" />

KAP ***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2018 - 18:11
KAP ***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 23.03.2018
Genel Kurul Tarihi 20.04.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 V Plaza Kat:8 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi
8 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
9 - Yönetim Kurulunca 2018 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.
10 - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2018 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi.
14 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
20.04.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 20.04.2018 tarihinde, saat 10:00'da Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:14 V Plaza Kat: 8 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 19.04.2018 tarih ve 33754457 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kerim Yolcu gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.03.2018 tarih ve 9547 sayılı nüshasında ve Şirketimizin www.infoyatirim.com internet sitesinde, e-Şirket, e-Genel Kurul da ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformun) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.467.325,00.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.467.325 adet hisseden, 12.395.002,647TL tutarındaki sermayeye karşılık 12.395.002,647 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 12.395.002,647 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ali Alan tarafından açılmış olup, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Şevket KARADAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirterek, gündemin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge uyarınca Toplantı Başkanlığına Yusuf Ali Alan, Oy Toplama Memurluğuna Vahit Vardar'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sibel Gün'ün seçilmelerine 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini EGKS sertifikası bulunan Tutanak Yazmanı Sibel Gün'ün kullanmasına karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
3. 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, verilen önerge gereğince, daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş sayılması kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Şirketin Finansal tabloları müzakere edildi ve Finansal Tabloların tasdiki oya sunuldu. 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
6. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmeleri için oya sunuldu ve 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olmasına ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 56764057460 TC kimlik numaralı Vahit Vardar, 10858156712 TC kimlik numaralı Yusuf Ali Alan ve 35053859930 TC kimlik numaralı Demet Karal'ın seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilen 44836368934 TC kimlik numaralı Elvan Soydaş ve 39842039558 TC kimlik numaralı Nuh Uçar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine ve bu görevleri dolayısıyla, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.600.-TL (BinaltıyüzTürkLirası) ücret verilmesine 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu 2017 yılı sonunda elde edilen net dönem karının şirket bünyesinde bırakılmasına 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2017
Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
18.467.325,00

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
972.779,88

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.
Dönem Kârı
1.675.838,00
1.777.229,70

4.
Ödenecek Vergiler ( - )
369.857,00
353.593,76

5.
Net Dönem Kârı ( = )
1.305.981,00
1.423.635,94

6.
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-.-
-.-

7.
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
71.181,80
71.181,80

8.
Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı ( - )
-.-

9.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
1.234.799,20
1.352.454,14

10.
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
2.950,00

11.
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı

12.
Ortaklara Birinci Temettü

-Nakit

-Bedelsiz

- Toplam

13.
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

14.
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü

15.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

16.
Ortaklara İkinci Temettü

17.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

18.
Statü Yedekleri

19.
Özel Yedekler

20.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
1.234.799,20
1.352.454,14

21.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler

(*) İştirak kavramı, ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.
9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği zorunlu olan şirketimiz 2018 yılı bağımsız dış denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
10. 2017 yılı içinde Şirketimiz tarafından yapılan 2.950.-TL bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 yılı içerisine yapılacak bağış sınırının 100.000.-TL olması 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
11. Şirketin üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
12. 2017 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 37 sayılı dipnotunda bilgi verildiği ve Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
13. T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
14. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. İstanbul 20.04.2018 Saat:10:50


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 Yılı Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 2017 Yılı Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Bağımsızlık Beyanı .pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
2017 Yılı Olağan Genel Kurul

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678363


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.