KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2018 - 16:19
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 27.02.2018
Genel Kurul Tarihi 29.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağının imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2 - 2017 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmayacağı hususunun ortakların bilgisine sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin 2017 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde belirlenmiş olan şirketin ücret politikasının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ve yapılacak olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Denetçi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.''nin seçiminin müzakeresi ve onaya sunulması,
8 - 2018 yılı içinde şirket portföyünde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin AARTIBİR Gayrimenkul Değerleme A.Ş Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.ile AARTIBİR Gayrimenkul Değerleme A.Ş firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulmasına,
9 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılmış olan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
10 - SPK'nın ilgili tebliği gereğince Portföy Uyum sınırlarına uyulması konusunda alımı yapılmış olan menkul kıymet ile ilgili 2017 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Emlak Konut Gyo A.Ş.firması tarafından ihalesi yapılan ve ihalesi de İdealist Gyo A.Ş.nin de ortak olduğu İş Ortaklığı firmasına kalan Şile Çavuş Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi için Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13 - Şirketin Bilgilendirme Politikası' nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan-Genel-Kurul-Daveti-Gündem-Vekalet-_-EK-3-_.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME-DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:
MADDE 1 : Toplantı başkanlığı için İbrahim Ekşi, oy toplama memurluğu için İmdat Ekşi, tutanak yazmanlğı için Uğur Özdemir aday gösterildi ve katılanların oy birliği ile seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
MADDE 2 :
2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetim raporları KAP ve firma internet sitesinde yayınlandığından genel kurulda okunmadan müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile
katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 3 :
2017 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu KAP ve firma internet sitesinde yayınlandığından genel kurulda okunmadan müzakere edildi. 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..
MADDE 4 :
Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrasına geçildi ve yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
.Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı
MADDE 5
: Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden VUK ve SPK mevzuatına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin husus müzakere edildi. 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..
MADDE 6
: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin ‘ücret politikası' gözden geçirildi. Şirket ücret politikası kapsamında 2017 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine 500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 300 TL ücret ödendiği müzakere edildi ve aynı ücretin 2018 yılı hesap dönemi için de ödenmesi hususu oylandı 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..
MADDE 7 :
Şirketimiz adına Denetim Komitesi tarafından teklif edilen ve Yönetim Kurulu tarafından karar alınan, SPK mevzuatınca hazırlanacak olan 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ait finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu olarak ve TTK. kapsamında şirket denetçisi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanması genel kurul onayına sunuldu 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi..
MADDE 8
: 2018 yılı içinde şirket portföyünde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin AArtıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.olarak belirlenmesine ve yıl içinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı onaya sunuldu 7.373.114 Kabul oyu ile katılanları oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE 9 :
01
.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında ilişkili taraflardan, İdealist İnşaat Tic. Ltd. Şti. firması ile alacak borç ilişkisine girilmiş, Yektaş Turizm İnşaat San.Ve Tic. A.Ş.'ne 3.003 TL ve şirket ortaklarına 15.015 TL kira ödemesi yapılmış olup bu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 10 :
SPK'nın ilgili tebliği gereğince Portföy Uyum Sınırlarına uyulması konusunda 26.09.2018 vadeli 410.000 TL tutarında kamu kira sertifikasının, yeni projemizin finansmanı için vadesinden önce satılarak yaklaşık olarak 19.687,00 TL tahvil geliri elde edilmesi konusu ile alakalı Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 11 :
Emlak Konut Gyo A.Ş firması ile İdealist İnş.Tic.Ltd.Şti.&İdealist Gyo A.Ş İş Ortaklığı firması, Şile Çavuş Arsa Satış karşılığı Gelir Paylaşım işini 17.08.2017 tarihinde imzalamış ve ter teslimi 21.08.2017 tarihinde yapılmıştır.Satış Toplam Geliri 68.500.000,00 TL ,Şirket Payı Toplam Geliri 15.070.000,00 TL olarak belirlenmiş olup bu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 12 :
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
MADDE 13 :
Şirketin Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
MADDE 14
: Dilekler ve Kapanış.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2017 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 04.04.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674325


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3683 Değişim: 0,21%
Düşük 7,3118 26.02.2021 Yüksek 7,3751
Açılış: 7,3527
8,9653 Değişim: 0,10%
Düşük 8,9047 26.02.2021 Yüksek 8,9758
Açılış: 8,9564
419,87 Değişim: 0,32%
Düşük 415,96 26.02.2021 Yüksek 420,44
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.