.234.080.885 6.080.431.719
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 476.030 150.476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
476.030 150.476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
476.030 150.476.030
Diğer Alacaklar
11 72.814.096 29.658.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
72.814.096 29.658.004
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 165.256.043 0
Maddi Duran Varlıklar
18 49.185.474 30.530.582
Tesis, Makine ve Cihazlar
22.046.064 13.214.708
Taşıtlar
14.173.944 6.569.717
Mobilya ve Demirbaşlar
3.664.695 2.497.792
Özel Maliyetler
9.300.771 8.248.365
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 36.353.131 23.497.061
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.063.555 1.500.201
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.063.555 1.500.201
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.794.990 763.192
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.794.990 763.192
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
327.943.319 236.425.070
TOPLAM VARLIKLAR
8.562.024.204 6.316.856.789
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.113.791.910 1.553.134.863
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37 383.596.560 360.019.131
Banka Kredileri
383.596.560 360.019.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.730.195.350 1.193.115.732
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.730.195.350 1.193.115.732
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 16.433.865 6.417.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.433.865 6.417.097
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.433.865 6.417.097
Ticari Borçlar
10 5.065.459.237 3.872.166.645
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 3.018.935 956.138
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.062.440.302 3.871.210.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 54.033.971 26.787.699
Diğer Borçlar
11 29.781.399 63.366.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.781.399 63.366.513
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 135.057.955 33.837.085
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.596.956 1.871.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.596.956 1.871.504
ARA TOPLAM
7.420.155.293 5.557.581.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.420.155.293 5.557.581.406
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 21.780.748 17.922.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.780.748 17.922.432
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.780.748 17.922.432
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 2.587.172 1.805.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 2.587.172 1.805.440
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 6.790.652 697.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.158.572 20.424.872
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.451.313.865 5.578.006.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 1.110.710.339 738.850.511
Ödenmiş Sermaye
228.000.000 228.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
368.761 368.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.173 -80.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
425.000 425.000
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
96.814.231 29.388.236
Yasal Yedekler
96.814.231 29.388.236
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
190.801.183 8.229.385
Net Dönem Karı veya Zararı
594.381.337 472.519.302
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.110.710.339 738.850.511
TOPLAM KAYNAKLAR
8.562.024.204 6.316.856.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 109.530.370 262.769.333 262.769.333
Diğer Düzeltmeler
3.561.875 3.561.875 3.561.875
Transferler
89.900.000 19.617.705 12.665 -109.530.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
321.828.316 321.828.316 321.828.316
Dönem Karı (Zararı)
321.828.316 321.828.316 321.828.316
Dönem Sonu Bakiyeler
27 228.000.000 368.761 -80.173 425.000 29.388.236 8.229.384 321.828.316 588.159.524 588.159.524
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 29.388.236 8.229.385 472.519.302 738.850.511 738.850.511
Diğer Düzeltmeler
5.478.491 5.478.491
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
368.761
Transferler
89.900.000 67.425.995 405.093.307 -472.519.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
594.381.337 594.381.337 594.381.337
Dönem Karı (Zararı)
594.381.337 594.381.337 594.381.337
Kar Payları
-228.000.000 -228.000.000 -228.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.478.491
Dönem Sonu Bakiyeler
27 228.000.000 368.761 -80.173 425.000 96.814.231 190.801.183 594.381.337 1.110.710.339 1.110.710.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 594.381.337 321.828.316 191.720.677
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
594.381.337 321.828.316 191.720.677
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
594.381.337 321.828.316 191.720.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211638


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.974 Değişim: -0,65% Hacim : 26.989 Mio.TL Son veri saati : 11:25
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.070
Açılış: 8.051
28,8918 Değişim: -0,01%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4150 Değişim: -0,14%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.918,07 Değişim: -0,31%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.