KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:20
KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 988.728.728 381.271.437
Satışların Maliyeti
13 -898.251.441 -331.255.946
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.477.287 50.015.491
BRÜT KAR (ZARAR)
90.477.287 50.015.491
Genel Yönetim Giderleri
14 -17.429.233 -12.233.938
Pazarlama Giderleri
14 -14.883.121 -6.002.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
485.676 119.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-719.449 -217.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.931.160 31.680.874
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.931.160 31.680.874
Finansman Gelirleri
15 50.635.197 22.764.645
Finansman Giderleri
15 -26.911.798 -10.452.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.654.559 43.992.970
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.430.040 -8.060.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -16.905.005 -7.812.111
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 474.965 -248.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.224.519 35.932.164
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.224.519 35.932.164
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.224.519 35.932.164
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.481.820 52.342.737
Dönem Karı (Zararı)
65.224.519 35.932.164
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.588.267 11.512.723
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7_8_9 1.188.495 751.065
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.255.412 4.170.392
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.285.680 -1.469.540
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -44.526.440 -9.795.360
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 24.240.760 8.325.820
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 16.430.040 8.060.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.818.515 -1.395.944
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
30.730.493 -3.926.645
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.204.034 -1.091.835
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-16.390 38.861
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-16.390 38.861
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124.395.928 40.985.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.495.550 -37.401.445
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
107.631.301 46.048.943
Alınan Faiz
43.436.214 10.358.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.167.283 -2.585.207
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -18.418.412 -1.479.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.687.539 -930.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.750 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.750 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.902.289 -930.228
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.789.789 -805.148
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -112.500 -125.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.859.119 -7.949.562
Ödenen Temettüler
12 -134.000.000 0
Ödenen Faiz
-23.859.119 -7.949.562
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.064.838 43.462.947
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25.504.622 1.674.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.560.216 45.137.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 179.500.374 112.707.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 174.940.158 157.845.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 364.349.679 263.972.609
Finansal Yatırımlar
4 7.137.256 37.860.428
Ticari Alacaklar
5_6 278.872.986 295.216.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 841.986 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 278.031.000 295.216.440
Diğer Alacaklar
37.687.180 36.597.214
Peşin Ödenmiş Giderler
6.342.854 6.531.057
ARA TOPLAM
694.389.955 640.177.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
694.389.955 640.177.748
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 6.775.779 6.783.100
Maddi Duran Varlıklar
7 5.945.772 5.044.707
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 10.622.923 3.385.713
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.341.090 1.443.133
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.942.758 1.467.793
Diğer Duran Varlıklar
3.699.121 3.450.502
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.327.443 21.574.948
TOPLAM VARLIKLAR
724.717.398 661.752.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5_6 384.577.377 260.181.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 35.186 2.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 384.542.191 260.179.264
Diğer Borçlar
11.739.024 12.043.570
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.960.213 1.871.734
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
9 4.960.213 1.871.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 11.762.271 13.275.678
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.776.806 5.061.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.977.638 4.493.644
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 799.168 568.107
ARA TOPLAM
419.815.691 292.434.182
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
419.815.691 292.434.182
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6.008.310 1.875.969
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
9 6.008.310 1.875.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.432.231 3.198.577
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.440.541 5.074.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
429.256.232 297.508.728
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
295.461.166 364.243.968
Ödenmiş Sermaye
12 104.000.000 104.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.684.684 4.692.005
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.490.537 5.497.858
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.246.202 33.087.795
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
48.305.761 35.368.414
Net Dönem Karı veya Zararı
65.224.519 187.095.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
295.461.166 364.243.968
TOPLAM KAYNAKLAR
724.717.398 661.752.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
90.984.244 -90.984.244 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.932.164 35.932.164 35.932.164
Dönem Karı (Zararı)
35.932.164 35.932.164 35.932.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 2.804.694 23.453.751 99.918.067 35.932.164 266.108.676 266.108.676
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 4.692.005 33.087.795 35.368.414 187.095.754 364.243.968 364.243.968
Transferler
40.158.407 146.937.347 -187.095.754
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.321 65.224.519 65.217.198 65.217.198
Dönem Karı (Zararı)
65.224.519 65.224.519 65.224.519
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.321 -7.321 -7.321
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
12 -134.000.000 -134.000.000 -134.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 4.684.684 73.246.202 48.305.761 65.224.519 295.461.166 295.461.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
65.224.519 35.932.164
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.321 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-7.321 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.321 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.217.198 35.932.164
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 65.217.198 35.932.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935360


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: 0,00% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7473 Değişim: 0,11%
Düşük 8,7273 21.06.2021 Yüksek 8,7814
Açılış: 8,7373
10,3908 Değişim: 0,22%
Düşük 10,3668 21.06.2021 Yüksek 10,4270
Açılış: 10,3678
499,62 Değişim: 0,80%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 500,98
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.