KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2022 - 18:33
KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 4.444.278.620 6.129.744.982
Satışların Maliyeti
17 -4.112.333.435 -5.809.554.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
331.945.185 320.190.810
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-3.786.344 -1.467.066
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-3.786.344 -1.467.066
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.786.344 -1.467.066
BRÜT KAR (ZARAR)
328.158.841 318.723.744
Genel Yönetim Giderleri
18 -77.300.100 -53.144.434
Pazarlama Giderleri
18 -58.340.022 -38.075.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 5.071.735 1.914.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -13.889.655 -1.015.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
183.700.799 228.401.703
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
183.700.799 228.401.703
Finansman Gelirleri
21 187.187.693 106.965.356
Finansman Giderleri
21 -102.359.022 -95.134.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
268.529.470 240.232.946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-66.873.120 -53.137.192
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -71.114.818 -55.123.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 4.241.698 1.986.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
201.656.350 187.095.754
DÖNEM KARI (ZARARI)
201.656.350 187.095.754
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
201.656.350 187.095.754
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
277.914.840 244.105.393
Dönem Karı (Zararı)
201.656.350 187.095.754
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
201.656.350 187.095.754
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.981.835 23.693.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10_11_12 7.277.414 3.366.749
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6_13_14 21.973.563 4.789.323
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-76.226.029 -36.833.730
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -160.774.649 -90.091.565
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 84.548.620 53.257.835
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 66.873.120 53.137.192
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.904.346 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.887 -765.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.486.504 -9.964.068
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.410.290 17.648.233
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.382.346 -170.533.748
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
414.543 115.427
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
414.543 115.427
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.055.012 136.044.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.015.997 6.761.624
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
187.151.681 200.825.310
Alınan Temettüler
11.887 765.910
Alınan Faiz
156.626.738 90.111.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.908.961 -2.956.786
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -61.966.505 -44.640.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.292.700 9.970.507
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4.078.385 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.750 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.750 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.585.835 -4.251.650
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.110.251 -3.165.774
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -475.584 -1.085.876
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.887.311
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 12.334.846
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-218.541.343 -107.789.467
Ödenen Temettüler
16 -134.000.000 -54.915.609
Ödenen Faiz
-84.541.343 -52.873.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.080.797 146.286.433
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.487.589 1.659.192
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.568.386 147.945.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 179.500.374 112.707.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 243.068.760 260.653.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 318.368.157 263.972.609
Finansal Yatırımlar
4 30.450.138 37.860.428
Ticari Alacaklar
5_6 373.817.904 295.216.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 388.490 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 373.429.414 295.216.440
Diğer Alacaklar
8 35.974.233 36.597.214
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.664.697 6.531.057
ARA TOPLAM
765.275.129 640.177.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
765.275.129 640.177.748
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 2.426.584 6.783.100
Maddi Duran Varlıklar
10 12.010.945 5.044.707
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 7.187.819 3.385.713
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.136.349 1.443.133
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 5.709.491 1.467.793
Diğer Duran Varlıklar
7 4.566.493 3.450.502
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.037.681 21.574.948
TOPLAM VARLIKLAR
798.312.810 661.752.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5_6 307.236.461 260.181.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.471 2.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 307.233.990 260.179.264
Diğer Borçlar
8 18.704.588 12.043.570
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.938.062 1.871.734
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
12 4.938.062 1.871.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 22.423.991 13.275.678
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.489.039 5.061.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.384.647 4.493.644
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.104.392 568.107
ARA TOPLAM
361.792.141 292.434.182
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
361.792.141 292.434.182
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.026.290 1.875.969
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
12 3.026.290 1.875.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.776.557 3.198.577
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.802.847 5.074.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
369.594.988 297.508.728
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
428.717.822 364.243.968
Ödenmiş Sermaye
16 150.000.000 104.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.509.509 4.692.005
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 2.315.362 5.497.858
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.246.202 33.087.795
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.305.761 35.368.414
Net Dönem Karı veya Zararı
201.656.350 187.095.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
428.717.822 364.243.968
TOPLAM KAYNAKLAR
798.312.810 661.752.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.634.044 81.350.200 -90.984.244 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.887.311 187.095.754 188.983.065 188.983.065
Dönem Karı (Zararı)
187.095.754 187.095.754 187.095.754
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.887.311 1.887.311 1.887.311
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
12 -54.915.609 -54.915.609 -54.915.609
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968
Transferler
40.158.407 146.937.347 -187.095.754
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-278.151 201.656.350 201.378.199 201.378.199
Dönem Karı (Zararı)
201.656.350 201.656.350 201.656.350
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-278.151 -278.151 -278.151
Sermaye Arttırımı
16 46.000.000 -46.000.000
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
16 -134.000.000 -134.000.000 -134.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.904.345 -2.904.345 -2.904.345
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 1.509.509 73.246.202 2.305.761 201.656.350 428.717.822 428.717.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
201.656.350 187.095.754
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4 -3.182.496 1.887.311
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 -3.182.496 1.887.311
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.182.496 1.887.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
198.473.854 188.983.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
198.473.854 188.983.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001637


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9699 Değişim: 0,20%
Düşük 15,9129 19.05.2022 Yüksek 15,9780
Açılış: 15,9384
16,7636 Değişim: 0,46%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8231
Açılış: 16,6872
930,81 Değişim: 0,06%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 933,47
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.