KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2020 - 13:58
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İdealist GYO A.Ş.Şirketimizin Genel Kurul sonuçları hk..
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 10.06.2020
Genel Kurul Tarihi 16.07.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - 1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağının imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
2 - 2- 2019 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 3- 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - 4- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının oylanması,
5 - 5- 2019 yılı hesap Dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara ve Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımızda Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 273.605,00 TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 241.554,35 TL faaliyet karı vardır ) mevcut borç durumu ve devam eden yatırımların finansmanı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararı' nın ortakların onayına sunulması,
6 - 6- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7 - 7- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan Üte'nin ayrılması ve yerine Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU' nun Genel Kurul'un onayına sunulması )
8 - 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda (Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ) yetki verilmediği, bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde belirlenmiş olan şirketin ücret politikasının müzakere edilmesi, - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Denetçi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Karar Bağımsız Denetim A.Ş.'' nin seçiminin müzakeresi ve onaya sunulması,
11 - 11- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ni yürüten Uğur ÖZDEMİR' in istifasının kabulü ve yerine Didar Sevdil YILDIRIM' ın atamasının müzakeresi ve onaya sunulması,
12 - 12- 2020 Yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin SMART KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, ‘'Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile ‘'REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulmasına,
13 - 13- Şirketimizin mevcut durumda ortağı olan İmdat EKŞİ' nin sahip olduğu payların, Mustafa EKŞİ, Eyüp EKŞİ ve Mehmet Akif EKŞİ tarafından eşit tutarlarda devralınması ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi
14 - 14- 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılmış olan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15 - 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - 16- Emlak Konut GYO A.Ş. firması tarafından ihalesi yapılan ve ihalesi de İdealist GYO A.Ş.' nin ortak olduğu İdealist İnş. Tic. Ltd. Şti. & İdealist GYO A.Ş. İş Ortaklığı firmasına kalan Şile Çavuş Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı işi için Genel Kurula bilgi verilmesi
17 - 17- Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
18 - 18- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul' da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması
19 - 19- Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözleşme Güncel 19.04.2017.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 2019 Yılı Genel Kurul İlan Metni_pdf.pdf - İlan Metni
EK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI_2019_pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM SİRKETİ'NİN
16.07.2020 TARİHİNDE SAAT 14.30'DA YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.07.2020 tarihinde, saat 14.30'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok.No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/07/2020 tarih ve 55845474 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ 'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngördüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.06.2020 tarihli 1135 sayılı nüshasında, Akit Gazetesinin 25.06.2020 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve şirketimizin www.idealistgyo.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi, süresi içinde tebliğ edilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘' Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ‘' ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘' Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5.ve 6.Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.temsilcisi Leyla KORKMAZ'ı n de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Hazır bulunanlar listesi tetkik edildi, kimlik kontrolü yapıldı. Şirket'in toplam 10.000.000,00 TL ( On Milyon ) TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 10.000.000 adet (oy) hissenin, 10.000.000 adet hisseden 5.343.172 adet payın asaleten katıldığı, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi söz alarak elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası uzmanlığı" bulunan Sn. Yusuf ŞİMŞEK atandığını, Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirterek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesini belirtmiştir.
MADDE 1 : Toplantı başkanlığı için İbrahim Ekşi, oy toplama memurluğu için Eyüp Ekşi, tutanak yazmanlığı için Mehmet Akif Ekşi aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda 5.343.172 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği kabul edildi.
MADDE 2 : 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetim raporları KAP ve firma internet sitesinde yayınlandığından genel kurulda okunmadan müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 5.343.172 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 3 : 2019 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu KAP ve firma internet sitesinde yayınlandığından genel kurulda okunmadan müzakere edildi. 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu yapılan oylama sonucunda 5.343.172 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi..
MADDE 4 : Yönetim kurulu Üyelerinin ve denetçilerin 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına geçildi ve yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu ibra edildi. (Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı.)
MADDE 5: Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı VUK ve SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda oluşan karın, mevcut borç durumu ve devam eden yatırımların finansmanı göz önünde bulundurularak hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin husus müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 5.343.172 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 6 : Şirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere
1. Küçük Çamlıca Mahallesi, Başak Çıkmazı, No:10E/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, 38183021130 T.C.Kimlik Nolu İbrahim EKŞİ,nin
2. Küçük Çamlıca Mahallesi, Başak Çıkmazı, No:10B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, 38072024860 T.C.Kimlik Nolu Mustafa Ekşi' nin
3. Küçük Çamlıca Mahallesi, Başak Çıkmazı, No:10C/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, 38069024934 T.C.Kimlik Nolu Eyüp EKŞİ,nin
4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine,İstanbul İstanbul Evleri E2/3 34077 Göktürk / İstanbul adresinde mukim, 10048183252 T.C.Kimlik Nolu Didar Sevdil YILDIRIM'in,
5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Fatih Sultan Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 375 Koz Ankara Evleri A Blok D: 83 Etimesgut / ANKARA adresinde mukim,19151751280 T.C.Kimlik Nolu Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU'nin
seçilmelerine bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp, yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına 5.343.172 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 7 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Aslıhan Üte'nin istifasının kabulu ve yerine Mehmet Levent Hacıislamoğlu ‘nun Yönetim Kurulu tarafından atanması konusu genel kurul'un bilgisine ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 5.343.172 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 8 : Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 numaralı ilkesi kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, Şirket Yönetim Kuruluna, şirketin sahip olduğu taşınır ya da taşınmaz mallarını, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla şirketin kendi borçları ve gerekse diğer üçüncü gerçek veya tüzel kişinin borçları için herhangi bir banka veya gerçek ve tüzel kişi lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet tesis edebilmesine, sermayelerine doğrudan katılımda bulunulan iştirakler ve iş ortaklıkları lehine, katılınan sermaye payı oranında teminat, rehin, ipotek ve kefalet kapsamında işlem ve faaliyetleri yapabilme izninin verilebilmesi konusu müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda 5.343.172 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 9 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin ‘ücret politikası' gözden geçirildi. Şirket ücret politikası kapsamında 2019 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine 500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 300 TL ücret ödendiği müzakere edildi ve bu ücretlerin 2020 yılı hesap döneminde ise Yönetim Kurulu Üyelerine 1.200 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 1.000 TL için de ödenmesi hususu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 5.343.172 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 10 : Şirketimiz adına Denetim Komitesi tarafından teklif edilen ve Yönetim Kurulu tarafından karar alınan, SPK mevzuatınca hazırlanacak olan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu olarak ve TTK. kapsamında şirket denetçisi olarak Karar Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanması hususu genel kurulun bilgisine ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 5.343.172 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 11 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Uğur Özdemir 'in istifasının kabulu ve yerine Didar Sevdil Yıldırım'ın Yönetim Kurulu tarafından atanması konusu genel kurul'un bilgisine ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 5.343.172 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 12 : 2020 Yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin SMART KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, ‘'Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile ‘'REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 5.343.172 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 13 : Şirketimizin 06.02.2020 ve 04.03.2020 tarihli KAP açıklamaları ile duyurulmuş olan ortaklar arası pay devrine ilişkin açıklamalarımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarihinde yayımlanan 2020/28 sayılı haftalık bülteninde ilan edildiği üzere olumlu karşılanmış olup, 28.05.2020 itibarıyla ortaklar arasında pay devri işlemlerinin tamamlandığı tarafımıza bildirilmiştir.
Pay devri sonrası şirketimizin eski ortaklık yapısı değişmiş olup,yeni ortaklık yapısı İbrahim EKŞİ,Mustafa EKŞİ,Eyüp EKŞİ ve Mehmet Akif EKŞİ şeklinde oluşmuş olup bu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 14 : 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında ilişkili taraflardan, İdealist İnşaat Tic. Ltd. Şti. firması ile alacak borç ilişkisine girilmiş, Yektaş Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ne ve şirket ortaklarına kira ödemesi yapılmış olup, gerçekleştirlen bu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 15 : Şirketimiz portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 arsa paylı, 5 Blok Nolu 13-14-26-27 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 16.10.2019 tarihi itibarı ile 3.000.000 TL (KDV Dahil) bedel ile peşin olarak satışı yapılmış olup bu satış ile ilgili bilgiler KAP'a bildirilmiştir. Söz konusu bağımsız bölümlerin satış fiyatı, günümüz mevcut piyasa koşullarının ortaya çıkarmış olduğu bir durumdan dolayı ekspertiz değerinin altında gerçekleşmiş olup bu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 16 : Emlak Konut GYO A.Ş firması ile İdealist İnş. Tic. Ltd. Şti. & İdealist GYO A.Ş İş Ortaklığı firması Şile Çavuş Arsa Satış karşılığı Gelir Paylaşım işini 17.08.2017 tarihinde imzalamış ve yer teslimi 21.08.2017 tarihinde yapılmıştır. Satış Toplam Geliri 68.500.000,00 TL, Şirket Payı Toplam Geliri 15.070.000,00 TL olarak belirlenmiştir. İdealist GYO A.Ş.'nin bu projede payı % 49 olarak belirlenmiş olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi
MADDE 17 : 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurulunuzun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak süresinde yapılmış olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 18 : Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 19 :Dilekler ve Kapanış maddesinde söz alan olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.
Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi
İbrahim EKŞİ Dursun EKŞİ
Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı
Eyüp Ekşi Mehmet Akif Ekşi


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
İdealist GYO A.Ş.Şirketimizin Genel Kurul sonuçları 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867208


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.