KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.06.2018 - 11:17
KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 08.05.2018
Genel Kurul Tarihi 31.05.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
4 - Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
5 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 12.03.2018 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 30.03.2018 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
8 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2017 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı tarafından Sayın Dilek Bodur tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.
2-Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Rıza Kutlu IŞIK tarafından aşağıdaki açıklama yapılmıştır:
"TTK 376'ıncı maddesinin 1'inci fıkrasında "Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar." denilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Yönetim Kurulumuz adına bu hususta genel kurulu bilgilendirmek istiyorum:
Şirketimizin 31/12/2017 tarihi itibarıyla hazırlanan solo bilançosundaki sermaye ile yasal yedek akçeler toplamı 568.863.516 TL iken, konsolide bilançoda söz konusu toplam 505.525.390 TL'dir. TTK 376'ıncı maddenin ikinci fıkrası kapsamına girebilmesi için konsolide bilançoya göre özkaynaklarının 168.508.463 TL, solo bilançoya göre de 189.621.172 TL'nin altına düşmesi gerekmektedir. Toplam özkaynaklarımız solo bilançoya göre 818.112.284 TL, konsolide bilançoya göre 182.581.312 TL'dir.
Diğer taraftan, Şirketimizin 31/12/2017 konsolide bilançosu kalemleri bir önceki yıl kalemleri ile kıyaslandığında özkaynaklarında neredeyse yarıya yakın bir düşüş olduğu görülmektedir. Şirketimizin solo bilançosuna göre değil ama konsolide bilançosuna göre özkaynaklarının yarısı erimiştir. TTK'nın 376 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından genel kurula uygun görülen iyileştirici önlemlerin sunulması gerekmektedir. Bu itibarla:
a) Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerimizde daha modern ve rasyonel yönetim anlayışını yerleştirerek karlılığı artıracak idari tedbirlerin alınması, (bu kapsamda konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklık ve iştiraklerimizden Çemaş, Niğbaş, Özışık Enerji, BND Elektrik SİF İş Makinaları ve HMF Makine şirketlerinde üst yönetim değişikliklerine gidilmiştir)
b) Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin değerlemeye tabi tutularak güncel değerleri üzerinden bilançolarımızda yer almasının sağlanması,
c) Üretim ve satışlarda verimlik sağlayacak tedbirler ile tasarruf tedbirlerinin azami oranlarda uygulanmasının sağlanması,
d) SİF ve HMF'nin finansman giderlerini azaltmak amacı ile ana distribitörü oldukları şirketlerden alım vadelerini uzatma, serbest bölgelerde antrepolar kurarak yüksek stok maliyetlerini düşürme çalışmalarının hızlanması,
e) Alınan tedbirlerin yeterli gelmemesi halinde aktiflerimizde yer alan işletme dışı varlıkların kârlı satışları ile özkaynaklarda artış sağlanması planlanmaktadır."
Rıza Kutlu Işık'ın yaptığı açıklamasından sonra oylamaya geçildi.
Yapılan açıklamadan sonra 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu ve Görüşü görüşüldü . Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı oy hakkı olanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4-Verilen önerge doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam altı (6) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere gösterilen adaylardan toplantıda hazır bulunmayan, ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 25 Nisan 2018 tarih 38390 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Uğur Işık'ın (T.C. Kimlik No: 67825241780) ve toplantıda hazır bulunan Sayın Rıza Kutlu Işık'ın (T.C. Kimlik No: 67834241498), Sayın Sırrı Gökçen Odyak'ın (T.C. Kimlik No: 45826409132) ve Sayın Sebahattin Levent Demirer'in (T.C. Kimlik No: 11782851452), Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıda hazır bulunan Sayın Ziya Mehmet Günal'ın (T.C. Kimlik No: 46267336186) ve toplantıda hazır bulunmayan ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 7 Mayıs 2018 tarih 38799 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Can Özdemir'in (T.C. Kimlik No: 40258555600 ) seçilmelerine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 15.000 TL aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6- Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem zararı 17.401.951 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem karının 59.911.497,20 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:
a) Şirketimiz TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 17.401.951 TL ‘nin net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına transfer edilmesine,
b) TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 59.911.497,20 TL dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,
c) Şirketimizin 2017 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına,
karar vermiştir.
Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7- Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 12.03.2018 tarihli toplantısındaki görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Gümüşsuyu, Hacı İzzet Paşa sokak, No.26/5 Serin Apt. Kat 1 Taksim-İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 858385 ticaret sicil no ile kayıtlı Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8- Toplantı Başkanlığı tarafından 2017 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
10-Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, ‘'Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri dışında verdikleri teminat, rehin, ipotek dışında 31.12.2017 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "17.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablolardan da görüleceği üzere kendi tüzel kişiliği ve tam konsolidasyona dahil ettiği şirketler dışında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.'' şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.
11-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve ‘'Rekabet Yasağı'' başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12-Gündemin "Dilekler ve kapanış" maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 31 Mayıs 2018 / İstanbul


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.06.2018

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul 2. toplantısı 14.06.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689245


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.522 Değişim: 0,18% Hacim : 8.765 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.517 28.10.2021 Yüksek 1.525
Açılış: 1.519
9,5320 Değişim: 0,05%
Düşük 9,5193 29.10.2021 Yüksek 9,5532
Açılış: 9,5275
11,1523 Değişim: 0,04%
Düşük 11,1291 29.10.2021 Yüksek 11,1654
Açılış: 11,148
551,27 Değişim: 0,05%
Düşük 550,72 29.10.2021 Yüksek 552,44
Açılış: 551,02
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.