" />

KAP ***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

23.02.2022 - 18:33
KAP ***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912518
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Bankamız internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuştur. İlgili web site Türkçe : https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/akordeon-pdf-liste/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/149/0/0, İlgili web site İngilizce : https://www.icbc.com.tr/en/investor-relations/pdf-list/Ordinary-General-Meetings/329/0/0
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
İlgili web site Türkçe: https://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/Bagis_ve_Yardim_Politikasi_2017.pdf İlgili Web Site İngilizce: https://www.icbc.com.tr/en/images/pdf/Donation-and-Contribution-Policy.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920494
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşme'nin 3. bölümü olan 18. maddeden 34. maddeye kadar.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Bağımsız denetçi yetkilisi, pay sahipleri ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Bankamızın bilgisi dahilinde Genel Kurul’a gözlemci olarak katılmışlardır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Oyda imtiyaz bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulunun Oluşumu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Tasfiye Memuru Seçiminde İmtiyaz bulunmaktadır. 860.000.000.-TL olan toplam sermayemizin 602.000.000.-TL’sini A Grubu paylar, 258.000.000.- TL ‘sini B Grubu Paylar oluşturmaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 92,84
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dışında azlık hakları için içerik ve oran bakımından azlık hakları genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.icbc.com.tr/tr/images/button/ICBC%20Turkey%202021%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Kar%20Da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m%20Politikas%C4%B1.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Bankamızın 2020 yılı bilanço karının dağıtımı hususunda teklif 25.03.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2020 yılı karının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak pay sahiplerine verilen bilgi aşağıdaki linkte yer alan dokümanın 7. maddesinde yer almaktadır. https://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/25032021_Tarihli%20Genel%20Kurul%20Tutana%C4%9F%C4%B1_%C4%B0mzas%C4%B1z.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920494
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
25/03/2021 0 % 92,88 % 0,0004 % 92,84 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Olağan Genel Kurul Toplantıları/ Tutanak Soru yöneltilmemiştir İlişkili taraflara ilişkin gündem maddesi yoktur 219 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920494


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2021 Faaliyet Raporu Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Komiteler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili Bilgiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2021 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Komiteler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle ilgili Bilgiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bankamızda Aday Gösterme Komitesi’nin fonksiyonlarını Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bankacılık mevzuatı kapsamında Kredi ve Risk Komiteleri 2021 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Komiteler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle ilgili Bilgiler’de yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2021 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Komiteler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle ilgili Bilgiler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları - Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim / Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Mali Haklar
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 31
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 1 4
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 1 4
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 33 % 33 38 2
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi % 60 % 40 4 4


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
21.02.2019
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Xiangyang Gao-Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye (İnsan Kaynakları ve Yönetim Kurulu Ofisi’nden sorumlu) Shaoxiong Xie - Doğal Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür Jinhong Li - Genel Müdür Vekili
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
13
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
2021 Faaliyet Raporu Bölüm III - İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri İşleyişinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi
Yönetim kurulu başkanının adı
Xiangyang Gao
İcra başkanı / genel müdürün adı
Shaoxiong Xie
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sorumluluk sigortası poliçesi kapsamında 10 milyon ABD doları limitle sigorta ettirilmişlerdir. Ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25’ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve husus KAP açıklamasına konu edilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı için bir politika oluşturulmamıştır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nda 1 Kadın üye bulunmaktadır. Kadın üye oranı %17’dir. Genel Müdür'ün olmadığı durumlarda, Genel Müdür Vekili Sayın Jinhong Li doğal Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak bir süre Genel Müdür'ün görevlerine vekalet etmiştir. Kadın üye oranı Genel Müdür'ün yokluğunda vekaleten Genel Müdür görevinin yerine getirilmesi sebebiyle %33’e ulaşmıştır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
XIANGYANG GAO İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/05/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
JIANFENG ZHENG İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/05/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
YING WANG İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 22/05/2015 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920494 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
PEIGUO LIU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/01/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
SHAOXIONG XIE İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/11/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
SERHAT YANIK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/02/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920494 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Banka çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası oluşturulmamıştır. Banka çalışanları ile ilgili tüm uygulamalar, İş Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata tabi olup, Banka içi düzenlemelerde aykırı hükümlere yer verilmemiş olması nedeniyle ayrıca bir tazminat politikası düzenlenmemiştir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
9
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Teftiş Kurulu Başkanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
ihbar@icbc.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Herhangi bir yazılı iç düzenleme bulunmamaktadır. Banka’nın stratejik öncelikleri kapsamında yürütülen tüm projelerde çalışanlardan destek alınmakla birlikte, orta ve üst düzey yöneticilerin Komiteler aracılığıyla değerlendirmelerde bulunmaları ve karar süreçlerine katılımları teşvik edilmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Bankamız unvan yapısı gereği yönetimsel kademede olan çalışanlarımızın katıldığı Komitelere, yönetimsel kademede olmayan ancak üst düzey unvana sahip çalışanlarımız izleyici ve dinleyici olarak toplantılara iştirak edebilmektedirler. Ayrıca, çalışanların karar mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanabilmek amacıyla her kademede bulunan çalışanlar öneri, yorum, görüş ve fikirlerini Banka’nın internet portalında yer alan “Öneri Sistemi” üzerinden iletebilmektedir. Bunun yanında, Banka içinde dönemsel olarak üst düzey yöneticiler ile Banka'nın tüm çalışanlarının önerilerini paylaşabileceği etkinlikler düzenlenmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Bankamızda halefiyet planlaması, Bankamızın mevcut unvan yapısına göre düzenlenmiş olup, her unvan bir üst unvana halef konumundadır. Terfi süreçleri her senenin başlangıcında başlatılır. Her çeyrek dönemde kriterlere uyan ve kıdemini dolduran personel değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Bankamız kurumsal internet sitesi www.icbc.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkiler” Bölümü ve “Politikalar” başlığı altında yer alan İnsan Kaynakları Politikası’nın özeti Bankamız hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini ve mutluluğunu ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını kullanarak arttırmaktır. İnsan kaynakları Bölümü çalışanlarını ilgilendiren ve kapsayan tüm konularda ırk, cinsiyet, ulus, yaş, din, politik görüş, bedensel yetersizlik farkı gözetmeksizin özel yaşama ve tüm vatandaşlık haklarına saygılı davranma ilkesi doğrultusunda tüm ayrıcalıklar farketmeksizin çalışmalarını yürütmektedir. Bu anlayışla, politikanın nihai amacı işgörenlerin enerjilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmek ve yeteneklerini sergilemeye elverişli bir iş ortamı yaratmaktır. Fırsat eşitliğine ilişkin hususlar Personel Yönetmeliği’nde yer almakta olup, kurumsal internet sitesinde açıklanmamıştır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Türk Web Sitesi: Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > ICBC Turkey İnsan Kaynakları Politikası İngilizce Web Sitesi: Investor Relations > Corporate Governance > Policies > Human Resources Policies İnsan Kaynakları Politikası kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca Banka içinde yayımlanan Personel Yönetmeliği’nde işe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken fırsat eşitliği esas alınır ve insan kaynakları politikamız gereği çalışanlarımız arasında hiçbir nedenle ayrımcılık yapılmaz, tüm personelimize eşit muamele ilkesi çerçevesinde davranılır. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir ve bu ölçütlere uyulmaktadır. Banka, çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranmaya azami özeni göstermektedir. Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir ve bu doğrultuda ihtiyaca ve amaca yönelik eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Bankanın finansal durumu, ücretler, kariyer, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanlar ile düzenli bilgilendirme toplantıları yapılmakta ve görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Banka çalışanlarının görev tanımları ve görev dağılımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara düzenli olarak duyurulmaktadır. Politika doğrultusunda çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik esas alınmaktadır. Banka’nın İnsan Kaynakları Politikası iş güvenliği, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimleri için kapsamlı olanaklar ve fırsat eşitliğine dayanmaktadır. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Banka içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Bankacılık Etik İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri>Finansal Bilgiler > 4. Çeyrek Faaliyet Raporu
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İç Kontrol ve Uyum Başkanlığı tarafından yürütülen yerinde ve uzaktan denetim, kontrol çalışmaları irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele kapsamında alınan önlemlerde azami özen gösterilmektedir ve bu doğrultuda meydana gelebilecek şikayetlerin değerlendirilmesi için gerekli mekanizmalar kurulmuştur. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile mücadeleye yönelik eğitimlerde personel bu konular hakkında bilgilendirilmekte ve farkındalıkları artırılmaktadır. Bankamızda senaryo tabanlı AML (kara para tespit) programı kullanılmakta olup belirtilen programın oluşturduğu uyarılar incelenmekte, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında uyarıya konu işlemler incelemeye alınmaktadır. Gerektiğinde işlemlerin mahiyeti, müşterinin risk profili, işlemlerin dayandığı fon kaynakları ile ilgili olarak detay bilgi almak amacı ile şubeler ya da birimler ile iletişime geçilmektedir. Yapılan analizler sonucu irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla bağlantılı olabileceği yönünde şüphe uyandıran işlemler, Şüpheli İşlem Bildirim Formu aracılığıyla MASAK’a bildirilmektedir.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Türkçe Web Sitesi: Anasayfa >Yatırımcı İlişkileri İngilizce Web Sitesi: Home Page > Investor Relations
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Türkçe Web Sitesi: https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/detay/Ortaklik-Yapisi/129/113/0” İngilizce Web Sitesi: https://www.icbc.com.tr/en/investor-relations/detail/Shareholding-Structure/317/852/0
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > 2021 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu >Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka Dışında Yürüttükleri Görevleri 2021 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu- Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları> Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları >Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu - Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > Bankacılık Sektörünü İlgilendiren Önemli Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu Bölüm I- Genel Bilgiler > Diğer Genel Bilgiler > Şirket Aleyhine Açılmış Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Banka’nın sermaye yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları> İnsan Kaynakları Uygulamaları > İşe Alım Uygulamaları ve Etik Kurallar ile Sosyal Sorumluluk


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 83,3
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bankamız ilkeleri kapsamında, bilgi ve belgeler toplantıdan en az 12 iş günü önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri> Ana Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
YYönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kuruluna önemli katkısı dolayısıyla Banka dışında başka görevler almalarına sınırlandırma getirilmemiştir. Bazı üyelerin grup içi şirketlerde görevleri devam etmekteyken, bazı üyeler sadece Bankamızda görev yapmaktadır. Üyeler Banka için yeterli zaman ayırmaktadırlar.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2021 Faaliyet Raporu Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Komiteler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili Bilgiler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921005 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852426 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821196 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795100 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697417 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672968 Komite Çalışma Esasları İlgili Web-Site https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/pdf-liste/Komiteler/145/0/0 Komite Çalışma Esasları İlgili İngilizce Web-Site https://www.icbc.com.tr/en/investor-relations/pdf-list/Committees/726/0/0 Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber Faaliyet Raporu’nun Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Komiteler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili Bilgiler kısmında komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Peiguo LIU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ying WANG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Serhat YANIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Levent İŞCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Ying WANG Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Xiangyang GAO Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Shaoxiong XIE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Peiguo LIU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Xiangyang GAO Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Shaoxiong XIE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Peiguo LIU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Ying WANG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003848


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.