KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2020 - 18:13
KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 16.453.432 15.881.960
Satışların Maliyeti
23 -13.602.013 -10.709.716
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.851.419 5.172.244
BRÜT KAR (ZARAR)
2.851.419 5.172.244
Genel Yönetim Giderleri
25 -163.678 -138.957
Pazarlama Giderleri
25 -108.868 -94.236
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-251 -220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 71.811 153.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -45.399 -52.364
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.605.034 5.039.974
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 14 9.147
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -1.204 -26.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 38.517 5.558
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.642.361 5.028.414
Finansman Gelirleri
28 542.402 809.591
Finansman Giderleri
29 -128.944 -81.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.055.819 5.756.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -900.391 -1.647.373
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-887.181 -1.447.656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.210 -199.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.155.428 4.108.879
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.155.428 4.108.879
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.155.428 4.108.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,74325103 1,41685482
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,74325103 1,41685482


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.566.936 3.252.411
Dönem Karı (Zararı)
2.155.428 4.108.879
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.155.428 4.108.879
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.514.352 2.059.802
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23/25/26 652.169 516.361
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.810 19.297
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9/10 6.217 2.129
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.593 7.397
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 9.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.557 66.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 65.032 62.163
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 14.525 4.643
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-72.963 -188.255
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -143.689 -224.459
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 79.357 46.222
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-8.631 -10.018
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.285 -3.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-38.517 -5.558
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -38.517 -5.558
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 900.391 1.647.373
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.190 7.347
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.190 7.347
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.089.174 -1.215.428
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
464.244 -311.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.751 135.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
547.995 -447.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.431 36.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.431 36.158
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
581.749 -1.118.204
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21.684 -20.229
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.060 491.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.942 110.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-66.002 380.842
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.721 -76.378
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.721 -76.378
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-186 21
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.591 -216.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
48.365 -106.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.226 -110.668
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.758.954 4.953.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -22.300 -19.711
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -538 -1.333
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -1.169.180 -1.679.798
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-497.945 -323.397
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -87.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.496 9.409
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13/14/27 2.496 9.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-428.900 -181.487
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -427.029 -179.233
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.871 -2.254
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-74.746 -63.985
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
28.308 -38.729
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-103.054 -25.256
Alınan Temettüler
6 3.205 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.203.408 -3.012.655
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.877.734 2.313.095
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.877.734 2.313.095
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.046.199 -1.865.159
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.046.199 -1.865.159
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
32 404.754 -1.600.549
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -29.449 0
Ödenen Temettüler
-3.507.610 -2.028.914
Ödenen Faiz
8 -42.791 -56.822
Alınan Faiz
140.153 225.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-134.417 -83.641
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
130.146 134.214
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.271 50.573
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.468 11.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.197 62.468


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 58.197 62.468
Ticari Alacaklar
1.062.852 1.341.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 795.715 630.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 267.137 710.688
Diğer Alacaklar
4.522.594 4.927.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 4.520.915 4.925.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.679 1.628
Stoklar
11 4.023.192 4.087.128
Peşin Ödenmiş Giderler
27.065 27.048
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32 6.308 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.757 27.048
Diğer Dönen Varlıklar
84.990 118.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 84.990 118.109
ARA TOPLAM
9.778.890 10.563.284
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.778.890 10.563.284
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
161 143
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 161 143
Diğer Alacaklar
11.306 8.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 11.306 8.817
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 200.820 145.284
Maddi Duran Varlıklar
13 11.001.236 9.931.925
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 229.773 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 251.448 232.767
Peşin Ödenmiş Giderler
148.567 99.344
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32 10.421 38.729
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 138.146 60.615
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.843.311 10.418.280
TOPLAM VARLIKLAR
21.622.201 20.981.564
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.221.234 1.362.917
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.221.234 1.362.917
Banka Kredileri
8 1.221.234 1.362.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
194.205 110.494
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
194.205 110.494
Banka Kredileri
8 168.689 110.494
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 25.516
Ticari Borçlar
1.195.179 1.104.607
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 215.495 178.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 979.684 926.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 60.695 49.964
Diğer Borçlar
20.882 18.692
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 20.882 18.692
Türev Araçlar
87 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 87 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
46.858 25.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 46.858 25.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 150.732 432.731
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.331 32.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 47.331 32.802
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.894 3.089
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 5.894 3.089
ARA TOPLAM
2.943.097 3.141.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.943.097 3.141.004
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
404.197 299.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
404.197 299.593
Banka Kredileri
8 226.396 299.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 177.801
Türev Araçlar
0 242
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 242
Uzun Vadeli Karşılıklar
334.757 273.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 334.757 273.100
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 1.748.423 1.539.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.487.377 2.112.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.430.474 5.253.796
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.191.727 15.727.768
Ödenmiş Sermaye
22 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.687.698 7.870.167
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.664 -34.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -48.664 -34.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 9.736.362 7.904.416
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.364.160 771.641
Yasal Yedekler
22 1.364.160 771.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 84.277 76.917
Net Dönem Karı veya Zararı
2.155.428 4.108.879
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.191.727 15.727.768
TOPLAM KAYNAKLAR
21.622.201 20.981.564


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -52.860 4.242.923 447.790 48.457 2.382.311 9.968.785 9.968.785
Transferler
323.851 2.058.460 -2.382.311 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.611 3.661.493 4.108.879 7.788.983 7.788.983
Dönem Karı (Zararı)
4.108.879 4.108.879 4.108.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.611 3.661.493 3.680.104 3.680.104
Kar Payları
-2.030.000 -2.030.000 -2.030.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.