" />

KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2022 - 18:51
KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 36.499.516 16.924.093
Satışların Maliyeti
23 -22.780.744 -13.716.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.718.772 3.207.675
BRÜT KAR (ZARAR)
13.718.772 3.207.675
Genel Yönetim Giderleri
25 -213.856 -187.814
Pazarlama Giderleri
25 -159.188 -114.911
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-452 -241
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 89.999 213.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -425.813 -54.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.009.462 3.063.693
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 108 149.573
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -2.812 -6.642
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -5.742 7.685
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.001.016 3.214.309
Finansman Gelirleri
28 869.325 587.158
Finansman Giderleri
29 -3.713.305 -134.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.157.036 3.666.715
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -3.688.682 -1.243.366
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.922.007 -1.243.844
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-766.675 478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.468.354 2.423.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.468.354 2.423.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.468.354 2.423.349
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 2,23046689 0,83563758
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 2,23046689 0,83563758


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.036.663 4.035.556
Dönem Karı (Zararı)
6.468.354 2.423.349
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.468.354 2.423.349
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.884.308 1.812.839
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23/25/26 927.662 776.490
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.094 15.037
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9/10 -83 3.045
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.011 11.992
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
138.443 100.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 128.852 87.621
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 9.591 13.310
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-744.845 -179.536
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -824.635 -247.573
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 95.487 74.294
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-15.697 -6.257
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-106.510 7.167
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.476 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -23.476 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.742 -7.685
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 5.742 -7.685
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 3.688.682 1.243.366
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.704 -142.931
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 2.704 -142.931
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.182.197 864.663
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-425.822 44.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
183.180 -9.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-609.002 53.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.588 -19.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.588 -19.012
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-54.786 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.496.972 360.952
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-187.610 -97.420
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.086 374.373
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-264.314 118.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.228 255.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.197 2.189
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.197 2.189
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
53.929 -110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.759 199.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
31.710 31.689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
95.049 167.929
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.170.465 5.100.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -28.954 -27.122
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -696 -431
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -3.104.152 -1.037.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.449.549 -1.314.282
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
17.500 13.333
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
473 162.640
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13/14/27 473 162.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.266.065 -1.074.891
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.260.981 -1.067.415
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.084 -7.476
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-207.849 -417.527
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-31.782 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-176.067 -417.527
Alınan Temettüler
6 6.392 2.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.498.133 -3.737.415
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.759.036 1.789.535
Kredilerden Nakit Girişleri
8 2.759.036 1.789.535
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-776.469 -2.821.458
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -776.469 -2.821.458
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
32 6.858.694 -2.352.515
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -36.953 -32.825
Ödenen Temettüler
-8.058.958 -521.883
Ödenen Faiz
8 -33.751 -40.645
Alınan Faiz
786.534 242.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.247 -1.016.141
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.655.610 996.547
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.740.857 -19.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.603 58.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.779.460 38.603


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.824.568 38.603
Ticari Alacaklar
2.766.145 1.281.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 1.619.882 992.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.146.263 288.227
Diğer Alacaklar
60.718 6.914.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 21.225 6.879.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 39.493 34.959
Türev Araçlar
54.786 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 54.786
Stoklar
11 13.919.002 4.590.643
Peşin Ödenmiş Giderler
271.402 50.154
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 271.402 50.154
Diğer Dönen Varlıklar
101.459 73.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 101.459 73.342
ARA TOPLAM
25.998.080 12.948.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.998.080 12.948.824
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
361 199
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 361 199
Diğer Alacaklar
5.900 10.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.900 10.193
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 370.292 229.956
Maddi Duran Varlıklar
13 27.366.949 13.929.264
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 583.444 300.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 549.570 303.443
Peşin Ödenmiş Giderler
880.675 620.946
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32 44.650 12.868
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 836.025 608.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.757.191 15.394.599
TOPLAM VARLIKLAR
55.755.271 28.343.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.022.735 48.544
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.022.735 48.544
Banka Kredileri
8 2.022.735 48.544
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
779.150 160.334
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
779.150 160.334
Banka Kredileri
8 741.499 129.998
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 37.651 30.336
Ticari Borçlar
3.141.247 1.851.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 435.475 384.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.705.772 1.466.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 99.622 67.192
Diğer Borçlar
77.807 35.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 77.807 35.000
Türev Araçlar
3.093 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 3.093 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
516.163 110.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 516.163 110.800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.868.124 356.834
Kısa Vadeli Karşılıklar
81.784 62.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 81.784 62.243
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.114 122.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 3.114 122.310
ARA TOPLAM
8.592.839 2.814.545
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.592.839 2.814.545
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.250.936 986.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.250.936 986.802
Banka Kredileri
8 2.016.952 785.769
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 233.984 201.033
Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
647.797 403.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 647.797 403.156
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 5.106.530 2.158.103
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.005.263 3.548.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.598.102 6.362.606
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.157.169 21.980.817
Ödenmiş Sermaye
22 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.500.964 9.020.007
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-166.482 -54.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -166.482 -54.295
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 23.667.446 9.074.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.809 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
10.809 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 10.809 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.193.560 1.401.860
Yasal Yedekler
22 2.193.560 1.401.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 4.083.318 6.235.437
Net Dönem Karı veya Zararı
6.468.354 2.423.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.157.169 21.980.817
TOPLAM KAYNAKLAR
55.755.271 28.343.423


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.2 -3.188.482 3.188.482
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.900.000 164 -48.664 6.547.880 1.364.160 3.272.759 2.155.428 16.191.727 16.191.727
Transferler
37.700 2.117.728 -2.155.428
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.631 3.893.372 2.423.349 6.311.090 6.311.090
Dönem Karı (Zararı)
2.423.349 2.423.349 2.423.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.631 3.893.372 3.887.741 3.887.741
Kar Payları
-522.000 -522.000 -522.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -1.366.950 1.366.950
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -54.295 9.074.302 1.401.860 6.235.437 2.423.349 21.980.817 21.980.817
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.2 -4.555.432 4.555.432
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.900.000 164 -54.295 9.074.302 1.401.860 6.235.437 2.423.349 21.980.817 21.980.817
Transferler
791.700 1.631.649 -2.423.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.187 18.871.376 10.809 6.468.354 25.238.352 25.238.352
Dönem Karı (Zararı)
6.468.354 6.468.354 6.468.354
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.187 18.871.376 10.809 18.769.998 18.769.998
Kar Payları
-8.062.000 -8.062.000 -8.062.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -4.278.232 4.278.232
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -166.482 23.667.446 10.809 2.193.560 4.083.318 6.468.354 39.157.169 39.157.169


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.468.354 2.423.349
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.759.189 3.887.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -140.234 -7.039
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.871.376 3.893.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.047 1.408
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 28.047 1.408
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.809 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.858 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.858 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.049 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
30 -3.049 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.769.998 3.887.741
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.238.352 6.311.090
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.238.352 6.311.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000945


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.032 Değişim: -0,52% Hacim : 36.940 Mio.TL Son veri saati : 12:07
Düşük 11.021 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8685 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7777 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6459 Değişim: -0,11%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.549,61 Değişim: 0,17%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.