KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2021 - 18:17
KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.02.2021
Genel Kurul Tarihi 24.03.2021
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mah. 700. Sokak No:711/1 41400 Gebze - KOCAELİ Gündem Maddeleri

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,
4 - 2020 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
13 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
14 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin "EK 1" de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,
15 - Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 860.000.000 TL' ye çıkarılması sonucunda, sermaye artırımından sağlanacak fon ile Şirketimizin ilişkili olduğu OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş ve OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş' den yapılacak finansal duran varlık alımlarına ilişkin doğacak borçlar ödenecektir. Bu önemli nitelikteki işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
16 - Gündemin 15'inci maddesinde belirtilen Önemli Nitelikteki İşlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)' nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.3"Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 7(1)' inci maddesi Genel Kurulumuz' un onayına sunulması,
17 - 16'ıncı maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
18 - Dilek ve temenniler,
19 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 01_GK2020 Genel Kurul Cagri Gundem ve Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 02_GK2020_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 03_GK2020_Genel Kurul Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 24 Mart 2021 Tarihinde Yapılan
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mart 2021 tarihinde, saat 12:00'da, şirket merkez adresi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mah. 700. Sokak No:711/1 41400 Gebze/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2021 tarih ve E80122446-430-00062420223 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA 'nın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi ihtiva edecek şekilde 26.02.2021 tarih ve 10276 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinin 26.02.2021 tarihli baskısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul sisteminde ve şirket internet sitesinde (www.hektas.com.tr) ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ'in ve Bağımsız Denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen Hakkı Özgür SIVACI 'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 227.571.100,14 TL'lik sermayesinden 3.868.950 TL'lik payın asaleten, 133.854.957,44 TL'lik payın vekaleten toplamda 137.723.907,44 TL'lik payın temsil edildiği ve elektronik ortamda herhangi bir katılım olmadığı, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Uğur AKBAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
Esas Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına 137.723.907,44 TL oyla (katılanların oy birliği ile) Uğur AKBAŞ seçilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Elif YILMAZ Tutanak Yazmanlığına Özlem MOHAMMAD görevlendirilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
Gündemin 2 inci maddesine geçildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu 20.000 ret oya karşılık 137.703.907,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edildi.
Giray Tamer tarafından verilen muhalefet şerhi Zaten TTK m.422 hükmünde tutanağın Toplantı Başkanı tarafından imzalanacağı belirtildiğinden bu hususta ayrıca bir imza yetkisi verilmesine gerek bulunmamaktadır.
3- 2020 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
Gündemin 3 üncü maddesine geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklarca önceden okunmuş olması nedeni ile tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu ve 137.723.907,44 TL oyla (katılanların oy birliği ile) kabul edilerek onaylandı. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oya sunuldu ve 137.723.907,44 TL oyla (katılanların oy birliği ile) kabul edilerek onaylandı.
4- 2020 yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 137.723.907,44 TL oyla (katılanların oy birliği ile) kabul edilmiştir. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti Tutanak Yazmanı Özlem MOHAMMAD tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
Gündemin 5 inci maddesine geçildi. 2020 yılı Hesap Dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması, şirket internet sitesinde yer alması ve önceden ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, önerge 137.723.907,44 TL oyla (katılanların oy birliği ile) kabul edildi.
2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları müzakereye açıldı,
söz alan olmadı. 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları oya sunuldu, 60.000 ret oya karşılık 137.663.907,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
6- 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması
Gündemin 6 ıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra
edilmesi yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 17.300 ret oya karşılık 137.706.601,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilerek onaylandı. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri 17.300 ret oya karşılık 137.706.601,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) ibra edildi.
7- 2020 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
2020 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2020 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Tutanak Yazmanı Özlem MOHAMMAD tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kâr Dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve Kâr Dağıtım teklifi oya sunuldu.
"2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 162.832.923,71 TL Brüt Kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise 158.868.000,00 TL. Brüt Kar elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması zorunlu olan 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre 154.691.277,52 TL. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ise 180.189.320,81 TL. Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır.
2021 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2020 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve 2 Aralık 2021 tarihinde İmtiyazlı Pay Sahiplerine dağıtılacak Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine,
Bu şekliyle Kâr Dağıtım Teklifinin 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,''
Yapılan oylama sonucunda 34 ret oya karşılık 137.723.873,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilmiştir.
8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır.
Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise adaylık beyanları bulunan Kamil DERECE, Mahmut Cengiz AYDIN ve Bülent Şamil YETİŞ'in bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, seçilmelerine 137.723.907,44 TL oyla (katılanların oy birliği ile) karar verildi.
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
Gündemin 9 ncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen yazılı önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2021 tarihinden bir sonraki olağan genel kuruluna kadar geçerli olmak üzere aylık peşin net 8.100 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen yazılı önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2.920.948 ret oya karşılık 134.802.959,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilmiştir.
10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
Gündemin 10 uncu maddesine geçilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi yönündeki Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 72.741 ret oya karşılık 137.651.166,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edildi.
11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Gündemin 11 inci maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı Mali Tablolarının denetimi için teklif edilen, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) isimli bağımsız dış denetleme kuruluşu oya sunuldu ve 2.854.735 ret oya karşılık 134.869.172,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
Gündemin 12 inci maddesine geçildi. 2020 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 mali tabloların 20 No'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirketin, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaati olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
13- 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılında, Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Korona virüsle (Kovid-19) mücadelesine yönelik başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için, Hektaş Ticaret T.A.Ş. olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1.000.000 (Bir milyon Türk Lirası) ve diğer kuruluşlara ise 94.006 TL olmak üzere toplamda 1.094.006 TL bağışta bulunulduğunun bilgisi verilmiştir.
2021 yılında yapılacak olan bağış ve yardım sınırının Şirket net satış hasılatının on binde beşine (5/10.000'ine) kadar belirlenmesine yönelik Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu ve
2.872.035 ret oyuna karşılık
134.851.872,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile)
kabul edilerek onaylandı
.
14- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin "EK 1" de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,
Gündemin 14 ncü maddesine geçildi. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin tadili, daha önceden ilan yolu ve şirket web sayfasında yayımlanmak suretiyle, ortaklarımızın tetkikine sunulmuş bulunduğundan, zamandan tasarruf bakımından okunmadan görüşülmesi yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, önerge 2.772.214 ret oya karşılık 134.951.693,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edildi
Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde belirtilmiş olan 400.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanın, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1. sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında ve 18.01.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-432 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 25.01.2021 tarih ve E-50035491-431.04 sayılı izni ile, 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 400.000.000.-TL'den 1.000.000.000.-TL'ye artırılmasına, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili olarak Şirket Esas sözleşmesinin 7. Maddesinin ekte yer alan şekli ile tadil edilmesine ve bu şekilde değiştirilmesi oya sunuldu, 2.754.914 ret oya karşılık 134.968.993,44 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
15- Gündemim 15.maddesinin görüşülmesine geçildi.Toplantı Başkanı iş bu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti
Şirketimizin ödenmiş sermayesi olan 227.571.100 TL' nin, 400.000.000 TL bedelli 232.428.900 TL bedelsiz artırılarak 860.000.000 TL' ye çıkarılması sonucunda, işbu sermaye artırımından sağlanacak fon, Şirketimizin mevcut ödenmiş sermayesini aşmaktadır. Bununla birlikte sermaye artırımı ile sağlanacak fonun bir kısmı ile Şirketimizin ilişkili olduğu OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş ve OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş' den yapılacak finansal duran varlık alımlarına ilişkin doğacak borçlar ödenecektir.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından hazırlanan değerleme raporları doğrultusunda Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.' nin paylarının tamamının, OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş.' den 92.000.000 TL bedel ile devralınması Agriventis Technologies Pty Ltd. şirketinin paylarının %51' ini elinde bulunduran OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.' den, sahip olduğu tüm payların 28.000.000 TL bedel ile devralınması ve sonuç olarak bu finansal duran varlıkların satın alınmasından dolayı Şirketimizin ilişkili tarafları olan OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş ve OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.' ne doğacak toplam 120.000.000 TL borcun, Şirketimizin sermaye artırımından sağlanacak fonlar ile finanse edilmesi düşünülmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliğinin 12/(6)' inci maddesinde, belirtilen "Halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılacak olması durumunda gerçekleştirilecek sermaye artırımı, Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler arasında sayılır. Bu durumda söz konusu sermaye artırımına ilişkin Kurulca onaylı izahnamenin ihraççıya verilmesinden önce, Kanunun 24' üncü maddesi çerçevesinde ortaklara ayrılma hakkı verilmesi ve buna ilişkin işlemlerin tamamlanması gerekmektedir".
Bu bakımdan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)' nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında
(a) Söz konusu işlemlerin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.3 "Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 7(1)' inci maddesi gereği önemli nitelikli bu işlemlerin Genel Kurulumuz' un onayına sunulması gerektiği,
(b) SPKn.' nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlığını taşıyan 11'inci maddesi hükümleri dahilinde, önemli nitelikli işlemin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı' na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işletecek pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimiz' e satarak ortaklıktan ayrılma hakkını kullanabilecekleri,
(c)
SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 14' üncü maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimiz' in 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı" nın "finansal duran varlık alımları, sermaye artırımı ve sermaye artırımından elde edilecek fonlar ile bu finansal duran varlık alımlarından doğacak borçların ödeneceğinin" KAP vasıtasıyla ilk kez 29 Aralık 2020 tarihinde kamuya duyurulduğu da dikkate alınarak, bu tarihinden önceki 30 (otuz) gün içinde Borsa'da oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 14,19 Türk Lirası olarak belirlendiği,
(d) SPK' nın II-23.3 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanım Usulü " başlığını taşıyan 12' inci maddesinin ilgili hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına önemli nitelikli işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin de, ayrılma hakkı kullanımının başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günü olacağı, "ayrılma hakkı" nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı" na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği "ayrılma hakkı" nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış" ı takip eden iş günü ödeneceği,
( e) Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimizce yetkilendirilen OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.' ne ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemelerinin gerektiği ve pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,
(f) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 12' inci maddesinin 4' üncü fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
(g) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
(h) Ayrıca, gündemin 16' ınci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 10.000.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin 17'inci maddesinde görüşüleceği,
hususlarında Genel Kurula bilgi verildi.
16- Şirketimizin ödenmiş sermayesi olan 227.571.100 TL' nin, 400.000.000 TL bedelli 232.428.900 TL bedelsiz artırılarak 860.000.000 TL' ye çıkarılması sonucunda, işbu sermaye artırımından sağlanacak fonun bir kısmı ile Şirketimizin ilişkili olduğu OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş ve OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş' den yapılacak finansal duran varlık alımlarına ilişkin doğacak borçlar ödenecektir.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından hazırlanan değerleme raporları doğrultusunda Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.' nin paylarının tamamının, OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş.' den 92.000.000 TL bedel ile devralınması Agriventis Technologies Pty Ltd. şirketinin paylarının %51' ini elinde bulunduran OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.' den, sahip olduğu tüm payların 28.000.000 TL bedel ile devralınması ve sonuç olarak bu finansal duran varlıkların satın alınmasından dolayı Şirketimizin ilişkili tarafları olan OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş ve OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.' ne doğacak toplam 120.000.000 TL borcun, Şirketimizin sermaye artırımından sağlanacak fonlar ile finanse edilmesi düşünülmektedir.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)' nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.3"Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 7(1)' inci maddesi gereği önemli nitelikli bu işlemler Genel Kurulumuz' un onayına sunuldu ve 2.854.735 ret oya karşılık 134.869.172,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
17- 16'ıncı maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000.-TL'nı geçmediğinin anlaşılması nedeniyle işlemden vazgeçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmadı.
18- Dilek ve temenniler,
Bakanlık temsilcisi söz aldı, toplantıya asaleten ve temsilen katılanlara ayrıca alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı diye sordu, itiraz eden olmadı.
19- Kapanış,
Toplantı Başkanı Uğur AKBAŞ yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın
olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı
13:58'de kapatmıştır.
Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.
Bakanlık Temsilcisi
Toplantı Başkanı

Veysi UZUNKAYA
Uğur AKBAŞ

Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı

Elif YILMAZ
Özlem MOHAMMADHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020_Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2020_Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2020_Kar Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
2020_Genel Kurul Toplantı Tutanağı eklenmiştir.
2020_Hazırda Bulunanlar Listesi eklenmiştir.
2020_Kar Payı dağıtım tablosu eklenmiştir..

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920239


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1453 Değişim: -0,05%
Düşük 8,1383 13.04.2021 Yüksek 8,1629
Açılış: 8,1495
9,7119 Değişim: -0,05%
Düşük 9,7010 13.04.2021 Yüksek 9,7349
Açılış: 9,7167
453,49 Değişim: -0,12%
Düşük 452,99 13.04.2021 Yüksek 454,94
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.