KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2019 - 16:33
KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 01.03.2019
Genel Kurul Tarihi 29.03.2019
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 700. Sokak Gebze/KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - 2018 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2018 yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2018 yılı Hesap Dönemine ilişkin 2018 yılı finansal durum tablosu, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2018 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2018 yılı Hesap Dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
13 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018_Genel Kurul_Gundem_ve_Davet_Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 29 Mart 2019 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde, saat 12:00'da, şirket merkez adresi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sok. 711/1 Gebze / Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.03.2019 tarih ve 80122446-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi ihtiva edecek şekilde 07.03.2019 tarih ve 9782 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinin 07.03.2019 tarihli baskısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul sisteminde ve şirket internet sitesinde (www.hektas.com.tr) ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Cengiz AYDIN'in ve Bağımsız Denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen Hakkı Özgür SIVACI 'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 75.857.033,38 TL'lik sermayesinden 1.973.454 TL'lik payın asaleten, 41.503.363,48 TL'lik payın vekaleten toplamda 43.476.817,48 TL'lik payın temsil edildiği ve elektronik ortamda herhangi bir katılım olmadığı, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Nuray GÜNDEZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
Esas Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına 664.797 ret oya karşılık 42.812.020,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) Nuray GÜNDEZ seçilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Banu DOĞAN Tutanak Yazmanlığına Elif YILMAZ görevlendirilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
Gündemin 2 nci maddesine geçildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu ve 43.476.817,48 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edildi.
3- 2018 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
Gündemin 3 ncü maddesine geçildi. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklarca önceden okunmuş olması nedeni ile tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 664.797 ret oya karşılık 42.812.020,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edilerek onaylandı. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4- 2018 yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 664.797 ret oya karşılık 42.812.020,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edilmiştir.
2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti Tutanak Yazmanı Elif YILMAZ tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
Gündemin 5 nci maddesine geçildi. 2018 yılı Hesap Dönemine ilişkin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması, şirket internet sitesinde yer alması ve önceden ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, önerge 664.797 ret oya karşılık 42.812.020,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edildi.
2018 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2018 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları oya sunuldu, 664.797 ret oya karşılık 42.812.020,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
6- 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
Gündemin 6 ncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 664.797 ret oya karşılık 42.812.020,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edilerek onaylandı. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasıyla ilgili yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri 664.797 ret oya karşılık 42.812.020,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) ayrı ayrı ibra edildi.
7- 2018 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
2018 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2018 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Tutanak Yazmanı Elif YILMAZ tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Kâr Dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve Kâr Dağıtım teklifi oya sunuldu.
"2018 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 112.941.980,99 TL Brüt Kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise 118.233.509,00 TL. Brüt Kar elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması zorunlu olan 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre 96.663.998,95 TL. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ise 101.105.074,63 TL. Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır. 1. Temettü ile diğer nakdi temettü toplamı olan 37.928.516,69 TL'nin ortaklarımıza brüt % 37,51 net % 31,89 oranında nakit dağıtılmasına, Kurucu payı olarak ise 3.158.827,90 TL'nin bir hisse başına brüt 10.529,43 TL nakit olarak dağıtılmasına, kâr payı dağıtımına (Kurucu Payları dahil olmak üzere) tek seferde 02 Aralık 2019 tarihinde dağıtılmasına,
Bu şekliyle Kâr Dağıtım teklifinin 29 Mart 2019 tarihinde yapılacak 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir."
Yapılan oylama sonucunda 43.476.817,48 TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edilmiştir.
8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır.
Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine adaylık beyanları bulunan Kamil DERECE ve Mahmut Cengiz AYDIN'ın bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 43.476.817,48 TL oyla (katılanların oy birliği ile) karar verildi.
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
Gündemin 9 ncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen yazılı önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2019 tarihinden bir sonraki olağan genel kuruluna kadar geçerli olmak üzere aylık peşin net 6.200 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen yazılı önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 19.045 ret oya karşılık 43.457.772,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile)kabul edilmiştir.
10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
Gündemin 10 ncu maddesine geçilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi yönündeki Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 43.476.817,48 TL oyla (katılanların oy birliği ile) kabul edildi.
11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Gündemin 11 nci maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı Mali Tablolarının denetimi için teklif edilen, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi isimli bağımsız dış denetleme kuruluşu oya sunuldu ve 19.045 ret oya karşılık 43.457.772,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
Gündemin 12 nci maddesine geçildi. 2018 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018 mali tabloların 18 No'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirketin, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaati olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
13- 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2019-31.12.2019 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılında herhangi bir bağış ve yardım bulunmadığı bilgisi verilmiştir.
2019 yılında yapılacak olan bağış ve yardım sınırının Şirket net satış hasılatının on binde üçüne (3/10.000'üne) kadar belirlenmesine yönelik Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu ve 19.045 ret oya karşılık 43.457.772,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
14- Kapanış
Bakanlık temsilcisi söz aldı, toplantıya asaleten ve temsilen katılanlara ayrıca alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı diye sordu, itiraz eden olmadı.
Toplantı Başkanı Nuray GÜNDEZ yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 12:48'de kapatmıştır.
Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.
Bakanlık Temsilcisi
Toplantı Başkanı

Veysi UZUNKAYA
Nuray GÜNDEZ

Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı

Banu DOĞAN
Elif YILMAZHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 Genel Kurul Toplantı_Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2018 Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 GK2018 Kar Dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı eklenmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı eklenmiştir.
Hazırda Bulunanlar Listesi eklenmiştir.
2018 Yılı Kar Payı dağıtım tablosu eklenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750897


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.