KAP ***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2021 - 18:17
KAP ***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 6.852.426.650 88.236.558
Satışların Maliyeti
28 -6.701.201.283 -50.732.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.225.367 37.504.469
BRÜT KAR (ZARAR)
151.225.367 37.504.469
Genel Yönetim Giderleri
29 -61.839.222 -24.899.435
Pazarlama Giderleri
29 -16.452.413 -4.557.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 11.024.828 9.013.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -10.204.631 -9.016.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.753.929 8.045.184
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 215.607 228.683
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -504.459
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.465.077 8.273.867
Finansman Gelirleri
33 3.239.938 1.952.463
Finansman Giderleri
33 -13.990.348 -3.969.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.714.667 6.256.566
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.900.724 -1.584.509
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.351.767 -1.627.882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -548.957 43.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.813.943 4.672.057
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.813.943 4.672.057
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.813.943 4.672.057
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-196.395.917 -50.593.434
Dönem Karı (Zararı)
48.813.943 4.672.057
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.807.579 5.310.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 3.150.393 1.618.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
118.859 -176.695
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 118.859 -176.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
677.346 604.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 677.346 604.756
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.658.468 1.908.444
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.024.071 -1.072.458
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 13.682.539 2.983.196
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 12.937
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12.937
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 13.900.724 1.584.509
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -215.607 -228.683
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-215.607 -228.683
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 504.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-267.943.428 -59.883.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -442.855.214 -117.912.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-442.855.214 -117.912.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -70.094.386 -5.450.581
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.094.386 -5.459.776
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -649.968 24.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 246.705.740 62.726.330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
283.838 105.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
246.421.902 62.621.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 3.790.848 1.318.680
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 68.653 -257.949
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.571 78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
147.224 -336.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.909.101 -332.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-332.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.909.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-190.321.906 -49.900.321
Alınan Faiz
33 3.024.071 1.072.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22-24 -123.227 -676.146
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -8.974.855 -1.089.425
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.983.772 -3.708.117
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
736.478
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 -1.116.270 274.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
564.357 418.720
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 564.357 418.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.168.337 -4.400.859
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-19 -8.647.476 -4.198.598
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-19 -520.861 -202.261
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
219.272.930 51.155.741
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
66.200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
167.320.200 54.364.679
Kredilerden Nakit Girişleri
8 70.131.600 18.176.029
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 97.188.600 36.188.650
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.832.267 -560.021
Ödenen Faiz
8 -12.415.003 -2.648.917
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.893.241 -3.145.810
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 78.083
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.893.241 -3.067.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.614.752 8.462.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.507.993 5.395.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 398.691.363 92.260.894
Finansal Yatırımlar
7 1.549.813 446.480
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.549.813 446.480
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
1.549.813 446.480
Ticari Alacaklar
10 585.493.919 143.335.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
585.493.919 143.335.766
Diğer Alacaklar
11 76.602.973 4.931.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
76.602.973 4.931.478
Peşin Ödenmiş Giderler
15 630.116 244.015
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
630.116 244.015
Diğer Dönen Varlıklar
26 5.268.266 337.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.268.266 337.544
ARA TOPLAM
1.068.236.450 241.556.177
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.068.236.450 241.556.177
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Diğer Alacaklar
11 4.686.917 6.277.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.686.917 6.277.551
Maddi Duran Varlıklar
18 10.744.995 4.357.530
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.245.675 2.162.740
Taşıtlar
1.955.092 724.214
Mobilya ve Demirbaşlar
632.677 276.693
Özel Maliyetler
1.911.551 1.193.883
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.705.357 2.284.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 995.920 731.414
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
995.920 731.414
Peşin Ödenmiş Giderler
15 169.029 43.796
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
169.029 43.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.778.248 14.171.316
TOPLAM VARLIKLAR
1.088.014.698 255.727.493
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 222.319.476 54.698.959
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37 17.309.645 4.811.779
Banka Kredileri
17.309.645 4.811.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
205.009.831 49.887.180
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
205.009.831 49.887.180
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.540.340 849.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.540.340 849.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.540.340 849.377
Ticari Borçlar
10 699.208.804 159.593.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 388.949 105.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
698.819.855 159.488.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 5.411.210 1.650.794
Diğer Borçlar
11 166.635 145.320
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
166.635 66.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 4.915.369 538.457
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 356.786 140.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 283.698 90.268
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
73.088 50.208
ARA TOPLAM
933.918.620 217.617.276
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
933.918.620 217.617.276
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.341.280 1.647.769
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.341.280 1.647.769
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.341.280 1.647.769
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 549.852 164.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 549.852 164.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 263.983 129.200
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.155.115 1.941.530
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
936.073.735 219.558.806
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 151.940.963 36.168.687
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 18.467.325
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
368.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.173 -60.983
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -60.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -60.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
425.000 928.858
Yabancı Para Çevrim Farkları
503.858
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.461.021 1.840.670
Yasal Yedekler
1.461.021 1.840.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
952.411 10.320.760
Net Dönem Karı veya Zararı
48.813.943 4.672.057
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.940.963 36.168.687
TOPLAM KAYNAKLAR
1.088.014.698 255.727.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 505.737 1.099.854 -1.605.591 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
27 4.672.057 4.672.057 4.672.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.953 78.083 131.036 131.036
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687
Diğer Düzeltmeler
-1.449.247 -1.449.247 -1.449.247
Transferler
27 15.332.675 -379.649 -9.002.958 -5.950.068 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27 48.813.943 48.813.943 48.813.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.190 -19.190 -19.190
Sermaye Arttırımı
66.200.000 368.761 66.568.761 66.568.761
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -80.173 0 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 48.813.943 4.672.057
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.190 52.953
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -24.602 67.889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 5.412 -14.936
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
5.412 -14.936
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 78.083
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 78.083
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 78.083
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.190 131.036
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.794.753 4.803.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.794.753 4.803.093http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908329


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.